โรม 2

1กาวัด เออ     เกา นะ กรัจ ฮูโกบ ซือมียา อาซิก เฆอ? กะฆีเตอ     เตด-จะ เกา ฌาดี ซือมียา ดีฮา     เกา ฮอย ฌาลัด นะ บือปูลัซ ญาวา เลอ. เกา นะ กรัจ ฮูโกบ ซือมียา อาซิก เตอ     ตาปี เกา ฌูฆา โปด     บูวัจ ลาฆู ซือรูปา กะ ญา. กะฆีเตอ     ซือรูปา เกา กรัจ ฮูโกบ ญาวา ตะอาซิก เลอ. 2กีตา ตาฮู จะ     นู ตูฮัด นะ กรัจ ฮูโกบ ซือมียา     นู บูวัจ ลาฆู ฌาฮัจ อีตู เตอ     ญา บูวัจ กือนา ลาฆู ดัฮ เลอ. 3กาวัด เออ     เกา ตะอาซิก บูวัจ ลาฆู อีตู     ตาปี เกา กรัจ ฮูโกบ ซือมียา อาซิก     นู บูวัจ กะฆีเตอ. เกา อีงัจ จะ     ญาวา เกา นะ ลือปัซ เดะ ฮูโกบ นะ ตูฮัด เฆอ? 4นู ตูฮัด ฮาตี บาฌิ ซูโงฮ     นู ญา ตาฮัด-ฮาตี     มือนาตี ลามา เตอ     โกะ ลาฆู กะฆีเตอ เกา กีรา จะ     เตด ฌาดี นามา เฆอ? เกา ฮอย เตด ตาฮู เฆอ     จะ     นู ตูฮัด ฮาตี บาฌิ กะฆีเตอ     บีดา นะ บรี เกา บราเลฮ-ฮาตี เลอ? 5ตาปี เกา เตอ     ฮาตี กรัซ     ฮาตี บาตัฮ เลอ. กะฆีเตอ     เกา นะ บูวัจ บรี ญาวา เกา ตะอาซิก     นะ กือนา ลาฆู มูซัยํ     บือตามัฮ บาญะ เลอ     เดะ อารี กรัจ ฮูโกบ. เดะ อารี อีตู     ตูฮัด เดะ อาตัซ นะ บรี ลีฮัจ จะ     ญา มูซัยํ กรัจ ฮูโกบ     บือกะ ลาฆู บาฌิ-ตือปัจ เลอ. 6กรานา-จะ     บือกะ ราตา ซือมียา บือเลฮ บูวัจ กะฮามี เตอ     ตูฮัด เดะ อาตัซ นะ บรี กะ ญา     ตูโรจ ลาฆู กะฆีเตอ เลอ. 7โซะ ซือมียา ซือตืองัฮ     นู ราเฌด บูวัจ ลาฆู บาฌิ     บีดา บรี ตูฮัด นะ ปูฌี กะ กูญา     นะ บรี กูญา บือซัยํ มูคา     นะ บรี กูญา ฮอย เตด มาตี เตอ     ซือมียา กะฆีเตอ     ตูฮัด นะ บรี กูญา ฮีโดะ ซูโงฮ ซือลาลู. 8โซะ ซือมียา อาซิก     นู บรีงัจ กะ ซา ญาวา นะ กูญา ตะอาซิก     นู ตีเมา มือนีงัย กะ ลาฆู นู ซูโงฮ     ตาปี ตูโรจ กะ ลาฆู นู ฌาฮัจ เตอ     ซือมียา กะฆีเตอ     ตูฮัด นะ มูซัยํ กรัจ ฮูโกบ กูญา เลอ. 9ราตา ซือมียา นู บูวัจ ลาฆู เตด บาฌิ     เตด-จะ ฌาดี โกะ ลูมอฮ บักซา ยิว ดูลู เตอ     ฌาดี โกะ ลูมอฮ บักซา อาซิก ฌูฆา     ตูฮัด นะ บรี กูญา กือนา ลาฆู ซูซัฮ ปายัฮ โตระ. 10ตาปี ราตา ซือมียา นู บูวัจ ลาฆู นู บาฌิ     เตด-จะ ฌาดี โกะ ลูมอฮ บักซา ยิว ดูลู เตอ     ฌาดี โกะ ลูมอฮ บักซา อาซิก ฌูฆา     ตูฮัด นะ ปูฌี กะ กูญา     บรี กูญา บือซัยํ มูคา     บรี กูญา ดูโดะ ซือนัง ซือลามัจ เลอ. 11ซาเบะ-จะ     ตูฮัด เดะ อาตัซ     ญา เตด ปีเลฮ มูคา ซือมียา ดีฮา เลอ. 12ซาเบะ-จะ     โซะ โกะ ซือมียา นู ฮอย ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด     นู บูวัจ ซาลัฮ เตอ     มีเซ-จะ     ฮอย ปือมือเลา ฮูโกบ     ตาปี กูญา นะ กือนา ลาฆู ฌาฮานัม เลอ. ตาปี โซะ โกะ ซือมียา นู อาดา ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด     นู บูวัจ ซาลัฮ เตอ     กูญา นะ กือนา กรัจ ฮูโกบ     บือกะ ปือมือเลา ฮูโกบ อีตู เลอ. 13ซาเบะ-จะ     โกะ ซือมียา นู นะ บาฌิ-ตือปัจ     โซะ ฮึลด มูคา นะ ตูฮัด เตอ     กูญา บูกัด ซือมียา นู ซา ดืองัยํ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด     ตาปี ฌาดี ซือมียา บูวัจ ตูโรจ กะ ปือมือเลา ฮูโกบ อีตู. กูญา เลอ     นู ฌาดี ซือมียา บาฌิ-ตือปัจ ดัฮ. 14ซาเบะ ลูมอฮ ซือมียา บักซา อาซิก     กูญา ฮอย ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด. ตาปี ดักกาดัก กูญา บูวัจ ตูโรจ ปือมือเลา ฮูโกบ อีตู     บือกะ ฮาตี นะ กูญา บาวา เตอ. วะตู บูวัจ กะฆีเตอ     กูญา บรี ลีฮัจ จะ     มีเซ กูญา ฮอย ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด ดัฮ     ตาปี ฮาตี กูญา ฌาดี ปือมือเลา ฮูโกบ     บรี กะ ญาวา นะ กูญา ตะอาซิก เลอ. 15นู กูญา บูวัจ ตูโรจ กะฆีเตอ     บรี ลีฮัจ จะ     ลาฆู นู ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด ปือซัด เตอ     อาดา ฆาแรฮ ดัฮ     เดะ ฮาตี นะ กูญา เลอ. ฮาตี นะ กูญา     นู ตาฮู ลาฆู ซาลัฮ กือนา     ฌาดี ซะซี จะ     ลาฆู กะฆีเตอ ฌาดี ซูโงฮ. ซาเบะ-จะ     ลาฆู กูญา อีงัจ เดะ ฮาตี     ญา บือตือฆัฮ บือซามา-ซามา     ซัจ มือเลา จะ "ซาลัฮ ดัฮ เลอ"     ซัจ จะ "กือนา ดัฮ"     ฌูฆา. 16นะ ฌาดี กะฆีเตอ เลอ     เดะ อารี อีตู     นู ตูฮัด เดะ อาตัซ นะ บรี เยซู คริด     กรัจ ฮูโกบ โกะ ลาฆู นู บูนี ดัฮ     เดะ ดาลับ ฮาตี นะ ลูมอฮ ซือมียา. ญา บูวัจ กะฆีเตอ     ตูโรจ บือกะ บรีตา นู บาฌิ อีตู     นู กู บือเลฮ มือญาเระ ดัฮ. 17ตาปี โซะ เกา เลอ     เกา มืองากู จะ     ฌาดี ซือมียา บักซา ยิว เตอ     เกา บือซานัยํ เดะ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด มือโอจ กะ ญาวา ตะอาซิก จะ     ฌาดี ซือมียา นู ตูฮัด เดะ อาตัซ ซูกา. 18เกา บือเลฮ บลาฌัยํ     เดะ ซูรัจ ปือมือเลา ฮูโกบ     ตาฮู ดัฮ จะ     ลาฆู นามา นู ตูฮัด บือคานะ เตอ     จะ     นะ ปีเลฮ บูวัจ ลาฆู นามา บาฌิ เลอ. 19เกา ตือตู เดะ ฮาตี ดัฮ จะ     เกา ฌาดี ซือรูปา ซือมียา ตูโตด โกะ อูรัก มาตา บูตา     ซือรูปา ตือปัจ จรัฮ นะ โกะ ซือมียา นู ดูโดะ โซะ กือลับ 20ฌาดี ซือมียา อูจะ-อาฌัยํ โกะ ซือมียา เตด บือฆูนา     ฌาดี ซือมียา อาฌัยํ โกะ ซือมียา บูดอ เลอ. เกา ตือตู-ฮาตี จะ     นู เกา อาดา ซูรัจ ปือมือเลา ฮูโกบ อีตู     กะฆีเตอ เกา ตาฮู ปือนอฮ ดัฮ     รอจ กะ ลาฆู ซูโงฮ ซือมูฮา. 21เกา เลอ     เกา อาฌัยํ โกะ ซือมียา อาซิก     บูวัจ นามา ปะ เตด อาฌัยํ ฮาตี นะ เกา ตะอาซิก เลอ? เกา มือญาเระ จะ     "ฌางัน