โรม 7

1โกะ ดีบราดี เออ     กาเญา ตาฮู ลาฆู ปาซัน โกะ ปือมือเลา ฮูโกบ. กะฆีเตอ     กาเญา ฆาโดฮ ตาฮู ลาฆู     นู กู นะ มือเลา กะฆีนี จะ     ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ฮูโกบ ซือมียา     ซา วะตู ญา อาดา ฮีโดะ ลาฆี เลอ. 2บือกะ นีบีนี นู บือเลฮ ลากี เตอ     ตานา ลากี นะ ญา อาดา ฮีโดะ ลาฆี     ปือมือเลา ฮูโกบ นะ บรี บีนี     อาดา ลือกัจ บือซามา ฌางัน ลากี นะ ญา. ตาปี กาเลา-จะ ลากี อีตู มาตี เตอ     บีนี นะ ญา ลือปัซ ดัฮ     เดะ ปือมือเลา ฮูโกบ ซีงี     ปาซัน ลากี นะ ญา. 3กะฆีเตอ     ดัฮ นีบีนี อีตู ปี อาเมด ลากี อาซิก ดัฮ     วะตู ลากี นะ ญา อาดา ฮีโดะ ลาฆี     ญา นะ กือนา ปือนามา จะ     ฌาดี นีบีนี บือกาเซฮ. ตาปี ดัฮ-จะ     ลากี อีตู มาตี เตอ     บีนี ญา นะ ลือปัซ เดะ ปือมือเลา ฮูโกบ อีตู. มีเซ-จะ ปี อาเมด ลากี อาซิก โปด     ญา ฮอย เตด ฌาดี นีบีนี บือกาเซฮ เลอ. 4โกะ ดีบราดี เออ     ญา นะ ฌาดี กะฆีเตอ ฌูฆา     ฌางัน กาเญา เลอ. กรานา เยซู คริด มาตี ดัฮ เตอ     กาเญา โปด     มาตี ฌูฆา     เดะ โซะ ปือมือเลา ฮูโกบ     บีดา กาเญา นะ ฌาดี บือกะ บีนี นะ ซือมียา อาซิก     ฌาดี-จะ     นะ เยซู คริด     นู ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ดัฮ. นู ฌาดี กะฆีเตอ ดัฮ     บีดา นะ บูวัจ บรี กีตา ฌาดี ซือรูปา ปูโฮด กายู     นู ตรือเบะ บูวัฮ     ฌาดี ลาฆู บือกรือฌา บูวัจ ตูโรจ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ. 5ซาเบะ-จะ     กาลา กีตา อาดา ตูโรจ กะ ปรางัย เดะ ญาวา กีตา เตอ     ปือมือเลา ฮูโกบ อีตู บือเลฮ อาโจบ     โกะ ลาฆู ฆาละ นู บือดูซา เดะ ฮาตี กีตา. โกะ ลาฆู ฆาละ อีตู โปด     ญา อาดา บือกรือฌา เดะ กลือกะ ญาวา นะ กีตา     บูวัจ ซือรูปา บรี กีตา ตรือเบะ บูวัฮ     บูวัจ ลาฆู ฌาฮัจ     นู บือปี รอจ กะ มาตี เลอ. 6ตาปี วะตู อีนี     กีตา ลือปัซ ดัฮ     เดะ โกะ ปือมือเลา ฮูโกบ อีตู     กรานา กีตา มาตี ดัฮ เดะ โซะ ฮูโกบ อีตู นู รีฆะ ตาฮัด กีตา. กะฆีเตอ เลอ     กีตา บูวัจ ตูโรจ กะ ตูฮัด     บูกัด ตูโรจ กะ ฌาลัด ลามา     บือกะ ปือมือเลา ฮูโกบ นู อาดา ฆาแรฮ ดัฮ     ตาปี ตูโรจ กะ ฌาลัด บารู     บือกะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด