โรม 9

1บือกะ กู อาดา ลือกัจ ฌางัน เยซู คริด เตอ     กู มือเลา ลาฆู นู ซูโงฮ     บูกัด มือเลา ลาฆู มืออูปัย เลอ. ซือมืองัจ นะ ตูฮัด ญา บาวา ฮาตี นู ตาฮู ลาฆู ซาลัฮ กือนา นะ กู     บรี ฌาดี ซะซี จะ     กู เตด มือเลา มืออูปัย. 2ลาฆู นู ซูโงฮ อีตู ฌาดี-จะ     กู ซูซัฮ-ฮาตี บาญะ     บาฮาตี โตระ เตด บราดู     ปาซัน ลูมอฮ ดีบราดี นะ กู     นู ฌาดี โกะ ซือมียา ซา บักซา ฌางัน กู. 3ซาเบะ กู ซูกา นะ บรี ญาวา นะ กู ตะอาซิก     นะ กือนา ตูฮัด กรัจ ฮูโกบ ดัฮ     บรี ปูตุซ เดะ เยซู คริด     บีดา นะ ตูโลก ลูมอฮ กูญา เลอ. 4กูญา เตอ     ฌาดี ลูมอฮ บักซา อิซราเอน นู ตูฮัด ปีเลฮ ดัฮ. ตูฮัด ญา บูวัจ บรี ลูมอฮ กูญา ฌาดี โกะ นานะ นะ ญา     บรี กูญา ลีฮัจ ลาฆู บือซายา บือซรี นะ ญา. ญา ตืองะ โกะ ปือมือเลา บือปาคัจ ฌางัน กูญา     ญา บรี โกะ ปือมือเลา ฮูโกบ กะ กูญา. ลูมอฮ กูญา เตอ     นู ตาฮู มือญือมัฮ กะ ตูฮัด     บือกะ ลาฆู ซูโงฮ     นู อาดา โกะ ปือมือเลา บือฌาญี นะ ตูฮัด เลอ. 5ลูมอฮ กูญา     ฌาดี บือแนฮ นะ โกะ บีลาแก เตอ. นู เยซู คริด ฌาดี ซือมียา ดัฮ     ญา ฌาดี ซือมียา บักซา นะ กูญา ฌูฆา เลอ. ปูฌี เลอ     กะ ตูฮัด นู อาดา เดะ อาตัซ บือนา ซือมูฮา. บรี ซือลามัจ กะ ญา     ซือมาญัก-รอจ เลอ. อาเมน. 6บูกัด-จะ     ปือมือเลา บือฌาญี นะ ตูฮัด เตด ฌาดี นามา ดัฮ. ซาเบะ-จะ     บูกัด ราตา ซือมียา นู บือฌาดี มาแรฮ เดะ บักซา อิซราเอน     นะ ฌาดี บักซา อิซราเอน นู ตูฮัด ปีเลฮ ดัฮ. 7บูกัด บือแนฮ นะ อับราฮัม ราตา ซือมูฮา     นู นะ กีรา จะ     ฌาดี นานะ นะ ญา. ซาเบะ ตูฮัด บือเลฮ มือเลา จะ "โกะ ซือมียา นู ตูโรด-มือนูโรด เดะ อีซัก เลอ     นู นะ กือนา กีรา จะ     ฌาดี บือแนฮ นะ เกา." 8ฌาดี-จะ     บูกัด โกะ นานะ นู บือฌาดี มาแรฮ ตูโรจ กะ ลาฆู นะ ซือมียา     นู นะ ฌาดี นานะ นะ ตูฮัด     ตาปี โกะ นานะ นู บือฌาดี มาแรฮ     ตูโรจ กะ ปือมือเลา บือฌาญี นะ ตูฮัด     กูญา เลอ     กือนา กีรา จะ     ฌาดี บือแนฮ นู ซูโงฮ ดัฮ เลอ. 9ซาเบะ ตูฮัด บือเลฮ บือฌาญี กะฆีนี จะ "เดะ วะตู นู บาฌิ เตอ     กู นะ บาลิ ปาเระ. กะฆีเตอ ซารา โปด     นะ บือเลฮ นานะ กีลากี." 10บูกัด ตารา อีตู     ตาปี เรเบคา โปด     บือเลฮ นานะ กีลากี บือกือมัยํ     เดะ กีลากี นู ซา ฌูฆา     ฌาดี-จะ     อีซัก     นู บีลาแก นะ กีตา เตอ. 11ตานา โกะ นานะ อีตู     ฮอย เตด ลือปัซ เดะ โปรจ นะ มะ ลาฆี     ฮอย เตด บือเลฮ บูวัจ บาฌิ     เฆอ-จะ บูวัจ ฌาฮัจ ลาฆี เตอ     ตูฮัด ญา มือเลา ดูลู ฌางัน เรเบคา จะ "นู กากา นะ ฌาดี ปราโซฮ นะ อาดี." กะฆีเตอ ญา บรี ลีฮัจ จะ     ลาฆู นู ตูฮัด บือคานะ นะ ปีเลฮ นานะ นู ซา อีตู เตอ     ญา อาดา กือฌะ-กือมัซ ดัฮ     บูกัด กรานา ลาฆู ปือบูวัจ นะ นานะ อีตู     ตาปี กรานา ตูฮัด ปาเงน ญา ดัฮ เลอ. 13บือกะ อาดา ฆาแรฮ เดะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด จะ "ยาโกบ เตอ     นู กู ซายัก     ตาปี เอเซา เตอ     กู บือชี เลอ." 14ดัฮ กะฆีเตอ     กีตา นะ มือเลา กะฮามี เลอ? จะ     ตูฮัด ญา เตด รือมัก บาฌิ เฆอ? เตด โบะ. ฮอย เตด ฌาดี กะฆีเตอ เลอ. 15ซาเบะ ตูฮัด บือเลฮ มือเลา ฌางัน มูซา จะ "ดัฮ กู นะ ตือจีฮัด กะ ซือมียา ดีฮา     กู นะ ตือจีฮัด กะ ซือมียา อีตู เลอ. ดัฮ กู นะ บูวัจ บาฌิ ฌางัน ซือมียา ดีฮา     กู นะ บูวัจ บาฌิ ฌางัน ซือมียา อีตู เลอ." 16กะฆีเตอ เลอ     นู นะ ปีเลฮ ซือมียา ดีฮา เตอ     บูกัด กรานา ซือมียา อีตู บือคานะ     บูกัด กรานา ญา กูวาซา บือกรือฌา โปด     ตาปี กรานา ตูฮัด ตือจีฮัด กะ ญา เลอ. 17ซาเบะ-จะ     เดะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด     อาดา นู ตูฮัด มือเลา ฌางัน ราฌา ฟาโร จะ "กู บือเลฮ ตืองะ เกา ฌาดี ราฌา     กรานา ลาฆู อีนี เลอ     บีดา นะ ซูโรฮ เกา ปลีฮัจ ลาฆู ปือมือฆัฮ นะ กู     บีดา นะ มือญาเระ บรี ตาฮู นามา นะ กู     ราตา เดะ ดือนียา ฌูฆา." 18กะฆีเตอ เลอ     ตูฮัด นะ ตือจีฮัด กะ ซือมียา ดีฮา     เฆอ-จะ     นะ บูวัจ บรี ซือมียา ดีฮา ตือฆัยํ-ฮาตี เตอ     ลือเบฮ เดะ ฮาตี นะ ตูฮัด เตอ เลอ. 19กะฆีเตอ     ซืออูรัก เดะ ลูมอฮ กาเญา นะ ตาญา กู จะ     "ดัฮ ฌาดี กะฆีเตอ     ซาเบะ นามา ตูฮัด ญา ตูโดฮ จะ     กีตา ซาลัฮ ลาฆี? ซาปา เลอ     นะ บือเลฮ บลาวัด ฌางัน ลาฆู นู ตูฮัด บือคานะ ดัฮ?" 20กาวัด เออ     เกา ฌาดี ซาปา เลอ     นู นะ ตีกัฮ ปาเระ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ? ปีโยะ ตานัฮ นะ ฮอย เตด มือเลา     ฌางัน ซือมียา นู บูวัจ ญา จะ     "ซาเบะ นามา ปะ     เกา บูวัจ กู     บรี ฌาดี กะฆีนี?" 21ซือมียา นู บูวัจ โกะ ปีโยะ ตานัฮ เตอ     ญา นะ อาเมด ตานัฮ ลียัจ     มาแรฮ บูวัจ ซือบารัก นามา บือเลฮ ฮาปา     บูกัด เฆอ? ญา นะ อาเมด ตานัฮ ลียัจ ซือกือโตน อีตู     บูวัจ ซือตืองัฮ บรี ฌาดี ปีโยะ     นู นะ ซูโรฮ เดะ อารี ซัยํ-บือซัยํ     ซือตืองัฮ ฌาดี ปีโยะ     นู นะ ซูโรฮ เดะ บีลัก อารี     บือเลฮ นอ? 22ตูฮัด ญา บือเลฮ บูวัจ กะฆีเตอ ฌูฆา. ญา บือคานะ นะ ปลีฮัจ     ลาฆู นู ญา นะ มูซัยํ กรัจ ฮูโกบ     ญา นะ บรี ตาฮู     ลาฆู นู ญา มือฆัฮ ซูโงฮ. กะฆีเตอ ญา บือเลฮ ตาฮัด-ฮาตี ลามา     ฌางัน โกะ ซือมียา นู ญา นะ มูซัยํ กรัจ ฮูโกบ     นู ซียะ ฆือนะ ดัฮ     นะ กือนา ลาฆู ฌาฮานัม. 23ญา บือคานะ นะ บรี ลีฮัจ ฌูฆา     ลาฆู บือซรี บือซายา นู บาฌิ ซูโงฮ นะ ญา     นู ญา บือเลฮ บรี กะ กีตา     ซือมียา นู ญา ตือจีฮัด ดัฮ     นู ญา บือเลฮ ซียะ ตะเดะ ดูลู     บีดา นะ ซาโมจ ลาฆู บือซรี อีตู. 