โรม 5

1ซาเบะ กะฆีเตอ     นู กีตา บาฌิ-ตือปัจ ฌางัน ตูฮัด ดัฮ     กรานา กีตา ปือจายา     กะฆีเตอ เยซู คริด     ตูฮัด นะ กีตา     ญา บือเลฮ บูวัจ บรี กีตา ดูโดะ ซือนัง ซือลามัจ     ฌางัน ตูฮัด เดะ อาตัซ ดัฮ เลอ. 2เยซู เตอ     บือเลฮ บาวา กีตา มาแรฮ     ดาปัจ ลาฆู นู ตูฮัด ฮาลัย บรี ซือลามัจ กะ กีตา ดัฮ     บือกะ กีตา อาดา ดูโดะ ซือลามัจ กะฆีนี เลอ. กะฆีเตอ     กีตา ซูกา-ฮาตี ซูโงฮ     จาดัก บือตือตู-ฮาตี จะ     นะ บือเลฮ บาฮาเฆด เดะ ลาฆู บือซรี บือซายา     นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เตอ. 3ตาปี ลือเบฮ เดะ อีตู ปูลัก     กีตา ซูกา-ฮาตี เดะ ลาฆู ซูซัฮ ปายัฮ นะ กีตา เลอ     ซาเบะ กีตา ตาฮู จะ     ลาฆู นู ซูซัฮ ปายัฮ อีตู     บูวัจ บรี กีตา ตาฮัด-ฮาตี ลามา. 4ลาฆู นู กีตา ตาฮัด-ฮาตี ลามา     บูวัจ บรี กีตา ฌาดี ซือมียา     นู กือนา เดะ ฮาตี นะ ตูฮัด. นู กีตา กือนา เดะ ฮาตี นะ ตูฮัด กะฆีเตอ     บูวัจ บรี กีตา อาดา ตือปัจ จาดัก นู ตือตู. 5นู กีตา จาดัก บือตือตู กะฆีเตอ     ญา ฮอย เตด บูวัจ บรี กีตา ซาลัฮ ฮาตี ดัฮ     ซาเบะ-จะ ตูฮัด บือเลฮ บรี ซือมืองัจ นะ ญา กะ กีตา     บูวัจ บรี กีตา ตาฮู ปือนอฮ เดะ ฮาตี จะ     ญา ซายัก กีตา บาญะ กะฮามี เลอ. 6กาลา กีตา ตูโลก ญาวา ตะอาซิก เตด บือเลฮ ลาฆี     เดะ วะตู นู บาฌิ นู ตูฮัด ตืองะ ดัฮ เตอ     เยซู คริด     ญา มาตี ดัฮ     กรานา ลูมอฮ ซือมียา นู ฌาฮัจ. 7นู ซือมียา นะ มาตี กรานา ซือมียา นู บาฌิ-ตือปัจ     ฌารัก เลอ. ตาปี ดักกาดัก อาดา ซือมียา ยอม มาตี     กรานา ซือมียา นู บาฌิ ซูโงฮ เตอ. 8ตาปี ตูฮัด เดะ อาตัซ เตอ เลอ     ญา บรี ลีฮัจ จะ     นู ญา ซายัก กีตา บาญะ     ฌาดี-จะ     กาลา กีตา ฌาดี ซือมียา บือดูซา ลาฆี โปด     เยซู คริด ญา ยอม มาตี กรานา กีตา ดัฮ. 9นู เยซู มาตี     ดารัฮ มือนีเลฮ ดัฮ เตอ     ญา บูวัจ บรี กีตา บาฌิ-ตือปัจ ฌางัน ตูฮัด ดัฮ. กะฆีเตอ     บาญะ ลือเบฮ เดะ อีตู เลอ     ญา นะ ตูโลก กีตา บรี ลือปัซ     เดะ ลาฆู นู ตูฮัด นะ มูซัยํ กรัจ ฮูโกบ. 10ซาเบะ กะฆีเตอ     กาลา กีตา ฌาดี ซือตรู ฌางัน ตูฮัด เดะ อาตัซ เตอ     ตูฮัด ญา