โรม 4

1ดัฮ กะฆีเตอ     นะ มือเลา กะฮามี เลอ     ปาซัน อับราฮัม นู บีลาแก นะ กีตา? ญา ดาปัจ ลาฆู นามา ซือตืองัฮ? 2ซาเบะ     ดัฮ ตูฮัด ซาโมจ อับราฮัม     ฌาดี ซือมียา บาฌิ-ตือปัจ     กรานา ลาฆู ปือบูวัจ นะ ญา เตอ     กะฆีเตอ ญา อาดา ตือปัจ นู นะ งันตืองัน. ตาปี โซะ ฮึลด มูคา นะ ตูฮัด     เตด บือเลฮ เลอ. 3ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด มือเลา กะฮามี เลอ? ญา มือเลา กะฆีนี จะ "อับราฮัม ปือจายา กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ ดัฮ. ซาเบะ กะฆีเตอ เลอ     ตูฮัด บือเลฮ กีรา ดัฮ จะ     ญา ฌาดี ซือมียา บาฌิ-ตือปัจ." 4โซะ ซือมียา นู บือกรือฌา เตอ     ญา ฮอย เตด กีรา จะ     ฆาฌี บูลัด นะ ญา     ฌาดี ลาฆู นู ตกเก ญา ฮาลัย บรี     ตาปี ฌาดี บือกะ รือฆา อูปัฮ นู ญา บือเลฮ บือกรือฌา เลอ. 5ตาปี อาดา ซือมียา นู เตด ฮาระ กะ ลาฆู บือกรือฌา บูวัจ ตูโรจ ปือมือเลา ฮูโกบ     ตาปี ญา ซือมาตา ปือจายา กะ ตูฮัด     นู ซาโมจ อูรัก ซาลัฮ     ฌาดี ซือมียา บาฌิ-ตือปัจ. โซะ ซือมียา อีตู เตอ     ตูฮัด ญา กีรา จะ     ญา บาฌิ-ตือปัจ ดัฮ     กรานา ญา ปือจายา ดัฮ เลอ. 6ซือรูปา บือกะ ราฌา ดาวิด บือเลฮ มือญาเระ กาลา ดูลู     ปาซัน ซือมียา นู เตด ฮาระ กะ ลาฆู บือกรือฌา     ตาปี ตูฮัด กีรา จะ     ญา บาฌิ-ตือปัจ เลอ. ซือมียา อีตู เตอ     ราฌา ดาวิด บือเลฮ มือญาเระ จะ     ญา ซือนัง ซือลามัจ เลอ. ญา มือเลา กะฆีนี จะ 7"ซือนัง ซือลามัจ เลอ     โกะ ซือมียา นู ตูฮัด บือเลฮ อาเกะ ซาลัฮ นะ กูญา ซือมียา นู ตูฮัด บือเลฮ บาโซฮ ลาฆู ดูซา นะ กูญา บรี ลือแงะ ปี ฮาบิฮ เตอ 8ซือนัง ซือลามัจ เลอ     ซือมียา นู ตูฮัด เดะ อาตัซ     ฮอย เตด กีรา ลาฆู ดูซา นะ ญา." 9ดัฮ กะฆีเตอ     ลาฆู ซือนัง ซือลามัจ อีตู     ญา อาดา บีดา ซา ซือมียา     นู ซาโมจ ลาฆู กรัจ เฆอ? บูกัด     ญา อาดา บีดา ซือมียา     นู เตด บือเลฮ ซาโมจ ลาฆู กรัจ ฌูฆา. ซาเบะ ตือนอซ อีตู     นู กามี บือเลฮ มือเลา ซีงี     ญา จะ     "ตูฮัด กีรา จะ     อับราฮัม ฌาดี ซือมียา บาฌิ-ตือปัจ เตอ     ซาเบะ ญา ปือจายา กะ ตูฮัด ดัฮ เลอ." 10ตาปี ตูฮัด กีรา กะฆีเตอ     วะตู ดีฮา เลอ? วะตู อับราฮัม ซาโมจ ลาฆู กรัจ ดัฮ เฆอ? เฆอ-จะ     วะตู ญา เตด บือเลฮ ซาโมจ ลาฆู กรัจ ลาฆี? ซูโงฮ เลอ     วะตู ญา เตด บือเลฮ ซาโมจ ลาฆี. 