โรม 8

1กะฆีเตอ     โซะ ลูมอฮ ซือมียา นู ลือกัจ บือซามา ฌางัน เยซู คริด เตอ     วะตู อีนี     กูญา นะ ฮอย เตด กือนา กรัจ ฮูโกบ ดัฮ. 2ซาเบะ-จะ     ลาฆู ฮูโกบ นะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด เตอ     จะ ซือมืองัจ นู บรี กีตา อาดา ฮีโดะ     ลือกัจ บือซามา ฌางัน เยซู คริด เตอ     ญา บือเลฮ บูวัจ บรี เกา ลือปัซ ดัฮ     เดะ ลาฆู ฮูโกบ นู บูวัจ บรี ซือมียา บือดูซา     นู บาวา ปี รอจ กะ มาตี. 3ลาฆู อีตู     นู ปือมือเลา ฮูโกบ บูวัจ เตด บือเลฮ ดัฮ     กรานา ปรางัย นะ อูมัจ-ซือมียา นู ลือมัฮ ลือเตฮ เตอ     ลาฆู อีตู ตูฮัด เดะ อาตัซ บือเลฮ บูวัจ ดัฮ กะฆีนี เลอ. ญา ซูโรฮ นานะ นะ ญา ตะอาซิก มาแรฮ     ฌาดี บือกะ ซือรูปา กะ อูมัจ-ซือมียา นู บือดูซา     มาแรฮ ฌาดี บารัก มือนืองะ     นู บรี ลือปัซ เดะ ดูซา. กะฆีเตอ     ตูฮัด ญา บือเลฮ ฌือนัฮ เดะ ลาฆู ดูซา     เดะ ปรางัย นะ อูมัจ-ซือมียา เลอ. 4ญา บูวัจ กะฆีเตอ ดัฮ     บีดา-จะ     ลาฆู นู บาฌิ อีตู     นู ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด ปือซัด ดัฮ เตอ     กีตา นะ บือเลฮ บูวัจ บรี ซุจ ฮาบิฮ     บือกะ นู กีตา บือฌาลัด ตูโรจ กะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด     บูกัด ตูโรจ กะ ปรางัย นะ อูมัจ-ซือมียา. 5ซาเบะ-จะ     โกะ ซือมียา นู ตูโรจ กะ ปรางัย นะ อูมัจ-ซือมียา เตอ     ฮาตี นะ กูญา ลือกัจ เดะ ลาฆู นะ อูมัจ-ซือมียา เลอ. ตาปี โกะ ซือมียา นู ตูโรจ กะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด เตอ     ฮาตี นะ กูญา ลือกัจ เดะ ลาฆู นะ ซือมืองัจ อีตู เลอ. 6กรานา-จะ     นู ฮาตี นะ ลือกัจ     เดะ ปรางัย นะ อูมัจ-ซือมียา เตอ     นะ บาวา บือปี กะ มาตี เลอ. ตาปี นู ฮาตี ลือกัจ     เดะ ลาฆู โซะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด เตอ     ญา นะ บาวา บือปี กะ ลาฆู ฮีโดะ     นู ซือนัง ซือลามัจ เลอ. 7กะฆีเตอ     ซือมียา นู ฮาตี นะ ญา     ลือกัจ เดะ ปรางัย นะ อูมัจ-ซือมียา เตอ     ญา บลาวัด ฌางัน ตูฮัด เลอ     ซาเบะ ญา เตด บูวัจ ตูโรจ     กะ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด. โงฮ-ซูโงฮ เลอ     ญา นะ บูวัจ ตูโรจ เตด บือเลฮ. 8โกะ ซือมียา นู อาดา ตูโรจ กะ ปรางัย นะ อูมัจ-ซือมียา เตอ     นะ บูวัจ บรี ตูฮัด ซูกา-ฮาตี     ฮอย เตด บือเลฮ ดัฮ เลอ. 9กะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     ดูโดะ ปือนอฮ เดะ ฮาตี นะ กาเญา เตอ     กาเญา นะ เตด ตูโรจ โซะ ปรางัย นะ อูมัจ-ซือมียา     ตาปี นะ ตูโรจ โซะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด อีตู เลอ. กะ ซือมียา ดีฮา ฮอย ซือมืองัจ นะ เยซู คริด     ซือมียา อีตู     ญา เตด ฌาดี ซือมียา นะ เยซู เลอ. 10ตาปี กะ เยซู คริด อาดา ดูโดะ เดะ ฮาตี นะ กาเญา เตอ     มีเซ-จะ     โซะ ญาวา     