โรม 6

1ดัฮ ฌาดี กะฆีเตอ     กีตา นะ มือเลา นามา? กีตา นะ บูวัจ ดูซา ลาฆี เฆอ     บีดา ตูฮัด นะ ฮาลัย บรี ซือลามัจ กะ กีตา     บือตามัฮ บาญะ? 2ฌางัน บรี ฌาดี กะฆีเตอ เลอ. ลูมอฮ กีตา ซือรูปา มาตี     ลือปัซ เดะ ฮูโกบ นะ ลาฆู ดูซา ดัฮ. กะฆีเตอ     กีตา นะ ลาดัจ บูวัจ ดูซา ลาฆี     บือเลฮ กะฮามี เลอ? 3กาเญา เตด ตาฮู เฆอ     จะ     นู กีตา ซาโมจ ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย     บรี มาโซะ บือซามา ฌางัน เยซู คริด ดัฮ     กะฆีเตอ กีตา บือเลฮ มาโซะ บือซามา เดะ ลาฆู นู ญา มาตี ดัฮ เลอ. 4กะฆีเตอ     นู กีตา ซือลับ เดะ อาเย ดัฮ     กีตา กือนา ตานัม บือซามา ฌางัน เยซู     มาโซะ บือซามา เดะ ลาฆู นู ญา มาตี ดัฮ     บีดา กีตา นะ ตูโรจ ลาฆู ฮีโดะ นู บารู     บือกะ ซือรูปา นู อาโปก เดะ อาตัซ     นู มือฆัฮ ซูโงฮ     บือเลฮ บูวัจ บรี เยซู คริด     ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ดัฮ. 5กรานา-จะ     กะ กีตา บือซามา ฌางัน เยซู ดัฮ เตอ     ซาเบะ กีตา มาตี ซือรูปา กะ ญา     กะฆีเตอ     กีตา นะ บือซามา ฌางัน ญา     เดะ ลาฆู ฮีโดะ ปาเระ     ซือรูปา บือกะ ญา ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ฌูฆา เลอ. 6กีตา ตาฮู จะ     ญาวา นู ลามา นะ กีตา อีตู     กือนา กาจิก เดะ กายู ปลีตัก ฌางัน เยซู ดัฮ     บีดา นะ บูวัจ บรี ปรางัย นู บือดูซา     นะ บือนาซา ฮาบิฮ บูวัก. กะฆีเตอ     กีตา นะ เตด ฌาดี ปราโซฮ นะ ลาฆู ดูซา ลาฆี เลอ. 7ซาเบะ-จะ     ซือมียา ดีฮา นู มาตี ดัฮ     ญา ลือปัซ ดัฮ     เดะ ลาฆู นู ดูซา นะ ปรือกัด ญา เลอ. 8ตาปี กะ กีตา มาตี ดัฮ     บือซามา ฌางัน เยซู คริด เตอ     กีตา ปือจายา จะ     กีตา นะ ฮีโดะ บือซามา ฌางัน ญา ฌูฆา ดัฮ. 9กีตา ตาฮู จะ     เยซู คริด นู ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ดัฮ เตอ     ญา นะ เตด มาตี ปูลัก. ลาฆู มาตี นะ ฮูโกบ ญา ลาฆี     เตด บือเลฮ ดัฮ เลอ. 10ซาเบะ นู ญา มาตี ดัฮ เตอ     ญา มาตี บรี ลือปัซ เดะ ฮูโกบ นะ ลาฆู ดูซา     แนฮ ซือกาลี อีตู. ตาปี นู ญา อาดา ฮีโดะ เตอ     ญา ฮีโดะ บีดา ตูฮัด เดะ อาตัซ เลอ. 11ซือรูปา กะฆีเตอ ฌูฆา     กาเญา กือนา บือกีรา จะ     กาเญา มาตี บรี ลือปัซ เดะ ฮูโกบ นะ ลาฆู ดูซา ดัฮ     ตาปี อาดา ฮีโดะ กรานา ตูฮัด เดะ อาตัซ     ลือกัจ บือซามา ฌางัน เยซู คริด เลอ. 12กะฆีเตอ     ฌางัน บรี ลาฆู ดูซา นะ ฮูโกบ ญาวา นะ กาเญา     นู นะ กือนา มาตี เตอ     บูวัจ บรี กาเญา ตูโรจ กะ ฮาตี นู ฆาละ เดะ ญาวา อีตู. 