จูรี โกะ ซือบารัก นะ กาวัด." ตาปี อีซี เกา ตะอาซิก จูรี โกะ ซือบารัก เฆอ? 22เกา มือเลา ปูลัก จะ     "ฌางัน บือกาเซฮ." ตาปี เกา ปี บือกาเซฮ เฆอ? เกา บือชี โกะ บราลา     ตาปี เกา ปี จูรี ซือบารัก     เดะ โกะ รูมัฮ มือญือมัฮ บราลา เฆอ? 23เกา งันตืองัน จะ     เกา อาดา ซูรัจ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด     ตาปี นู เกา บูวัจ ซาลัฮ เดะ ปือมือเลา ฮูโกบ อีตู     เกา นะ บูวัจ ลาฆู ปือจือและ กะ ตูฮัด เฆอ? 24บือกะ อาดา ฆาแรฮ ดัฮ     เดะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด จะ "กรานา กาเญา     ลูมอฮ ยิว เลอ     โกะ ลูมอฮ บักซา อาซิก มือเลา ตะอารัฮ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ." 25ดัฮ เกา บูวัจ ตูโรจ กะ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด อีตู เตอ     นู เกา ซาโมจ ลาฆู กรัจ ดัฮ     ญา อาดา รือฆา บาฌิ. ตาปี ดัฮ เกา เตด บูวัจ ตูโรจ กะ ปือมือเลา ฮูโกบ อีตู     ฌาดี ซือรูปา บือกะ เกา เตด ดือละ ซาโมจ ลาฆู กรัจ ดัฮ เลอ. 26กะฆีเตอ     ซือมียา บักซา อาซิก     นู เตด บือเลฮ ซาโมจ ลาฆู กรัจ เตอ     ดัฮ ญา บูวัจ ตูโรจ กะ โกะ ปือมือซัด     เดะ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด     ตูฮัด นะ ลีฮัจ กะ ญา     ซือรูปา บือกะ ฌาดี ซือมียา     นู ซาโมจ ลาฆู กรัจ ดัฮ     บูกัด เฆอ? 27กะฆีเตอ     ลูมอฮ บักซา อาซิก     นะ กรัจ ฮูโกบ กาเญา นู ฌาดี บักซา ยิว เตอ. ซาเบะ-จะ     มีเซ กูญา เตด บือเลฮ ซาโมจ ลาฆู กรัจ เดะ ญาวา นะ กูญา     กูญา บูวัจ ตูโรจ กะ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด. ตาปี กาเญา เตอ     กาเญา อาดา โกะ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด     ฆาแรฮ ฌาดี ซูรัจ ดัฮ     กาเญา บือเลฮ ซาโมจ ลาฆู กรัจ ฌูฆา     ตาปี ปือมือเลา ฮูโกบ อีตู กาเญา บูวัจ ซาลัฮ เลอ. 28กรานา-จะ     ซือมียา บักซา ยิว นู ซูโงฮๆ เตอ     ญา บูกัด ซือมียา     นู ลีฮัจ ซือรูปา ฌาดี อูรัก บักซา ยิว     ซา อีตู. ลาฆู กรัจ นู ซูโงฮๆ เตอ     ญา บูกัด ลาฆู กรัจ     นู บูวัจ เดะ ญาวา นะ ซือมียา     ซา อีตู เลอ. 29ตาปี ซือมียา บักซา ยิว นู ซูโงฮๆ เตอ     ญา ฌาดี ซือมียา นู ฌาดี บักซา ยิว     เดะ ดาลับ ฮาตี นะ ญา     นู บือเลฮ ซาโมจ ลาฆู กรัจ     เดะ ฮาตี นะ ญา. ลาฆู กะฆีเตอ     ซา ซือมืองัจ นะ ตูฮัด นะ บูวัจ บือเลฮ     ซูรัจ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ บูวัจ เตด บือเลฮ เลอ. ซือมียา กะฆีเตอ     บูกัด โกะ ซือมียา นะ มือโอจ กะ ญา     ตาปี ตูฮัด เดะ อาตัซ เลอ     นะ มือโอจ กะ ญา.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\