กาเญา นะ มาตี ดัฮ     กรานา ลาฆู ดูซา     ตาปี โซะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด     นะ บรี กาเญา ฮีโดะ     กรานา กาเญา บาฌิ-ตือปัจ ฌางัน ตูฮัด. 11ตูฮัด เดะ อาตัซ     ญา บือเลฮ บูวัจ บรี เยซู ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ดัฮ. กะฆีเตอ เลอ     กะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด อาดา ดูโดะ     เดะ ฮาตี นะ กาเญา     ตูฮัด เตอ เลอ     ญา นะ ซูโรฮ ซือมืองัจ อีตู     บีดา นะ บูวัจ บรี ญาวา นะ กาเญา นู ฆาโดฮ มาตี     นะ อาดา ฮีโดะ เลอ. 12กะฆีเตอ เลอ     โกะ ดีบราดี นะ กู เออ     กีตา ตือฮูตัก ดัฮ     ตาปี บูกัด ตือฮูตัก เดะ ปรางัย นะ อูมัจ-ซือมียา กีตา     นู นะ ฆาโดฮ บูวัจ ตูโรจ บือกะ ปรางัย อีตู. 13ซาเบะ-จะ     ดัฮ กาเญา ตูโรจ กะ ปรางัย นะ อูมัจ-ซือมียา อีตู เตอ     กาเญา ฆาโดฮ นะ มาตี. ตาปี ดัฮ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด ตูโลก กาเญา     บรี บูนอฮ โกะ ปือบูวัจ นู บือดูซา นะ กาเญา     กะฆีเตอ กาเญา นะ อาดา ฮีโดะ ซูโงฮ. 14ราตา ซือมียา นู ซือมืองัจ นะ ตูฮัด บาวา บือปี เตอ     โกะ ซือมียา อีตู เลอ     ฌาดี นานะ นะ ตูฮัด ดัฮ. 15กรานา-จะ     ซือมืองัจ นู กาเญา ซาโมจ ดัฮ     ญา เตด บูวัจ บรี กาเญา ฌาดี ปราโซฮ     ฌาดี ซือมียา ปือนาโกจ ปูลัก เลอ. ตาปี ซือมืองัจ อีตู     ญา บูวัจ บรี กาเญา ฌาดี นานะ นะ ตูฮัด ดัฮ. ญา เตอ     นู บรี กีตา บือซาโวจ     บลาโลก กะ ตูฮัด จะ     "อับบา"     ฌาดี-จะ     "ปะ เออ." 16กะฆีเตอ     ซือมืองัจ นะ ตูฮัด เตอ     ญา ฌาดี ซะซี     บูวัจ บรี ฮาตี นะ กีตา ตาฮู ตือตู จะ     กีตา เลอ     ฌาดี นานะ นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ. 17นู กีตา ฌาดี นานะ นะ ตูฮัด ดัฮ     กีตา นะ บือเลฮ ซาโมจ ปือซากา ฌูฆา     ฌาดี ลาฆู บาฌิ นู ตูฮัด เดะ อาตัซ อาดา ตาโรฮ ดัฮ     บีดา นานะ นะ ญา. ปือซากา อีตู     กีตา นะ ซาโมจ บือซามา ฌางัน เยซู คริด. ซาเบะ-จะ     นู กีตา กือนา ตาฮัด ซูซัฮ ปายัฮ     บือซามา ฌางัน เยซู เตอ     กีตา นะ ซาโมจ ลาฆู นู บือซรี บือซายา     บือซามา ฌางัน ญา ฌูฆา เลอ. 18กู ตือตู-ฮาตี จะ     ลาฆู ซูซัฮ นู กีตา ฆาโดฮ กือนา     เดะ ฮาดัจ อีนี     ญา เตด บือฆูนา นะ อาเมด ปี ปือซามา     ฌางัน ลาฆู บือซรี บือซายา อีตู     นู ตูฮัด นะ ปลีฮัจ กะ กีตา เลอ. 19ซาเบะ-จะ     โกะ บือนา บารัก นู ตูฮัด บือฌาดี ดัฮ ซือมูฮา     อาดา บือคานะ ตาฮัด นาตี     ฌางัน ฮาตี ปือนอฮ ซูโงฮ     นะ ลีฮัจ อารี อีตู     นู ลูมอฮ โกะ นานะ นะ ตูฮัด     นะ ปลีฮัจ ดัฮ. 20โกะ บือนา บารัก นู บือฌาดี ดัฮ อีตู     ญา กือนา ปรือกัด ดัฮ     บรี ฌาดี บารัก ฮอย เตด ตือปากัย เลอ     บูกัด ตูโรจ กะ ฮาตี ตะอาซิก     ตาปี ตูโรจ ฮาตี นะ ตูฮัด     นู ปรือกัด ดัฮ เตอ. ตาปี อาดา ตือปัจ จาดัก