บาวา บือปี เลอ. 7ดัฮ กะฆีเตอ     กีตา นะ มือเลา กะฮามี เลอ? จะ     ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด ฌาดี ลาฆู ดูซา เฆอ? ฮอย เตด กะฆีเตอ เลอ. ตาปี ดัฮ ฮอย ปือมือเลา ฮูโกบ อีตู เตอ     กู เตด บือเลฮ ตาฮู ซูโงฮ จะ     ลาฆู ดูซา ฌาดี กะฮามี. ดัฮ ปือมือเลา ฮูโกบ อีตู เตด บือเลฮ บลารัก จะ "ฌางัน นะ ฮาลูบา" กู เตด ตาฮู ซูโงฮ จะ     ลาฆู ฮาลูบา ฌาดี กะฮามี. 8ตาปี ลาฆู ดูซา     ญา ดาปัจ จือลัฮ เดะ ปือมือซัด อีตู     กะฆีเตอ ญา บือเลฮ บือกรือฌา เดะ ฮาตี นะ กู     บูวัจ บรี กู อาดา ลาฆู ฮาลูบา     ราตา ฌือแนฮ. ซาเบะ-จะ     ดัฮ ฮอย ปือมือเลา ฮูโกบ เตอ     ลาฆู ดูซา ญา ซือรูปา มาตี ดัฮ. 9กู ตะอาซิก เตอ     กาลา ดูลู กู อาดา ฮีโดะ     ฮอย ปือมือเลา ฮูโกบ. ตาปี ตานา ปือมือซัด อีตู มาแรฮ ดัฮ     ลาฆู ดูซา ญา อาดา บือฌาดี ดัฮ. โซะ กู โปด     มาตี เลอ. 10กะฆีเตอ     ปือมือซัด อีตู     นู ตูฮัด ตืองะ ดัฮ     บรี กู นะ ฮีโดะ เตอ     โซะ กู โปด     ญา บือเลฮ บูวัจ บรี กู มาตี ดัฮ. 11ลาฆู ดูซา     ญา ดาปัจ จือลัฮ นะ ตีปู กู     เดะ ปือมือซัด อีตู. กะฆีเตอ ญา อาเมด ปือมือซัด อีตู     มาแรฮ บูนอฮ กู ดัฮ เลอ. 12กะฆีเตอ     ปือมือเลา ฮูโกบ ญา มาแรฮ ดาตัก เดะ ตูฮัด เลอ. โกะ ปือมือซัด ราตา ตือนอซ โปด     ญา ดาตัก เดะ ตูฮัด ฌูฆา. ญา รือมัก     บาฌิ ซูโงฮ เลอ. 13กะฮามี เลอ     ลาฆู นู บาฌิ     ญา บือเลฮ บูวัจ บรี กู มาตี เฆอ? ฮอย เตด เลอ. ลาฆู ดูซา เตอ เลอ     นู บือเลฮ บูวัจ กะฆีเตอ. ญา ซูโรฮ ลาฆู นู บาฌิ     บือกรือฌา บรี กู มาตี     บีดา นะ บรี ลีฮัจ จะ     ลาฆู ดูซา ฌาดี ดูซา กะฮามี ซูโงฮ. กะฆีเตอ     กรานา ปือมือซัด ฮูโกบ อีตู     ลาฆู ดูซา นะ ปลีฮัจ     ฌาดี บือดูซา ลือเบฮ บาญะ เลอ. 14ซาเบะ กีตา ตาฮู จะ     ปือมือเลา ฮูโกบ ญา ดาตัก เดะ โซะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด. ตาปี โซะ กู นี     กู ตูโรจ บือกะ ปรางัย นะ อูมัจ-ซือมียา. กู กือนา ฌูวัน ดัฮ     บรี ฌาดี ปราโซฮ นะ ลาฆู ดูซา. 15โกะ ลาฆู นู กู บูวัจ เตอ     กู เตด ตาฮู ลาลู เลอ. ลาฆู นู กู ซูกา นะ บูวัจ     ลาฆู อีตู กู เตด บูวัจ. ตาปี ลาฆู นู กู บือชี เตอ     ลาฆู อีตู เลอ     กู อาดา บูวัจ ลาฆี. 