13ฌางัน ซรัฮ โกะ กลือกะ เดะ ญาวา นะ กาเญา     บรี กะ ลาฆู ดูซา     ฌาดี บารัก นู ซูโรฮ บูวัจ ลาฆู นู ฌาฮัจ. ตาปี กือนา ซรัฮ ญาวา นะ กาเญา     กะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ     บือกะ ซือมียา นู ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ดัฮ. กือนา ซรัฮ โกะ กลือกะ เดะ ญาวา     กะ ตูฮัด ฌูฆา     ฌาดี บารัก นู ซูโรฮ บูวัจ ลาฆู นู กือนา เดะ ฮาตี นะ ตูฮัด. 14กะฆีเตอ     ลาฆู ดูซา นะ เตด บือเลฮ ฮูโกบ กาเญา ลาฆี เลอ. ซาเบะ กาเญา เตด ดูโดะ เดะ บาวัฮ ปือมือเลา ฮูโกบ     ตาปี อาดา ดูโดะ เดะ ลาฆู     นู ตูฮัด ฮาลัย บรี ซือลามัจ ดัฮ เลอ. 15ดัฮ กะฆีเตอ     นะ ฌาดี กะฮามี เลอ? นู กีตา เตด ดูโดะ เดะ บาวัฮ ปือมือเลา ฮูโกบ     ตาปี อาดา ดูโดะ เดะ ลาฆู     นู ตูฮัด ฮาลัย บรี ซือลามัจ ดัฮ เตอ     กะฆีเตอ กีตา นะ บูวัจ ดูซา ลาฆี เฆอ? ฌางัน บรี ฌาดี กะฆีเตอ เลอ. 16กาเญา เตด ตาฮู เฆอ     จะ     ดัฮ กาเญา ซรัฮ ญาวา นะ กาเญา บรี ฌาดี ปราโซฮ     บูวัจ ตูโรจ กะ ซือมียา ดีฮา เตอ     กาเญา โปด     ฌาดี ปราโซฮ นะ ซือมียา     นู กาเญา บูวัจ ตูโรจ อีตู เลอ? นะ ฌาดี ปราโซฮ บูวัจ ตูโรจ กะ ลาฆู ดูซา     นู บาวา บือปี รอจ กะ มาตี     เฆอ-จะ     ฌาดี ปราโซฮ บูวัจ ตูโรจ กะ ตูฮัด     นู บาวา บือปี ฌาดี ซือมียา บาฌิ-ตือปัจ ฌางัน ตูฮัด ดัฮ เลอ. 17ตาปี บรี ซือลามัจ กะ ตูฮัด เลอ. กรานา กาเญา นู กาลา ดูลู     ฌาดี ปราโซฮ บูวัจ ตูโรจ กะ ลาฆู ดูซา เตอ     กาเญา โปด     บือเลฮ มือนีงัย ปือนอฮ เดะ ฮาตี     กะ ปือมือเลา อาฌัยํ อีตู     นู ซรัฮ บรี กะ กาเญา ดัฮ. 18กาเญา ลือปัซ เดะ ฮูโกบ นะ ลาฆู ดูซา ดัฮ     ฌาดี ปราโซฮ นู บูวัจ ตูโรจ กะ ฮาตี นะ ตูฮัด ดัฮ เลอ. 19กู มือเลา นัง-ซือนัง เลอ     บีดา กาเญา นะ บือเลฮ มาโซะ เดะ ฮาตี. กาลา ดูลู     กาเญา บือเลฮ ซรัฮ โกะ กลือกะ เดะ ญาวา นะ กาเญา     บรี ฌาดี ปราโซฮ บูวัจ ตูโรจ กะ ลาฆู ตะอารัฮ     ลาฆู ฌาฮัจ     บีดา นะ บูวัจ ลาฆู ฌาฮัจ อีตู เตอ. ตาปี วะตู อีนี     กาเญา กือนา ซรัฮ โกะ กลือกะ อีตู     บรี ฌาดี ปราโซฮ นู บูวัจ ตูโรจ กะ ฮาตี นะ ตูฮัด     บีดา นะ ฌาดี ซือมียา จรัฮ บาฌิ ซือรูโลยํ เลอ. 20กาลา ดูลู     วะตู กาเญา ฌาดี ปราโซฮ นู บูวัจ ตูโรจ กะ ลาฆู ดูซา     กาเญา ฮอย เตด ปายัฮ ตูโรจ     กะ ลาฆู นู บาฌิ-ตือปัจ เลอ. 21ตาปี โกะ ลาฆู อีตู     นู วะตู อีนี     กาเญา จือและ ดัฮ เตอ     กาเญา บือเลฮ อูโตก นามา     บาลัซ ปาเระ เดะ ลาฆู อีตู? ฮูโฌก ปือญูดัฮ อีตู     ฌาดี ลาฆู มาตี เลอ. 22ตาปี วะตู อีนี     กาเญา ลือปัซ เดะ ฮูโกบ นะ ลาฆู ดูซา     ฌาดี ปราโซฮ นู บูวัจ ตูโรจ กะ ตูฮัด ดัฮ. กาเญา บือเลฮ บาฌิ     บาลัซ ปาเระ ฌูฆา     ฌาดี-จะ     กาเญา ฌาดี ซือมียา นู จรัฮ บาฌิ ซือรูโลยํ เลอ. ฮูโฌก ปือญูดัฮ อีตู เตอ     ฌาดี ลาฆู ฮีโดะ ซูโงฮ     นู อาดา ซือลาลู เลอ. 23กรานา ลาฆู ดูซา เตอ     ญา บรี รือฆา อูปัฮ นะ ญา     ฌาดี-จะ     กีตา นะ กือนา ลาฆู มาตี. ตาปี ตูฮัด เดะ อาตัซ เตอ     ญา ฮาลัย บรี ซือลามัจ กะ กีตา     บรี กีตา อาดา ฮีโดะ ซูโงฮ ซือลาลู     ลือกัจ บือซามา ฌางัน เยซู คริด     ตูฮัด นะ กีตา เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\