11กะฆีเตอ     ญา ซาโมจ ลาฆู กรัจ     ฌาดี ปือนานา     มือกรา บรี ลีฮัจ จะ     ตูฮัด บูวัจ บรี ญา ฌาดี บาฌิ-ตือปัจ     ซาเบะ ญา ปือจายา ดัฮ เลอ     วะตู นู ญา เตด บือเลฮ ซาโมจ ลาฆู กรัจ ลาฆี. ซาเบะ กะฆีเตอ     อับราฮัม ญา ฌาดี ซือรูปา อาโปก นะ ลูมอฮ ซือมียา ซือมูฮา     นู เตด บือเลฮ ซาโมจ ลาฆู กรัจ เตอ     ตาปี กูญา ปือจายา กะ ตูฮัด เลอ. กะฆีเตอ ตูฮัด กีรา จะ     กูญา บาฌิ-ตือปัจ ดัฮ. 12ญา ฌาดี ซือรูปา อาโปก นะ ลูมอฮ ซือมียา     นู ซาโมจ ลาฆู กรัจ ฌูฆา     ฌาดี-จะ     ซือมียา นู เตด ซา ซาโมจ ลาฆู กรัจ อีตู เตอ     ตาปี กูญา ตูโรจ บือกัซ ฌาลัด นะ อับราฮัม     อาโปก นะ กีตา     นู อาดา ปือจายา     วะตู ญา เตด บือเลฮ ซาโมจ ลาฆู กรัจ ลาฆี. 13ตูฮัด บือเลฮ บือฌาญี ฌางัน อับราฮัม     ฌางัน โกะ บือแนฮ นะ ญา จะ     กูญา นะ ซาโมจ ดือนียา ฌาดี ปือซากา นะ กูญา. ตาปี นู ญา บือฌาญี กะฆีเตอ     บูกัด กรานา อับราฮัม บูวัจ ตูโรจ กะ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด เตอ     ตาปี กรานา ญา ปือจายา ดัฮ     กะฆีเตอ ตูฮัด บูวัจ บรี ญา ฌาดี ซือมียา บาฌิ-ตือปัจ เลอ. 14ดัฮ โกะ ซือมียา นู บูวัจ ตูโรจ กะ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด     นะ ฌาดี ซือมียา ซาโมจ ลาฆู ปือซากา อีตู     กะฆีเตอ นู ซือมียา ดีฮา ปือจายา     นะ เตด ฌาดี นามา ลาลู     นู ปือมือเลา บือฌาญี อีตู โปด     ฮอย รือฆา นามา เลอ. 15ซาเบะ-จะ     ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด อีตู     ญา บูวัจ ปาซัน     นู บรี ตูฮัด นะ มูซัยํ กรัจ ฮูโกบ เตอ. ตาปี ตือปัจ ดีฮา     ฮอย โกะ ปือมือเลา ฮูโกบ     ตือปัจ อีตู     ฮอย ซาปา นะ บูวัจ ซาลัฮ เดะ ปือมือเลา ฮูโกบ ฌูฆา. 16ซาเบะ กะฆีเตอ     ปือมือเลา บือฌาญี ญา ตูโรจ กะ ลาฆู ปือจายา     บีดา ปือมือเลา บือฌาญี อีตู     นะ กือนา ตืองะ บรี ตือตู ดัฮ     ฌาดี ลาฆู นู ตูฮัด ฮาลัย บรี ซือลามัจ กะ บือแนฮ นะ อับราฮัม ราตา ซือมียา. บูกัด ซา โกะ ซือมียา นู บูวัจ ตูโรจ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด เตอ     ตาปี บีดา โกะ ซือมียา นู ปือจายา     ซือรูปา บือกะ อับราฮัม บือเลฮ ปือจายา ฌูฆา. กรานา-จะ     อับราฮัม เตอ     ญา ฌาดี ซือรูปา อาโปก นะ กีตา ซือมูฮา เลอ 17บือกะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด จะ "กู บือเลฮ ตืองะ เกา     ฌาดี อาโปก นะ ลูมอฮ ซือมียา     บาญะ บักซา เลอ." กะฆีเตอ อับราฮัม เตอ     ญา ฌาดี อาโปก นะ กีตา ซือมูฮา     โซะ ฮึลด มูคา นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     นู ญา บือเลฮ ปือจายา ดัฮ. ตูฮัด อีตู เลอ     นู บูวัจ บรี ซือมียา มาตี นะ ฮีโดะ ปาเระ     นู ปือซัด โกะ ซือบารัก นู ฮอย ลาฆี     บูวัจ บรี ญา บือฌาดี ดัฮ. 18มีเซ ฮอย ตือปัจ นะ จาดัก     นู ตือตู เดะ ฮาตี     ตาปี อับราฮัม ญา ซือมาตา จาดัก     ปือจายา จะ     ญา นะ ฌาดี "อาโปก นะ ลูมอฮ ซือมียา     บาญะ บักซา" บือกะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด จะ "บือแนฮ นะ เกา นะ ฌาดี บาญะ กะฆีเตอ เลอ." 19ญาวา นะ ญา     ฌาดี ซือรูปา บือกะ ซือมียา มาตี     ฆามะ บือเลฮ ซือราตุซ ตาโฮด ดัฮ. ซารา     นู บีนี นะ ญา โปด     ญา ฌาดี ซือมือโฆจ ฌูฆา. ตาปี มีเซ-จะ บรีงัจ กะ ลาฆู กะฆีเตอ ดัฮ     นู อับราฮัม ปือจายา เตอ     ฮอย เตด กูรัก ลาลู เลอ. 20ญา เตด ฆาโดฮ-ฮาตี ลาลู     ปาซัน ลาฆู นู ตูฮัด บือฌาญี ดัฮ เตอ     บือกะ ฮาตี เตด ปือจายา     ตาปี ญา ปือจายา กือฌะ-กือมัซ บาญะ ซือรูโลยํ. กะฆีเตอ     ญา บรี ปูฌี กะ ตูฮัด. 21ญา ตือตู เดะ ฮาตี กีรา จะ     ตูฮัด บือฌาญี ลาฆู นามา โปด     ญา มือฆัฮ โตระ     บูวัจ บือเลฮ ฮาปา. 22ซาเบะ กะฆีเตอ เลอ     "ตูฮัด กีรา จะ     ญา ฌาดี ซือมียา บาฌิ-ตือปัจ." 23ตาปี นู ฆาแรฮ ดัฮ จะ "ตูฮัด กีรา จะ     ญา ฌาดี ซือมียา บาฌิ-ตือปัจ." บูกัด ญา ฆาแรฮ     กรานา อับราฮัม ซา อูรัก เลอ 24ตาปี ฆาแรฮ ดัฮ     กรานา กีตา ซามา. กีตา โปด     ปือจายา กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     ญา เลอ     นู บูวัจ บรี เยซู     ตูฮัด นะ กีตา     ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ดัฮ. กะฆีเตอ     ตูฮัด เดะ อาตัซ นะ กีรา จะ     กีตา ฌาดี ซือมียา บาฌิ-ตือปัจ ฌูฆา. 25เยซู เตอ เลอ     ญา กือนา อาตัจ ปี กะ ลาฆู มาตี ดัฮ     กรานา ดูซา นะ กีตา เตอ     ตาปี ญา กือนา บูวัจ บรี ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ดัฮ     นะ บรี กีตา ฌาดี ซือมียา บาฌิ-ตือปัจ เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\