16กะฆีเตอ     นู กู บูวัจ ลาฆู นู กู ตีเมา นะ บูวัจ เตอ     กู ซาโงะ จะ     ปือมือเลา ฮูโกบ ญา บาฌิ เลอ. 17กะฆีเตอ เลอ     บูกัด กู ตะอาซิก นู บูวัจ     ตาปี ลาฆู ดูซา     นู อาดา ดูโดะ เดะ ฮาตี นะ กู     ญา เลอ     นู บูวัจ กะฆีเตอ. 18ซาเบะ กู ตาฮู จะ     ฮอย ลาฆู บาฌิ นามา โปด     ดูโดะ เดะ ฮาตี กู     ฌาดี-จะ     เดะ ปรางัย นู บือดูซา นะ กู. กรานา มีเซ-จะ     กู อาดา ฮาตี นะ บูวัจ บาฌิ เตอ     ตาปี นะ บูวัจ เตด บือเลฮ เลอ. 19ลาฆู บาฌิ นู กู อาดา ฮาตี นะ บูวัจ     กู เตด บูวัจ ดัฮ. ตาปี ลาฆู ฌาฮัจ นู กู ตีเมา นะ บูวัจ เตอ     ลาฆู อีตู เลอ     กู ฌือนัฮ นะ บูวัจ. 20กะฆีเตอ     นู กู ฌือนัฮ บูวัจ ลาฆู อีตู     นู กู ตีเมา นะ บูวัจ เตอ     บูกัด กู ตะอาซิก นู บูวัจ กะฆีเตอ ลาฆี     ตาปี ลาฆู ดูซา     นู ดูโดะ เดะ ฮาตี นะ กู     ญา เลอ นู อาดา บูวัจ กะฆีเตอ. 21ซาเบะ กะฆีเตอ     กู ดาปัจ ลาฆู นู ฮูโกบ กู กะฆีนี จะ     วะตู กู อาดา ฮาตี นะ บูวัจ นู บาฌิ เตอ     อาดา ซา ลาฆู ฌาฮัจ นู กู บูวัจ บือเลฮ เลอ. 22โซะ ดาลับ ฮาตี นะ กู เตอ     กู ซูกา-ฮาตี โตระ     เดะ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด. 23ตาปี กู ลีฮัจ จะ     อาดา ลาฆู ฮูโกบ นู อาซิก     บือกรือฌา เดะ กลือกะ ญาวา นะ กู     บลาวัด ฌางัน ลาฆู ฮูโกบ นู กือนา เดะ ฮาตี นะ กู. ลาฆู ฮูโกบ นู อาซิก อีตู เตอ     ญา บูวัจ บรี กู ฌาดี ปราโซฮ นะ ลาฆู ฮูโกบ นู บูวัจ บรี บือดูซา     นู อาดา บือกรือฌา เดะ ญาวา นะ กู. 24อาโดซ     กู ซูซัฮ-ฮาตี ซูโงฮ เลอ. ซาปา เลอ     นู นะ ตูโลก กู     บรี ลือปัซ เดะ ญาวา อีนี     นู ตืองัฮ บาวา กู ปี รอจ กะ มาตี? 25บรี ซือลามัจ เลอ     กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ. ญา เตอ     ซูโรฮ เยซู คริด     ตูฮัด นะ กีตา     บรี ตูโลก กู. กะฆีเตอ เลอ     โซะ ฮาตี นะ กู ตะอาซิก     กู บูวัจ ตูโรจ กะ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด     ตาปี โซะ ปรางัย เดะ ญาวา นะ กู เตอ     กู บูวัจ ตูโรจ กะ ลาฆู ฮูโกบ อีตู     นู บูวัจ บรี บือดูซา เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\