XUẤT Ê‑DÍP-TÔ KÝ 6

1Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Bây giờ ngươi hãy xem những điều ta sẽ hành Pha-ra-ôn; vì nhờ tay quyền-năng ép-buộc vua đó sẽ tha và đuổi dân Y‑sơ-ra-ên ra khỏi xứ mình. 2Đức Chúa Trời lại phán cùng Môi-se rằng: Ta là Đức Giê-hô-va. 3Ta đã hiện ra cùng Áp-ra-ham, cùng Y‑sác, và cùng Gia-cốp, tỏ mình là Đức Chúa Trời toàn-năng; song về danh ta là Giê-hô-va, thì ta chưa hề tỏ cho họ biết. 4Ta cũng có lập giao-ước cùng họ, để ban xứ Ca-na-an cho, là xứ họ đã kiều-ngụ như khách ngoại-bang. 5Ta cũng có nghe lời than-thở của dân Y‑sơ-ra-ên bị người Ê‑díp-tô bắt làm tôi-mọi, bèn nhớ lại sự giao-ước của ta. 6Vậy nên, ngươi hãy nói cùng dân Y‑sơ-ra-ên rằng: Ta là Đức Giê-hô-va sẽ rút các ngươi khỏi gánh nặng mà người Ê‑díp-tô đã gán cho, cùng giải-thoát khỏi vòng tôi-mọi; ta sẽ giơ thẳng tay ra, dùng sự đoán-phạt nặng mà chuộc các ngươi. 7Ta sẽ nhận các ngươi làm dân ta, và ta sẽ làm Đức Chúa Trời của các ngươi; các ngươi sẽ biết ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, đã rút các ngươi khỏi gánh nặng của người Ê‑díp-tô. 8Ta sẽ dắt các ngươi vào xứ ta đã thề ban cho Áp-ra-ham, cho Y‑sác, cho Gia-cốp, mà cho các ngươi xứ đó làm cơ-nghiệp: Ta là Đức Giê-hô-va. 9Môi-se nói lại như vậy cho dân Y‑sơ-ra-ên; nhưng vì bị sầu-não và việc tôi-mọi nặng-nề, nên chẳng nghe Môi-se chút nào. 10Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: 11Hãy đi tâu cùng Pha-ra-ôn, vua xứ Ê‑díp-tô, phải cho dân Y‑sơ-ra-ên ra khỏi xứ mình. 12Nhưng Môi-se thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Nầy, tôi là một kẻ vụng-miệng; dân Y‑sơ-ra-ên chẳng có nghe lời tôi, Pha-ra-ôn há sẽ khứng nghe lời tôi sao? 13Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se và A‑rôn, bèn truyền cho hai người phải đi đến dân Y‑sơ-ra-ên và Pha-ra-ôn, vua xứ Ê‑díp-tô, đặng đem dân đó ra khỏi xứ Ê‑díp-tô. 14Đây là các trưởng-tộc của những họ-hàng dân Y‑sơ-ra-ên. Các con trai của Ru-bên, tức là trưởng-nam Y‑sơ-ra-ên, là: Hê-nóc, Pha-lu, Hết-rôn và Cạt-mi. Đó là những họ-hàng của Ru-bên. 15Các con trai của Si-mê-ôn là: Giê-mu-ên, Gia-min, Ô‑hát, Gia-kin, Xô-ha, và Sau-lơ là con của vợ xứ Ca-na-an. Đó là họ-hàng của Si-mê-ôn. 16Đây là tên các con trai của Lê-vi, tùy theo dòng-dõi của họ: Ghẹt-sôn, Kê-hát, và Mê-ra-ri. Lê-vi hưởng-thọ được một trăm ba mươi bảy tuổi. 17Các con trai của Ghẹt-sôn, tùy theo họ-hàng mình: Líp-ni, và Si-mê‑y. 18Các con trai của Kê-hát là: Am-ram, Dít-sê-ha, Hếp-rôn, và U‑xi-ên. Kê-hát hưởng-thọ được một trăm ba mươi ba tuổi. 19Các con trai của Mê-ra-ri là: Mách-li, và Mu-si. Đó là các họ-hàng của Lê-vi, tùy theo dòng-dõi của họ. 20Vả, Am-ram lấy Giô-kê-bết, là cô mình, làm vợ; nàng sanh cho người A‑rôn và Môi-se. Am-ram hưởng-thọ được một trăm ba mươi bảy tuổi. 21Các con trai của Dít-sê-ha là: Cô-rê, Nê-phết và Xiếc-ri. 22Các con trai của U‑xi-ên là: Mi-sa-ên, Ên-sa-phan, và Sít-ri. 23A‑rôn cưới Ê‑li-sê-ba, con gái của A‑mi-na-đáp, em của Na-ha-sôn; nàng sanh cho người Na-đáp, A‑bi-hu, Ê‑lê-a-sa, và Y‑tha-ma. 24Các con trai của Cô-rê là: Át-si, Ên-ca-na, và A‑bi-a-sáp. Đó là các họ-hàng của dân Cô-rê. 25Ê‑lê-a-sa, con trai của A‑rôn, cưới con gái của Phu-ti-ên làm vợ; nàng sanh Phi-nê‑a cho người. Đó là các trưởng-tộc của nhà tổ-phụ người Lê-vi, tùy theo họ-hàng mình vậy. 26Ấy, A‑rôn và Môi-se nầy, tức là người mà Đức Giê-hô-va đã phán dạy rằng: Hãy tùy theo cơ-đội, đem dân Y‑sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê‑díp-tô. 27Ấy là hai người tâu cùng Pha-ra-ôn, vua xứ Ê‑díp-tô, đặng đem dân Y‑sơ-ra-ên ra khỏi xứ đó; ấy là Môi-se và A‑rôn nầy. 28Vậy, trong ngày Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se tại xứ Ê‑díp-tô, 29thì Ngài có truyền rằng: Ta là Đức Giê-hô-va, hãy tâu lại cùng Pha-ra-ôn, vua xứ Ê‑díp-tô, hết thảy mọi lời ta sẽ phán cùng ngươi. 30Môi-se bèn thưa rằng: Nầy, tôi là người vụng-miệng: Pha-ra-ôn há sẽ nghe tôi sao?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\