ทีตัด 1

1กู เปาโล ฌาดี ปราโซฮ นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     ฌาดี ปือญูโรฮ นะ เยซู คริด     บีดา นะ ตูโลก โกะ ซือมียา นู ตูฮัด ปีเลฮ ดัฮ     บรี กูญา ปือจายา บาฌิ     บรี กูญา ตาฮู ลาฆู นู ซูโงฮ     ตูโรจ บือกะ ฌาลัด นะ ตูฮัด เลอ. 2กะฆีเตอ เลอ     กูญา จาดัก นะ ซาโมจ ลาฆู ฮีโดะ ซูโงฮ นู ซือลาลู. ตะเดะ ดูลู นูตู     ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ     นู เตด ดือละ มืออูปัย เตอ     ญา บือเลฮ บือฌาญี นะ บรี กูญา อาดา ฮีโดะ ซูโงฮ ซือลาลู กะฆีเตอ เลอ. 3ตาปี     รอจ วะตู นู ตูฮัด บือเลฮ ตืองะ ดัฮ เตอ     ญา บือเลฮ ปลีฮัจ ลาฆู ซูโงฮ นะ ญา     เดะ ปือมือเลา อีตู     นู ญา กีเรบ บรี กะ กู นะ มือญาเระ บรี ตาฮู ราตาๆ     ตูโรจ ปือมือซัด นะ ตูฮัด     นู ตูโลก กีตา บรี ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ ดัฮ. 4กู กีเรบ ซูรัจ อีนี     บรี กะ ทีตัด     นู ฌาดี ซือรูปา นานะ ซูโงฮ นะ กู     ซาเบะ กีตา ปือจายา ซา ลาฆู อีตู เลอ. มีตา เดะ ตูฮัด     อาโปก เดะ อาตัซ     มีตา เดะ เยซู คริด     นู ตูโลก กีตา บรี ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ ดัฮ เตอ     นะ บรี ซือลามัจ กะ เกา     นะ บรี เกา ดูโดะ ซือนัง ซือลามัจ เลอ. 5กรานา ลาฆู กะฆีนี เลอ     กู บือเลฮ ตีงัน เกา เดะ ปูเลา ครีด     บีดา เกา นะ บือเลฮ บือตามัฮ ลาฆู นู กูรัก     บรี ปือนอฮ บาฌิ เตอ     ฌาดี-จะ     บรี เกา ตืองะ โกะ ซือมียา บือบือลา ลูมอฮ นะ ตูฮัด ราตา ตูโปะ     ตูโรจ ลาฆู นู กู ปือซัด ดัฮ เลอ. 6ลาฆู อีตู ฌาดี กะฆีนี จะ     กือนา ตืองะ ซือมียา นู ฮอย ตือปัจ นะ มือฌัฮ     ฌาดี กีลากี นู อาดา บีนี แนฮ ซืออูรัก เลอ. โกะ นานะ นะ ญา     กือนา ฌาดี ซือมียา ปือจายา เตอ     ฮอย ซาปา นะ บือเลฮ มือเลา จะ     นานะ อีตู ฌาดี ซือมียา ซูมก     ซือมียา บาตัฮ เลอ. 7ซาเบะ-จะ     ซือมียา ฌาฆา ลูมอฮ นะ ตูฮัด เตอ     ตูฮัด บือเลฮ ซรัฮ บรี ญา กรือฌา กะฆีเตอ ดัฮ. กะฆีเตอ     ญา ฆาโดฮ ฌาดี ซือมียา นู ฮอย ตือปัจ นะ กือนา มือฌัฮ     บูกัด ซือมียา งันตืองัน     บูกัด ซือมียา ฮาตี ฮางัจ เตอ     บูกัด ซือมียา ลือกัจ โกะ อาระ เตอ     บูกัด ซือมียา ซูมก     บูกัด ซือมียา ฮาลูบา กะ ดูเวะ เลอ. 8ตาปี ญา กือนา ฌาดี ซือมียา ซูกา ซาโมจ กาวัด