บรี นานะ นะ ญา มาตี     บรี กีตา บาฌิ ปาเระ ฌางัน ญา ดัฮ. กะฆีเตอ บาญะ ลือเบฮ เดะ อีตู เลอ     วะตู กีตา บาฌิ ปาเระ ฌางัน ตูฮัด กะฆีนี ดัฮ     นู เยซู อาดา ฮีโดะ เตอ     ญา นะ ตูโลก กีตา บรี ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ เลอ. 11ตาปี ลือเบฮ เดะ อีตู ปูลัก     กีตา ซูกา-ฮาตี ปูฌี กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     กรานา เยซู คริด     ตูฮัด นะ กีตา. ญา เลอ     นู บูวัจ บรี กีตา บาฌิ ปาเระ ฌางัน ตูฮัด กะฆีนี ดัฮ. 12กะฆีเตอ เลอ     ลาฆู ดูซา บือเลฮ มาโซะ กะ ดือนียา     กรานา ซือมียา ซืออูรัก. ลาฆู ดูซา โปด     ญา บาวา ลาฆู มาตี มาแรฮ ซามา. กะฆีเตอ ฌูฆา     ลาฆู มาตี บือเลฮ งรือลา ปี กะ อูมัจ-ซือมียา ราตา ดัฮ     ซาเบะ โกะ ซือมียา ราตา บูวัจ ดูซา ดัฮ เลอ. 13กาลา ดูลู     วะตู ฮอย ปือมือเลา ฮูโกบ ลาฆี เตอ     ลาฆู ดูซา ญา อาดา เดะ ดือนียา ดัฮ. ตาปี ตือปัจ ดีฮา นู ฮอย ปือมือเลา ฮูโกบ     ลาฆู ดูซา     ตูฮัด ญา เตด กีรา เลอ. 14มีเซ กะฆีเตอ     ตะเดะ ฮาดัจ นะ อาดับ     ตือดะ รอจ กะ ฮาดัจ นะ มูซา เตอ     ลาฆู มาตี ฌาดี ซือรูปา ราฌา     นู ฮูโกบ โกะ ซือมียา ซือมูฮา     มีเซ-จะ ลาฆู ดูซา นะ กูญา     เตด ซือรูปา บือกะ ลาฆู นู อาดับ บูวัจ ซาลัฮ ฮูโกบ เตอ. อาดับ อีตู     ญา ฌาดี บือกะ รูปา     ตูโญะ กะ ซือมียา นู นะ มาแรฮ เดะ บลากัก เลอ. 15ตาปี ลาฆู อีตู นู ตูฮัด ฮาลัย บรี เตอ     ญา ฮอย เตด ซือรูปา บือกะ ลาฆู บูวัจ ซาลัฮ นะ อาดับ. โงฮ-ซูโงฮ เตอ     โกะ ซือมียา บาญะ บือเลฮ มาตี     กรานา ลาฆู บูวัจ ซาลัฮ นะ ซือมียา ซืออูรัก อีตู. ตาปี ลาฆู นู ตูฮัด ญา ฮาลัย บรี ซือลามัจ เตอ     ญา บือซัยํ ลือเบฮ เดะ อีตู เลอ. ซาเบะ ซือมียา ซืออูรัก อีนี     ฌาดี-จะ เยซู คริด เตอ     ญา บือเลฮ บรี ซือลามัจ บือตามัฮ บาญะ     บูวัจ บรี โกะ ซือมียา บาญะ อีตู     นะ ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ เลอ. 16กะฆีเตอ ฌูฆา     ลาฆู นู ตูฮัด บรี เตอ     ญา ฮอย เตด ซือรูปา บือกะ ลาฆู     นู ซือมียา ซืออูรัก อีตู     บูวัจ ดูซา ดัฮ. ซาเบะ-จะ     ลาฆู กรัจ ฮูโกบ นู ตูโรจ กะ ลาฆู