โรม 3

1ดัฮ กะฆีเตอ     ซือมียา บักซา ยิว อาดา ลาฆู นามา     นู บาฌิ เดะ กาวัด เฆอ? นู กูญา ซาโมจ ลาฆู กรัจ เตอ     นะ อาดา อูโตก นามา เฆอ? 2อาดา ซูโงฮ     บาญะ ฌือแนฮ เลอ. ลามูลา เตอ     ตูฮัด เดะ อาตัซ บือเลฮ กีเรบ โกะ ปือมือเลา นะ ญา     บรี กะ ลูมอฮ ยิว. 3นู กูญา ซือตืองัฮ ฮาตี เตด รือมัก     ฌาดี กะฮามี เลอ? นู กูญา ฮาตี เตด รือมัก กะฆีเตอ     นะ บูวัจ บรี ลาฆู นู ตูฮัด ญา ฮาตี รือมัก เตอ     เตด ฌาดี นามา เฆอ? 4เตด โบะ. ฮอย เตด ฌาดี กะฆีเตอ เลอ. ตูฮัด ญา มือเลา ซูโงฮ เลอ     มีเซ-จะ โกะ อูมัจ-ซือมียา นะ ฌาดี ซือมียา มืออูปัย     ราตา ซือมียา     บือกะ อาดา ฆาแรฮ ดัฮ     เดะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด จะ "กะฆีเตอ     วะตู เกา มือเลา เตอ     นะ บือเลฮ ลีฮัจ จะ     เกา มือเลา ซูโงฮ ดัฮ วะตู ซือมียา อาดู เกา เตอ     เกา นะ บือเลฮ ฌือนัฮ เดะ ลาฆู บือดะวา อีตู เลอ." 5ตาปี-จะ     กะ ลาฆู นู กีตา บูวัจ เตด บาฌิ     นะ ปลีฮัจ บรี ซัฮ จะ     ตูฮัด เดะ อาตัซ ญา บาฌิ-ตือปัจ เตอ     กะฆีเตอ กีตา นะ มือเลา กะฮามี เลอ? นู ตูฮัด มูซัยํ กรัจ ฮูโกบ กีตา     ญา บูวัจ เตด บาฌิ เฆอ? (กู มือเลา ตูโรจ กะ ฮาดัจ นะ โกะ อูมัจ-ซือมียา เลอ.) 6ฮอย เตด ฌาดี กะฆีเตอ เลอ. กะ ตูฮัด บูวัจ เตด กือนา ลาฆู เตอ     ญา นะ กรัจ ฮูโกบ ลูมอฮ ซือมียา เดะ ดือนียา บือเลฮ กะฮามี เลอ? 7ตาปี อาดา ซือมียา มือเลา จะ     "มีเซ กู นะ มืออูปัย เตอ     ลาฆู มืออูปัย อีตู นะ ปลีฮัจ จะ     นู ตูฮัด ญา รือมัก ซูโงฮ เลอ     กะฆีเตอ นะ บูวัจ บรี ลีฮัจ ลาฆู บือซายา บือซรี นะ ญา บรี ซัฮ. กะ ลาฆู มืออูปัย นะ กู นะ บูวัจ กะฆีเตอ     บูวัจ นามา เลอ     กู นะ กือนา กรัจ ฮูโกบ บือกะ ฌาดี ซือมียา บือดูซา?" ญา จะ. 8ดัฮ กะฆีเตอ     บูวัจ นามา เตด มือเลา ปูลัก จะ     "โฌฮ     บรี กีตา บูวัจ ฌาฮัจ เลอ     บีดา ลาฆู บาฌิ นะ บือฌาดี มาแรฮ." ซูโงฮ     อาดา ซือมียา ซือตืองัฮ นู มือเลา มือฌัฮ กะ กู     อาดู จะ     กู อาดา มือเลา กะฆีเตอ เลอ. ตูฮัด นะ กรัจ ฮูโกบ กูญา บรี กือนา ลาฆู. 