24กีตา เลอ     ฌาดี ลูมอฮ ซือมียา นู ญา ปาเงน ดัฮ     บูกัด เดะ ลูมอฮ บักซา ยิว ซา บักซา     ตาปี เดะ ลูมอฮ บักซา อาซิก ฌูฆา. 25บือกะ ตูฮัด มือเลา เดะ ซูรัจ นะ โฮเซยา จะ "ลูมอฮ ซือมียา อีตู     นู ฮอย เตด ฌาดี ลูมอฮ นะ กู เตอ กู นะ บลาโลก กะ กูญา จะ ลูมอฮ นะ กู เลอ. บักซา อีตู นู กู เตด บือเลฮ ซายัก เตอ กู นะ บลาโลก กะ กูญา จะ บักซา นู กู ซายัก เลอ. 26ตือปัจ อีตู     นู ตูฮัด บือเลฮ มือเลา ฌางัน กูญา จะ 'กาเญา เตอ     กาเญา บูกัด ลูมอฮ นะ กู.' ตือปัจ อีตู เลอ กูญา นะ กือนา บลาโลก จะ โกะ นานะ นะ ตูฮัด     ญา นู อาดา ฮีโดะ ซูโงฮ." 27อิซายา โปด     ญา บือซูระ ปาซัน บักซา อิซราเอน จะ "มีเซ-จะ ลูมอฮ บักซา อิซราเอน นะ บือฌาดี บาญะ โตระ     ซือรูปา บือกะ โกะ บีฌี ตานัฮ เดะ บีดิก ลาโวจ เตอ     ตาปี อาดา โกะ ซือมียา ดีกิ-ตอจ     นู นะ ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ เลอ. 28ซาเบะ ตูฮัด นะ บูวัจ     บรี ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ญา เดะ ดือนียา     นะ ซือลือซัย ซุจ งัจบางัจ เลอ." 29บือกะ ซือรูปา อิซายา บือเลฮ มือเลา ดูลู จะ "ดัฮ ตูฮัด นู มือฆัฮ โตระ     ญา เตด บือเลฮ ตาโรฮ บือแนฮ ซือตืองัฮ     บรี กะ กีตา เตอ     กีตา นะ ฌาฮานัม ดัฮ     ซือรูปา นังฆรี โซโดม ดัฮ     ซือรูปา บือกะ นังฆรี โฆโมรา เลอ." 30กะฆีเตอ     กีตา นะ มือเลา กะฮามี เลอ? จะ     ลูมอฮ บักซา อาซิก     นู เตด บือเลฮ มียา ฌาลัด     นู นะ บาฌิ-ตือปัจ ฌางัน ตูฮัด เตอ     กูญา โปด     บาฌิ-ตือปัจ ฌางัน ตูฮัด ดัฮ     กรานา กูญา ปือจายา เลอ. 31ตาปี โซะ ลูมอฮ บักซา อิซราเอน     นู บือเลฮ มียา ฮาดัจ ฮูโกบ     นู นะ บูวัจ บรี กูญา บาฌิ-ตือปัจ ฌางัน ตูฮัด เตอ     กูญา เตด บือเลฮ ดาปัจ ฮาดัจ ฮูโกบ อีตู เลอ. 32ซาเบะ นามา กะฆีเตอ? ซาเบะ กูญา เตด บือเลฮ ปือจายา     ตาปี บือกะ บือเลฮ ฮาระ กะ ลาฆู ปือบูวัจ นะ กูญา. กูญา ตือซีปะ ดัฮ     เดะ บาตู อีตู     นู นะ บรี ซือมียา รือบัฮ 33บือกะ อาดา ฆาแรฮ เดะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด จะ "ลีฮัจ เลอ     กู อาเมด บาตู ซือกือโตน บอฮ เดะ นังฆรี ซีโอน ฌาดี บาตู นู นะ บรี โกะ ซือมียา ตือซีปะ ฌาดี บาตู บือซัยํ นู นะ บรี กูญา รือบัฮ. ตาปี ซือมียา ดีฮา นู ปือจายา กะ ญา เตอ ฮอย ลาฆู นะ มือญือซัน ลาลู เลอ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\