โรม 16

1กู นะ กีเรบ เฟบี     อาดี นีบีนี นะ กีตา     ปี กะ กาเญา. ญา ฌาดี ซือมียา บาฌิ     ฌาดี ซือมียา บือกรือฌา มือนูโลก ลูมอฮ นะ ตูฮัด ตือปัจ นังฆรี เคนครียา. 2มีตา บรี กาเญา ซาโมจ ญา     เดะ นามา นะ ตูฮัด เลอ     บือกะ โกะ ซือมียา นะ ตูฮัด ปาโตจ นะ บูวัจ. ญา นะ มีตา ตูโลก เดะ กาเญา     ปาซัน ลาฆู นามา เตอ     บรี กาเญา ตูโลก ญา กะฆีเตอ เลอ. ซาเบะ ญา โปด     บือเลฮ ตูโลก โกะ ซือมียา บาญะ     ตูโลก กู ตะอาซิก ฌูฆา ดัฮ. 3กู กีเรบ บรีงัจ กะ ปริซีลา ฌางัน อาควีลา     นู ฌาดี ซือมียา บือกรือฌา บือซามา ฌางัน กู     เดะ ลาฆู นะ เยซู คริด. 4กูญา ยอม บือบียัยํ ญาวา นะ กูญา     รอจ กะ มาตี โปด     บีดา นะ บรี กู ฮีโดะ. บูกัด ซา กู     ตาปี โกะ ลูมอฮ นะ ตูฮัด ราตาๆ     เดะ โกะ ลูมอฮ บักซา อาซิก     กือนา บรี ซือลามัจ กะ กูญา ฌูฆา เลอ. 5กู กีเรบ บรีงัจ ฌูฆา     กะ ลูมอฮ นะ ตูฮัด นู บือมุน เดะ รูมัฮ นะ กูญา. กู กีเรบ บรีงัจ กะ เอเปเนตัด     ซือมียา นู กู ซายัก     นู ฌาดี ซือมียา ลามูลา     เดะ โซะ นังฆรี เอเซีย     นู ปือจายา กะ เยซู คริด. 6กู กีเรบ บรีงัจ กะ มารียา     ซือมียา นู บือเลฮ บือกรือฌา บาญะ     ยู รือมัย     กรานา ลูมอฮ กาเญา. 7กู กีเรบ บรีงัจ กะ อันโดรนิคัด ฌางัน ยูนียัด     โกะ นะบรานะ นะ กู     นู กือนา รีฆะ กานัก เดะ ปือฌารา     บือซามา ฌางัน กู ฌูฆา. กูญา ฌาดี ซือมียา นู กือนา มือโอจ     เดะ ดาลับ ลูมอฮ ปือญูโรฮ นะ ตูฮัด     ฌาดี ซือมียา นู ปือจายา กะ เยซู คริด     ดูลู เดะ กู ฌูฆา. 8กู กีเรบ บรีงัจ กะ อัมพลียาตัด     ซือมียา นะ ตูฮัด     นู กู ซายัก. 9กู กีเรบ บรีงัจ กะ อูระบานัด     ซือมียา บือกรือฌา บือซามา ฌางัน กามี     เดะ ลาฆู นะ เยซู คริด. กีเรบ บรีงัจ ฌูฆา กะ ซะตาคิด     ซือมียา นู กู ซายัก เลอ. 10กู กีเรบ บรีงัจ กะ อาเปเลด     ซือมียา นู เยซู คริด กือนา เดะ ฮาตี. กีเรบ บรีงัจ กะ โกะ ซือมียา เดะ รูมัฮ นะ อาริโตบูลัด. 11กีเรบ บรีงัจ กะ เฮโรดีโยน     นะบรานะ นะ กู. กีเรบ บรีงัจ กะ โกะ ซือมียา ซือรูมัฮ นะ นาระซิซัด     นู ปือจายา กะ ตูฮัด. 12กู กีเรบ บรีงัจ กะ ตรีเฟนา ฌางัน ตรีโฟซา     ซือมียา บือกรือฌา ลาฆู นะ ตูฮัด. กีเรบ บรีงัจ ฌูฆา กะ ปือซิด     ซือมียา นู กู ซายัก     นู บือเลฮ บือกรือฌา บีดา ตูฮัด บาญะ ยู รือมัย. 13กีเรบ บรีงัจ กะ รูฟัด     ซือมียา นู ตูฮัด ปีเลฮ ดัฮ     ฌางัน มะ เดะ ญา     นู ฌาดี ซือรูปา บือกะ มะ เดะ กู ฌูฆา. 14กู กีเรบ บรีงัจ กะ อาซินครีตัด     ฟลีโฆน     ฮือเมด     ปัดโรบัด     ฮือมัด     ฌางัน ลูมอฮ ดีบราดี ปือจายา ซือมูฮา     นู อาดา บือซามา ฌางัน กูญา. 15กู กีเรบ บรีงัจ กะ ฟีโลโลฆัด     ยูลียา     เนเรยา     ฌางัน อาดี นีบีนี เดะ ญา     กะ โอลิมปัด     ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา นะ ตูฮัด ซือมูฮา     นู อาดา บือซามา ฌางัน กูญา. 16กาเญา กือนา บือฌาบัจ ตางัน บือซามา-ซามา     บือกะ ฌาดี โกะ ซือมียา นะ ตูฮัด ซือมูฮา. โกะ ลูมอฮ นะ ตูฮัด เยซู คริด ซือมูฮา     กูญา กีเรบ บรีงัจ กะ กาเญา. 17โกะ ดีบราดี เออ     กู ปรีงัจ กะ กาเญา     บรี ฌาฆา ลีฮัจ โกะ ซือมียา อีตู     นู บูวัจ บรี โกะ ซือมียา ปือจายา ปือจัฮ-บือลัฮ     ตือซีเป เดะ ฌาลัด นะ ตูฮัด. กาเญา กือนา มืองือละ บูวัก     เดะ โกะ ซือมียา กะฆีเตอ เลอ. 18โกะ ซือมียา นู บูวัจ กะฆีเตอ     กูญา เตด บูวัจ ตูโรจ กะ เยซู คริด     ตูฮัด นะ กีตา     ตาปี ซือมาตา ตูโรจ     กะ ฮาตี โปรจ นะ กูญา ตะอาซิก เลอ. กูญา มือเลา บาฌิ     มือโอจ กะ กาวัด     กะฆีเตอ กูญา ตีปู ฮาตี นะ โกะ ซือมียา     นู เตด ตาฮู อารัฮ. 19ซาเบะ-จะ     นู กาเญา มือนีงัย กะ ลาฆู นะ ตูฮัด ดัฮ เตอ     ญา กือจัย ปี กะ ซือมียา ราตา ดัฮ. กะฆีเตอ กู โปด     ซูกา-ฮาตี กรานา กาเญา. ตาปี กู นะ บรี กาเญา อาดา อากัน โซะ ลาฆู บาฌิ     บรี บูดอ โซะ ลาฆู ฌาฮัจ เลอ. 20เตด ลามา อีนี     ตูฮัด เดะ อาตัซ     นู บรี กีตา ดูโดะ ซือนัง ซือลามัจ เตอ     ญา นะ กาจะ นู กือปาลา ฮาตู ซีตัด     บรี ปีแญะ เดะ บาวัฮ ตาปะ กากี นะ กาเญา เลอ. มีตา เดะ เยซู     ตูฮัด นะ กีตา     นะ บรี ซือลามัจ กะ กาเญา ซือรูโลยํ เลอ. 21ทิโมที     ซือมียา บือกรือฌา บือซามา ฌางัน กู     ญา กีเรบ บรีงัจ กะ กาเญา. ลูกีโย     ยาโซน     ฌางัน โซซิปาเตอ     โกะ นะบรานะ นะ กู     กูญา โปด     กีเรบ บรีงัจ ฌูฆา. 22กู นี     ตือตีโย     นู ฆาแรฮ ซูรัจ อีนี กู ฌาดี ซือมียา ปือจายา กะ ตูฮัด ฌูฆา. กู โปด     กีเรบ บรีงัจ กะ กาเญา. 23ฆาโย     ซือมียา นู ซาโมจ กู บรี มือนูปัก เดะ รูมัฮ นะ ญา เตอ     นู ซาโมจ ลูมอฮ นะ ตูฮัด ซือมูฮา     บือมุน เดะ รูมัฮ นะ ญา ฌูฆา     ญา กีเรบ บรีงัจ กะ กาเญา. เอรัดตัด     นู ฌาดี ซือมียา ฌาฆา ฮัจ-ลีฮัจ ดูเวะ นะ นังฆรี อีนี     ฌางัน กูวาระตัด     อาดี-บราดี นะ กีตา     กูญา กีเรบ บรีงัจ ฌูฆา เลอ. 25บรี กีตา ปูฌี กะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ เลอ. ญา นู มือฆัฮ     นะ บือเลฮ บูวัจ บรี กาเญา ปือจายา กือฌะ-กือมัซ     บือกะ อาดา เดะ บรีตา นู บาฌิ นู กู มือญาเระ     ปาซัน นะ เยซู คริด. บรีตา อีตู เตอ     ญา ปลีฮัจ บรี ซัฮ     ลาฆู ดาลับ ซูโงฮ นู กาลา นูตู     บูนี ลามา ดัฮ. 26ตาปี วะตู อีนี เตอ     โกะ ซูรัจ นะ ลูมอฮ ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด     กูญา บือเลฮ บูกา ลาฆู ดาลับ อีตู     บรี ลีฮัจ บือฆารี ซัฮ. กะฆีเตอ     ตูฮัด นู อาดา ซือลาลู     ญา ซูโรฮ บรี ลาฆู อีตู     กือนา มือญาเระ บรี ตาฮู     กะ โกะ ซือมียา ราตา บักซา เลอ     บรี กูญา นะ บือเลฮ มือนีงัย ปือจายา กะ ญา. 27ปูฌี เลอ     กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     ตูฮัด แนฮ ซา     นู ปานัย อากัน. ปูฌี กะ ญา     กรานา เยซู คริด     ซือลาลู ซือมาญัก-รอจ เลอ. อาเมน.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\