บูวัจ ดูซา ซา กาลี อีตู     ญา บูวัจ บรี โกะ ซือมียา     กือนา กีรา จะ     ซาลัฮ ดัฮ. ตาปี ลาฆู นู ตูฮัด ฮาลัย บรี ซือลามัจ เตอ     นู ตูโรจ กะ ลาฆู บูวัจ ซาลัฮ บาญะ กาลี โปด     ญา บูวัจ บรี โกะ ซือมียา กือนา กีรา จะ     ฮอย ซาลัฮ ลาลู     ฌาดี ซือมียา บาฌิ-ตือปัจ ดัฮ. 17โงฮ-ซูโงฮ เลอ     นู ซือมียา ซืออูรัก อีตู บูวัจ ซาลัฮ ดัฮ     บูวัจ บรี ลาฆู มาตี ฌาดี ซือรูปา ราฌา นู ฮูโกบ โกะ ซือมียา ซือมูฮา     กรานา ซือมียา นู ซืออูรัก อีตู. ตาปี โซะ ซือมียา นู ซาโมจ ลาฆู นู ตูฮัด ฮาลัย บรี ซือลามัจ     บือตามัฮ บาญะ     บูวัจ บรี กูญา บาฌิ-ตือปัจ เตอ     กูญา นะ อาดา ลาฆู บาฌิ บาญะ ลือเบฮ เดะ อีตู เลอ. กูญา โปด นะ อาดา ฮีโดะ ปือนอฮ บาฌิ     ซือรูปา ฌาดี ราฌา     กรานา ซือมียา นู ซืออูรัก อีนี     ฌาดี-จะ เยซู คริด เตอ เลอ. 18ซาเบะ กะฆีเตอ เลอ     บือกะ นู ซือมียา ซืออูรัก บูวัจ ซาลัฮ     บูวัจ บรี กะ อูมัจ-ซือมียา ราตา     กือนา กรัจ ฮูโกบ กะฮามี ดัฮ     นู ซือมียา ซืออูรัก บูวัจ กือนา ลาฆู     นะ ตูโลก อูมัจ-ซือมียา ราตา     บรี ลือปัซ เดะ ฮูโกบ     บรี ฮีโดะ ซูโงฮ กะฆีเตอ เลอ. 19บือกะ-จะ     บาญะ ซือมียา ฌาดี อูรัก บือดูซา ดัฮ     กรานา ลาฆู นู ซือมียา ซืออูรัก อีตู เตด มือนีงัย กะ ตูฮัด เตอ     กะฆีเตอ ฌูฆา     ซือมียา บาญะ นะ บาฌิ-ตือปัจ ฌางัน ตูฮัด     กรานา ซือมียา นู ซืออูรัก อีนี มือนีงัย กะ ตูฮัด ดัฮ เลอ. 20ปือมือเลา ฮูโกบ เตอ     ตูฮัด ญา บรี ดัฮ     บีดา นะ บือตามัฮ ลาฆู บูวัจ ซาลัฮ. ตาปี-จะ     ตือปัจ ดีฮา อาดา ลาฆู ดูซา บือตามัฮ     ตือปัจ อีตู เลอ     ตูฮัด ญา ฮาลัย บรี ซือลามัจ     บือตามัฮ ลือเบฮ บาญะ ลาฆี. 21กะฆีเตอ     ลาฆู ดูซา ฮูโกบ กูญา     ซือรูปา ฌาดี ราฌา ดัฮ     ซาเบะ โกะ ซือมียา ฆาโดฮ มาตี เตอ. กะฆีเตอ ฌูฆา     นู ตูฮัด ญา ฮาลัย บรี ซือลามัจ     ญา โปด     บือบือลา กูญา     ซือรูปา ฌาดี ราฌา     ซาเบะ ตูฮัด บูวัจ บรี โกะ ซือมียา บาฌิ-ตือปัจ     บาวา ปี รอจ กะ ลาฆู ฮีโดะ ซูโงฮ นู ซือลาลู     กรานา เยซู คริด     ตูฮัด นะ กีตา เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\