กะฆีนี จะ 21อาดา ซืออารี     บือนา บารัก นู บือฌาดี ดัฮ เตอ     ญา โปด     นะ ลือปัซ ซูโงฮ ดัฮ     เตด ฆาโดฮ นะ บูโระ บูโซะ ปูลัก เลอ     ตาปี นะ รอจ กะ ลาฆู ลือปัซ บาฌิ     ลาฆู บือซรี บือซายา     บือซามา ฌางัน ลูมอฮ โกะ นานะ นะ ตูฮัด. 22ซาเบะ กีตา ตาฮู จะ     ตือดะ รอจ กะ ฮาดัจ อีนี     โกะ บือนา บารัก นู บือฌาดี ดัฮ ซือมูฮา     อาดา ซือรูปา มือนาแงฮ มือรายู     ซือรูปา บือกะ นีบีนี     นู ซาเกะ นะ ดูโดะ เดะ อาปี เลอ. 23บูกัด ซา โกะ ซือบารัก อีตู     ตาปี ลูมอฮ กีตา ฌูฆา. กีตา บือเลฮ ซาโมจ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด ฌาดี ซือรูปา บูวัฮ นู ลามูลา     เดะ ลาฆู บาฌิ นู ตูฮัด นะ บรี กะ กีตา. ตาปี วะตู อีนี     นู กีตา อาดา นาตี ลาฆู นู ตูฮัด นะ ซาโมจ กีตา     บรี ฌาดี นานะ นะ ญา เตอ     ฌาดี-จะ     นะ มือนือบุซ ญาวา กีตา     บรี ลือปัซ เดะ มาตี ดัฮ     กีตา โปด ฌูฆา     อาดา มือนาแงฮ มือรายู เดะ ฮาตี กะฆีเตอ เลอ. 24กรานา-จะ     ตูฮัด บือเลฮ บูวัจ บรี กีตา ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ ดัฮ     บีดา กีตา นะ จาดัก เดะ ลาฆู กะฆีเตอ บือเลฮ เตอ. ตาปี กะ กีตา นะ บือเลฮ ลีฮัจ ตือปัจ จาดัก นะ กีตา     บูกัด-จะ กีตา จาดัก ซูโงฮ. ซาปา เลอ     นู จาดัก เดะ ลาฆู นู ญา ลีฮัจ บือฆารี ซัฮ? 25ตาปี กะ กีตา จาดัก เดะ ลาฆู นู กีตา ลีฮัจ เตด บือฆารี เตอ     กีตา นะ ตาฮัด-ฮาตี     นาตี ลาฆู อีตู เลอ. 26กะฆีเตอ ฌูฆา     ซือมืองัจ นะ ตูฮัด ญา มาแรฮ ตูโลก กีตา     นู ฌาดี ซือมียา ลือมัฮ ลือเตฮ เตอ. ซาเบะ-จะ     กีตา เตด ตาฮู นะ บือซาโวจ กะฮามี บาฌิ     ตาปี ซือมืองัจ อีตู โปด     ญา มือนาแงฮ มือรายู บือซาโวจ     บือกะ มือเลา เตด ตรือเบะ     มีตา เดะ ตูฮัด เดะ อาตัซ บีดา กีตา เลอ. 27กะฆีเตอ     ตูฮัด เดะ อาตัซ เตอ     ญา นู มือญาซัจ ลีฮัจ ฮาตี นะ โกะ อูมัจ-ซือมียา     ญา ตาฮู ลาฆู นามา     นู อาดา เดะ ฮาตี นะ ซือมืองัจ นะ ญา     ซาเบะ-จะ     ซือมืองัจ อีตู     ญา บือซาโวจ มีตา บีดา โกะ ซือมียา นะ ตูฮัด     ตูโรจ กะ ฮาตี นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เลอ. 28กีตา ตาฮู ดัฮ จะ     ตูฮัด ญา อาดา บือกรือฌา     บูวัจ บรี บือนา ซือมูฮา ฌาดี บาฌิ ดัฮ     บีดา โกะ ซือมียา นู ซายัก กะ ญา     ฌาดี-จะ     โกะ ซือมียา นู ตูฮัด บือเลฮ ปาเงน ดัฮ     ตูโรจ บือกะ ลาฆู นู ญา กีรา ตือตู ดัฮ. 29โกะ ซือมียา ดีฮา นู ตูฮัด กราลา ดูลู ดัฮ     ซือมียา อีตู เตอ     ญา บือเลฮ ตืองะ     บรี กูญา นะ ฌาดี ซือรูปา บือกะ เยซู     นานะ นะ ญา     บีดา เยซู อีตู นะ ฌาดี นานะ ซูโลก     เดะ ตืองัฮ โกะ อาดี-บราดี บาญะ อูรัก เลอ. 30กะฆีเตอ     ซือมียา ดีฮา นู ตูฮัด บือเลฮ ตืองะ ดัฮ     ซือมียา อีตู     ญา บือเลฮ ปาเงน ดัฮ ฌูฆา. ซือมียา ดีฮา นู ญา บือเลฮ ปาเงน ดัฮ เตอ     ซือมียา อีตู     ญา บือเลฮ บูวัจ บรี บาฌิ-ตือปัจ ฌางัน ญา ดัฮ. ซือมียา ดีฮา นู ญา บือเลฮ บูวัจ บรี บาฌิ-ตือปัจ เตอ     ซือมียา อีตู     ญา บือเลฮ บูวัจ บรี ฌาดี บือซรี บือซายา ฌูฆา เลอ. 31ดัฮ ตาฮู ลาฆู กะฆีเตอ     กีตา นะ มือเลา กะฮามี เลอ? กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     อาดา โซะ กีตา เตอ     ซาปา เลอ     นู นะ มาแรฮ บลาวัด? 32ตูฮัด ญา ฮอย เตด มือญือซัน นานะ นะ ญา ตะอาซิก     ตาปี ญา บือเลฮ ซรัฮ นานะ อีตู บรี มาตี     กรานา กีตา ซือมูฮา. กะฆีเตอ     ลาฆู นู บาฌิ ซือมูฮา     ญา นะ ฮาลัย บรี กะ กีตา     บือซามา ฌางัน นานะ นะ ญา     บูกัด เฆอ? 33กีตา ซือมียา นู ตูฮัด ปีเลฮ ดัฮ เตอ     ซาปา เลอ     นู นะ อาดู กีตา? ตูฮัด เดะ อาตัซ เตอ เลอ     ญา กีรา จะ     กีตา บาฌิ-ตือปัจ ดัฮ. 34ซาปา เลอ     นู นะ กรัจ ฮูโกบ กีตา? เยซู คริด เตอ     ญา นู มาตี ดัฮ     ลือเบฮ เดะ อีตู โปด     ญา ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี     อาดา ดูโดะ โซะ ซือบือลัฮ กานัน     นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ. ญา เลอ     ตืองัฮ บือซาโวจ มีตา เดะ ตูฮัด     ปาซัน ลาฆู นะ กีตา ซือมูฮา. 35กะฆีเตอ     ซาปา เลอ     นะ บูวัจ บรี กีตา ปูตุซ     เดะ ลาฆู นู เยซู คริด ซายัก กีตา? ลาฆู นู ซูซัฮ     นู ฮาฌะ โตระ เตอ     เฆอ-จะ     นู ซือมียา นะ ปรือกัด กีตา เตอ     เฆอ-จะ     นู ฮอย บารัก นะ มากัด     ฮอย กาเยด นะ ปากัย เตอ     เฆอ-จะ     นู กีตา กือนา ลาฆู นู บรี ตาโกจ     นู กีตา นะ กือนา บูนอฮ มาตี เตอ? โกะ ลาฆู กะฆีเตอ นะ บูวัจ บรี กีตา ปูตุซ     เดะ ลาฆู ซายัก อีตู     บือเลฮ เฆอ? 36ซือรูปา ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด นู จะ "กรานา กีตา ตูโรจ กะ ตูฮัด ดัฮ เตอ     บีลัก อารี โกะ ซือมียา นะ บูนอฮ กีตา เลอ กูญา กีรา จะ     กีตา ซือรูปา บือกะ กาเมก     นู นะ บาวา ปี บูนอฮ." ญา จะ. 37บูกัด กะฆีเตอ เลอ     ตาปี เดะ ลาฆู อีนี ซือมูฮา     กีตา ฌือนัฮ ปือนอฮ บาญะ ซูโงฮ     กรานา เยซู นู ซายัก กะ กีตา ดัฮ. 38กู ตือตู-ฮาตี จะ     ฮอย ลาฆู นามา เลอ     นู นะ บือเลฮ บูวัจ บรี กีตา ปูตุซ     เดะ ลาฆู นู ตูฮัด ซายัก กีตา     เตด-จะ ลาฆู มาตี     ลาฆู ฮีโดะ เตอ     เตด-จะ โกะ ฮูลู-บาลัก เฆอ-จะ โกะ ฌิด โกะ ฮาตู โปด     เตด-จะ ลาฆู เดะ อารี อีนี     ลาฆู เดะ อารี โซะ ฮึลด เตอ 39เตด-จะ ลาฆู โซะ อาตัซ     ลาฆู โซะ บาวัฮ โปด. เดะ บือนา บารัก นู ตูฮัด บือฌาดี ดัฮ ซือมูฮา เตอ     ฮอย นามา เลอ     นู นะ บือเลฮ บูวัจ บรี กีตา ปูตุซ     เดะ ลาฆู นู ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ ซายัก กะ กีตา     บือกะ นู ญา ปลีฮัจ ดัฮ     เดะ เยซู คริด     ตูฮัด นะ กีตา เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\