9กะฆีเตอ     นะ ฌาดี กะฮามี เลอ? กามี นู บักซา ยิว     อาดา ลาฆู บาฌิ เดะ ลูมอฮ อาซิก เฆอ? บูกัด เลอ. กู ซูดัฮ บรี ลีฮัจ จะ     นู ลูมอฮ บักซา ยิว ลูมอฮ บักซา อาซิก เตอ     กูญา ซือมูฮา     ดูโดะ เดะ บาวัฮ ฮูโกบ นะ ลาฆู ดูซา เลอ. 10เดะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด มือเลา จะ "ฮอย ซือมียา ดีฮา นู บาฌิ ซือมาตา เลอ. ซา อูรัก โปด     ฮอย. 11ฮอย ซาปา     นู บือเลฮ มาโซะ เดะ ฮาตี. ฮอย ซาปา โปด     นู ซารี ตูฮัด เดะ อาตัซ. 12กูญา ซือมูฮา ปี ซือซัจ เดะ ฌาลัด นะ ตูฮัด ดัฮ. กูญา ปาคัจ บูวัจ ลาฆู ฮอย เตด ตือปากัย. ฮอย ซาปา เลอ     นู บูวัจ บาฌิ. ซา อูรัก โปด     ฮอย." 13"มูโลจ นะ กูญา     ฌาดี ซือรูปา ลูบัก ตานัม บาดัด นู บูกา ดัฮ. กูญา บียาซา ซูโรฮ ลีดัฮ นะ กูญา     มือเลา มืออูปัย." "ปือมือเลา นะ กูญา     ซือรูปา อาเย บีซา อูลัยํ." 14"มูโลจ นะ กูญา ปือนอฮ ฌางัน ปือมือเลา ซูปัฮ อาโบยํ     นู ฮาวุซ ฮางัจ." 15"ตาปะ กากี นะ กูญา บลารี จือปัจ     เดะ ลาฆู นะ บูนอฮ ซือมียา. 16กูญา นะ ปี กะ ดีฮา     นะ บรี ซือมียา ฌาฮานัม     ซูซัฮ ปายัฮ ดัฮ. 17ฌาลัด นู บรี ซือนัง-ฮาตี อีตู กูญา เตด กราลา เลอ." 18"กูญา เตด ดือละ อีงัจ     นะ ตาโกจ เดะ ตูฮัด เดะ อาตัซ." 19กีตา ตาฮู จะ     ลาฆู ซือมูฮา     นู ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด มือเลา เตอ     ญา มือเลา กะ ลูมอฮ ซือมียา     นู ดูโดะ เดะ บาวัฮ ปือมือเลา ฮูโกบ อีตู     บีดา นะ ตูโดก มูโลจ ราตา ซือมียา     บรี กือเมน เลอ     บีดา อูมัจ-ซือมียา ซือมูฮา เดะ ดือนียา     นะ ดูโดะ เดะ บาวัฮ ลาฆู กรัจ ฮูโกบ นะ ตูฮัด. 20กะฆีเตอ     ฮอย ซือมียา ดีฮา     นู นะ บาฌิ-ตือปัจ โซะ ฮึลด มูคา นะ ตูฮัด     กรานา ญา บูวัจ ตูโรจ กะ ปือมือเลา ฮูโกบ เลอ. ซาเบะ ปือมือเลา ฮูโกบ อีตู     บูวัจ บรี ซือมียา ซือดัยํ ญาวา จะ     ญา ฌาดี อูรัก บือดูซา ดัฮ. 21ตาปี วะตู อีนี เลอ     ตูฮัด เดะ อาตัซ บือเลฮ ปลีฮัจ จะ     นู ญา นะ บูวัจ บรี ซือมียา     นะ บาฌิ-ตือปัจ ฌางัน ญา กะฮามี     ฮอย เตด ปือดูลี เดะ ลาฆู ตูโรจ กะ ปือมือเลา ฮูโกบ     นู ดีฮา เลอ. ตาปี ซูรัจ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด     ฌางัน ซูรัจ นะ ลูมอฮ ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด     กูญา ฌาดี ซะซี ปาซัน ลาฆู อีตู เลอ. 22ฌาดี-จะ     ตูฮัด เดะ อาตัซ     ญา บูวัจ บรี โกะ ซือมียา นะ บาฌิ-ตือปัจ ฌางัน ญา     กรานา ซือมียา อีตู     ปือจายา กะ เยซู คริด ดัฮ. ตูฮัด ญา บูวัจ กะฆีเตอ     ฌางัน ราตา ซือมียา นู ปือจายา. กรานา ลูมอฮ ซือมียา เตด อาซิกๆ เลอ 23กูญา บูวัจ ดูซา ดัฮ     ราตา ซือมียา. กูญา ปูตุซ เดะ ลาฆู บือซรี นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ. 