ทีตัด 3

1กือนา ปรีงัจ กะ ลูมอฮ ซือมียา     บรี กูญา มือนีงัย ตูโรจ ฮูโกบ นะ ลูวัก     นะ โกะ กือปาลา ตูโปะ เลอ     บรี มือนีงัย กะ กูญา อีตู. กือนา ซียะ ฮาตี นะ บือกรือฌา โกะ ปือบูวัจ นู บาฌิ ซือมูฮา เลอ. 2ฌางัน บรี กูญา นะ มือเลา มืออูปัจ กะ ซือมียา ดีฮา เลอ. ฌางัน บรี ฌาดี ซือมียา มูดัฮ นะ บือตือฆัฮ. ตาปี บรี อาดา ฮาตี บือแฌะ     บูวัจ ปลีฮัจ ปรางัย นู บาฌิ กะ ซือมียา ซือมูฮา. 3ซาเบะ-จะ     กาลา ดูลู     กีตา ตะอาซิก ฌาดี อูรัก บูดอ     ฌาดี ซือมียา ตีเมา มือนีงัย     ซือมียา กือนา ตีปู     ฌาดี ปราโซฮ เดะ ลาฆู ฆาละ     ซูกา นะ บรามัย บาญะ ลาฆู     ฌาดี ซือมียา ฮาตี ฌาฮัจ     ดือกี กาวัด. ซือมียา อาซิก บือชี กะ กีตา     กีตา โปด     บือชี กาวัด บือซามา-ซามา. 4ตาปี วะตู ตูฮัด เดะ อาตัซ     นู ตูโลก กีตา บรี ลือปัซ     ญา บือเลฮ ปลีฮัจ จะ     นู ญา ฮาตี บาฌิ     ซายัก กะ โกะ อูมัจ-ซือมียา ดัฮ เตอ 5วะตู อีตู เตอ     ญา บือเลฮ ตูโลก กีตา บรี ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ ดัฮ เลอ. ญา ตูโลก กีตา กะฆีเตอ     บูกัด กรานา กีตา บือกรือฌา ลาฆู นู บาฌิ-ตือปัจ เตอ     ตาปี กรานา ญา บือเลฮ ตือจีฮัด กะ กีตา เตอ เลอ. ญา บือเลฮ ตูโลก กีตา บรี ลือปัซ กะฆีนี จะ     ซือมืองัจ นะ ตูฮัด ญา บือเลฮ บาโซฮ กีตา     บรี กีตา กือนา บือฌาดี ซือกาลี ลาฆี ดัฮ     บรี กีตา อาดา ฮาตี บารู ดัฮ. 6ซือมืองัจ อีตู เตอ     ตูฮัด บือเลฮ อูแร เดะ กีตา ปือนอฮ ซูโงฮ ดัฮ เลอ     กรานา เยซู คริด นู ตูโลก กีตา บรี ลือปัซ. 7ตูฮัด บูวัจ กะฆีเตอ     บีดา ญา นะ ฮาลัย บรี ซือลามัจ กะ กีตา     บรี กีตา ฌาดี ซือมียา บาฌิ-ตือปัจ โซะ ฮึลด ตูฮัด     ฌาดี ซือมียา นู นะ ซาโมจ ลาฆู ฮีโดะ ซูโงฮ นู ซือลาลู ฌาดี ปือซากา     บือกะ กีตา จาดัก นะ บือเลฮ เลอ. 8ปือมือเลา อีตู     ปือมือเลา ซูโงฮ เลอ. กู ซูกา บรี เกา มือญาเระ ลาฆู กะฆีเตอ บรี กือมัซๆ     นะ บรี โกะ ซือมียา นู ปือจายา กะ ตูฮัด เตอ     นะ กูวาซา บือกรือฌา บูวัจ ลาฆู บาฌิ เลอ. ปือบูวัจ กะฆีนี บาฌิ เลอ     นะ บูวัจ บรี ซือมียา ซือมูฮา นะ บือเลฮ บาฌิ. 9ตาปี กือนา อีละ บูวัก     เดะ ลาฆู บือตือฆัฮ-ตือฆัฮ นู บูดอ     เดะ ลาฆู ปาซัน โกะ บีลาแก ตูโรด-มือนูโรด มาแรฮ เตอ     เดะ ลาฆู บือตือฆัฮ ปาซัน ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด เลอ. ลาฆู อีตู ซือมูฮา     กือนา มืองือละ เลอ     ฌาดี ลาฆู ฮอย เตด ตือปากัย     เตด ฌาดี นามา เลอ. 10โซะ ซือมียา ดีฮา อาโจบ กาวัด     บรี ปือจัฮ-บือลัฮ เตอ     วะตู อูจะ ปรีงัจ กะ ญา     ซือกาลี     ดูวา กาลี ดัฮ     ตาปี ญา ตีเมา มือนีงัย เตอ     ฌางัน ปี ปือดูลี กะ ญา ดัฮ เลอ. 11เกา ตาฮู ซูโงฮ จะ     ซือมียา กะฆีเตอ     ญา ซือซัจ เดะ ฌาลัด นู ซูโงฮ ดัฮ. นู ญา ฌือนัฮ บูวัจ ดูซา     ปลีฮัจ บรี ซัฮ จะ     ญา ซาลัฮ ซูโงฮ เลอ. 12วะตู กู นะ ซูโรฮ อาเตมัด     เฆอ ทีคิกัด     ปี มียา เกา     เกา กือนา กูวาซา ปี มียา กู เดะ ตูโปะ นีโกบุรี     กรานา กู ตือตู-ฮาตี ดัฮ จะ     นะ บราดู โซะ อีตู     ตือดะ ฮาบิฮ มูเซด บือแฌะ. 13เกา กือนา กูวาซา ตูโลก อาตัจ เซนา     นู ซือมียา ปานัย บือดะวา อีตู     ฌางัน อะโปโล     บรี กูญา บือเลฮ บือฌาลัด ปี บรี บาฌิ เลอ     ฮอย เตด ปูตุซ โกะ ซือบารัก นามา โปด. 14กือนา บรี ลูมอฮ กีตา ฌูฆา     บลาฌัยํ บรี ตาฮู     นู นะ บูวัจ บือกรือฌา นู บาฌิ     บีดา กีตา นะ บือเลฮ ตูโลก เดะ ลาฆู ฆาโดฮ ฌือแนฮๆ     เตด ฌาดี ซือรูปา ซือมียา นู ฮอย รือฆา นามา เลอ. 15โกะ ซือมียา ซือมูฮา นู ดูโดะ ฌางัน กู     กูญา กีเรบ บรีงัจ กะ เกา. กามี กีเรบ บรีงัจ กะ โกะ ซือมียา ปือจายา     นู ซายัก กามี ฌูฆา. มีตา เดะ ตูฮัด     นะ บรี ซือลามัจ กะ กาเญา ซือมูฮา เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\