บาฌิ     ซูกา ลาฆู นู บาฌิ เตอ     ฌาดี ซือมียา ตาฮู ฮูโกบ ฮาตี ตะอาซิก     ฌาดี ซือมียา บาฌิ-ตือปัจ     ฮาตี จรัฮ บาฌิ เตอ     ฌาดี ซือมียา ตาฮู ตาฮัด ญาวา ตะอาซิก เลอ. 9ปือมือเลา นู รือมัก     นู ญา บลาฌัยํ ดัฮ เตอ     ญา กือนา ปือฆัก บรี กือฌะ-กือมัซ เลอ     บีดา นะ บือเลฮ ปรีงัจ โกะ ซือมียา     ตูโรจ กะ ปือมือเลา อาฌัยํ นู รือมัก ซูโงฮ เตอ     บีดา นะ บือเลฮ มือญาเระ บรี ลีฮัจ ซาลัฮ     นะ โกะ ซือมียา นู ลาวัด ปือมือเลา อีตู ฌูฆา. 10ซาเบะ-จะ     อาดา ซือมียา บาตัฮ บาญะ     นู มือเลา บาญะ     เตด ฌาดี นามา เลอ. กูญา มืออูปัย กะ โกะ ซือมียา อาซิก     บรี กูญา ซือซัจ ฌาลัด. ซือมียา บูวัจ กะฆีเตอ     นู บาญะ ฌาดี ซือมียา บักซา ยิว     นู ปือจายา กะ เยซู ดัฮ. 11ฆาโดฮ นะ ตูโดก มูโลจ นะ กูญา บูวัก เตอ     กรานา กูญา อาฌัยํ ลาฆู นู เตด ปาโตจ นะ อาฌัยํ เลอ     นู บูวัจ บรี โกะ ซือมียา ซือรูมัฮ     จาเจา ฮาบิฮ. กูญา บูวัจ กะฆีเตอ     ซาเบะ กูญา ฮาลูบา กะ ดูเวะ เลอ. 12เดะ ลูมอฮ บักซา ครีด กาลา ดูลู อีตู     อาดา ซือมียา ซืออูรัก มือเลา ตูโดฮ จะ     "ลูมอฮ บักซา ครีด บียาซา มือเลา มืออูปัย ซือลาลู. กูญา ซือรูปา บือนาตัก ฌาฮัจ. กูญา ปือญือฆัด     มากัด เตด ตาฮู กือญัง."     ญา จะ. 13ปือมือเลา นู ญา มือเลา อีตู     ซูโงฮ เลอ. กะฆีเตอ     เกา กือนา อูจะ กะ กูญา อีตู ซีงี     บรี โตระๆ เลอ     บีดา กูญา นะ ตูโรจ กะ ลาฆู นู กีตา ปือจายา อีตู     บรี รือมัก ซูโงฮ เตอ 14ตีเมา บรี กูญา นะ ตูโรจ กะ ลาฆู จรือตา นะ บักซา ยิว     ตีเมา บรี ตูโรจ โกะ ปือมือซัด     นะ ลูมอฮ ซือมียา นู มืองือละ ตีงัน ลาฆู นู ซูโงฮ ดัฮ เลอ. 15โซะ ซือมียา นู จรัฮ บาฌิ     ซูกา นามา โปด     บาฌิ ฮาปา. ตาปี โซะ ซือมียา นู ตะอารัฮ ดัฮ     นู เตด บือฆูนา     นู ฮอย เตด ปือจายา ดัฮ เตอ     มีเซ-จะ ญา บูวัจ นู นามา โปด     ฮอย เตด บาฌิ เลอ. ฮาตี นะ กูญา เตอ     ฮาตี นู ตาฮู ซาลัฮ กือนา โปด     ญา ตะอารัฮ     ฮอย เตด บือฆูนา ฌูฆา. 16กูญา มืองากู จะ     กูญา กราลา ตูฮัด. ตาปี เดะ โกะ ปือบูวัจ นะ กูญา     กูญา กีปัซ ลาฆู นะ ตูฮัด เลอ. กูญา ฌาดี ซือมียา เตด ตือปากัย     ตีเมา มือนีงัย กะ ซาปา     ฮอย เตด บือฆูนา นะ บูวัจ ลาฆู บาฌิ นามา โปด.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\