24กะฆีเตอ ตูฮัด ญา ฮาลัย บรี ซือลามัจ กะ กูญา     บรี ฌาดี ซือมียา บาฌิ-ตือปัจ     เตด กีรา รือฆา นามา โปด     ซาเบะ-จะ     เยซู คริด เตอ     ญา ตือบุซ กูญา     บรี ลือปัซ เดะ ดูซา ดัฮ. 25ตูฮัด เดะ อาตัซ ตืองะ เยซู ดัฮ     บรี ฌาดี บารัก มือญือมัฮ. นู เยซู มาตี     ดารัฮ มือนีเลฮ ดัฮ     กะฆีเตอ ตูฮัด นะ อาเกะ ดูซา นะ โกะ ซือมียา     นู ปือจายา กะ ญา. ญา บูวัจ กะฆีเตอ     บีดา นะ บรี ลีฮัจ จะ     นู ญา บาฌิ-ตือปัจ เตอ     กรานา-จะ เดะ กาลา ดูลู อีตู     ญา ตาฮัด-ฮาตี ดัฮ     เตด กีรา ดูซา นะ โกะ ซือมียา. 26ตาปี รอจ วะตู อีนี     ตูฮัด บรี ลีฮัจ จะ     ญา บาฌิ-ตือปัจ เลอ     ฌาดี-จะ     ญา นู บาฌิ-ตือปัจ     ญา เลอ     นู บูวัจ บรี ซือมียา นู ปือจายา กะ เยซู     ฌาดี ซือมียา บาฌิ-ตือปัจ ฌางัน ญา ฌูฆา. 27กะ ฌาดี กะฆีเตอ     กีตา นะ งันตืองัน บือเลฮ กะฮามี? ฮอย เตด บือเลฮ เลอ. ซาเบะ ลาฆู นามา? ซาเบะ ลาฆู บูวัจ ตูโรจ ปือมือเลา ฮูโกบ เฆอ? บูกัด กะฆีเตอ     ตาปี ซาเบะ ลาฆู ปือจายา เลอ. 28กะฆีเตอ กีตา กีรา จะ     นู ซือมียา ซืออูรัก นะ บาฌิ-ตือปัจ ฌางัน ตูฮัด     บูกัด ซาเบะ บูวัจ ตูโรจ กะ ปือมือเลา ฮูโกบ ดัฮ     ตาปี ซาเบะ ซา ลาฆู อีนี จะ     นู ญา ปือจายา กะ เยซู คริด เลอ. 29ตูฮัด เดะ อาตัซ     ญา ฌาดี ตูฮัด นะ ลูมอฮ บักซา ยิว ซา ลูมอฮ เฆอ? ญา ฌาดี ตูฮัด นะ ลูมอฮ บักซา อาซิก ฌูฆา เฆอ? ซูโงฮ เลอ     ญา ฌาดี ตูฮัด นะ ลูมอฮ บักซา อาซิก ซามา เลอ. 30กรานา อาดา ตูฮัด เดะ อาตัซ     แนฮ ซา ตูฮัด เลอ. ญา เตอ     นะ บูวัจ บรี ซือมียา บักซา ยิว     นู ซาโมจ ลาฆู กรัจ ดัฮ     นะ บาฌิ-ตือปัจ ซาเบะ ญา ปือจายา ดัฮ. ญา นะ บรี ซือมียา บักซา อาซิก     นู เตด บือเลฮ ซาโมจ ลาฆู กรัจ     นะ บาฌิ-ตือปัจ ซาเบะ ญา ปือจายา ฌูฆา. 31นู กีตา จะ     ซือมียา นะ บาฌิ-ตือปัจ ฌางัน ตูฮัด     ซาเบะ ลาฆู นู ญา ปือจายา ดัฮ     กะฆีเตอ     กีตา นะ บูวัจ บรี ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด     ฮาบิฮ ดัฮ เฆอ? บูกัด เลอ. ตาปี กีตา บูวัจ บรี ปือมือเลา ฮูโกบ อีตู     ตืองะ กือฌะ-กือมัซ ดัฮ เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\