LU-CA 17

1Đức Chúa Jêsus lại phán cùng môn-đồ rằng: Không có thể khỏi xảy đến sự gây nên phạm tội được; song khốn thay cho ai là kẻ làm ra sự ấy! 2Nếu ai gây cho chỉ một kẻ nhỏ nầy phạm tội, thì thà rằng buộc cối đá vào cổ nó mà quăng xuống biển còn hơn. 3Các ngươi hãy giữ lấy mình. Nếu anh em ngươi đã phạm tội hãy quở-trách họ; và nếu họ ăn-năn, thì hãy tha-thứ. 4Dầu trong một ngày, họ phạm tội cùng ngươi bảy lần, và bảy lần trở lại cùng ngươi mà nói rằng: Tôi ăn-năn, thì hãy tha tội cho họ. 5Các sứ-đồ thưa Chúa rằng: Xin thêm đức-tin cho chúng tôi! 6Chúa đáp rằng: Nếu các ngươi có đức-tin trộng bằng hột cải, các ngươi khiến cây dâu nầy rằng: Hãy nhổ đi mà trồng dưới biển, thì nó sẽ vâng lời. 7Ai trong các ngươi có đầy-tớ đi cày hoặc đi chăn, khi ở ngoài đồng về, biểu nó rằng: Hãy đến ngay mà ngồi ăn, hay sao? 8Trái lại, há không biểu nó rằng: Hãy dọn cho ta ăn, thắt lưng hầu ta, cho đến chừng nào ta ăn uống xong, rồi sau ngươi sẽ ăn uống sao? 9Đầy-tớ vâng lịnh mà làm, thì chủ có biết ơn gì nó chăng? 10Các ngươi cũng vậy, khi làm xong việc truyền phải làm, thì hãy nói rằng: Chúng tôi là đầy-tớ vô-ích; điều chúng tôi đã làm là điều chắc phải làm. 11Đức Chúa Jêsus đương lên thành Giê-ru-sa-lem, trải qua bờ-cõi xứ Sa-ma-ri và Ga-li-lê. 12Nhằm khi vào làng kia, có mười người phung đến đón-rước Ngài, đứng đằng xa, 13lên tiếng rằng: Lạy Jêsus, lạy Thầy, xin thương-xót chúng tôi cùng! 14Khi Ngài thấy họ, liền phán rằng: Hãy đi, tỏ mình cùng thầy tế-lễ. Họ đương đi thì phung lành hết thảy. 15Có một người trong bọn họ thấy mình đã được sạch, bèn trở lại, lớn tiếng khen-ngợi Đức Chúa Trời; 16lại đến sấp mặt xuống đất, nơi chân Đức Chúa Jêsus, mà tạ ơn Ngài. Vả, người đó là người Sa-ma-ri. 17Đức Chúa Jêsus bèn cất tiếng phán rằng: Không phải mười người đều được sạch cả sao? Còn chín người kia ở đâu? 18Chỉ có người ngoại-quốc nầy trở lại ngợi-khen Đức Chúa Trời ư! 19Ngài lại phán rằng: Đứng dậy, đi; đức-tin ngươi đã cứu ngươi. 20Người Pha-ri-si hỏi Đức Chúa Jêsus nước Đức Chúa Trời chừng nào đến, thì Ngài đáp rằng: Nước Đức Chúa Trời không đến cách rõ-ràng, 21và người ta sẽ không nói: Ở đây, hay là: Ở đó; vì nầy, nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi. 22Ngài lại phán cùng môn-đồ rằng: Sẽ có kỳ các ngươi ước-ao thấy chỉ một ngày của Con người, mà không thấy được. 23Người ta sẽ nói cùng các ngươi rằng: Ngài ở đây, hay là: Ngài ở đó; nhưng đừng đi, đừng theo họ. 24Vì như chớp nháng loè từ dưới phương trời nầy đến dưới phương trời kia, thì Con người trong ngày Ngài cũng như vậy. 25Nhưng Ngài trước phải chịu đau-đớn nhiều, và bị dòng-dõi nầy bỏ ra. 26Việc đã xảy đến trong đời Nô‑ê, thì cũng sẽ xảy đến trong ngày Con người: 27Người ta ăn, uống, cưới, gả, cho đến ngày Nô‑ê vào tàu, và nước lụt đến hủy-diệt thiên-hạ hết. 28Việc đã xảy ra trong đời Lót cũng vậy, người ta ăn, uống, mua, bán, trồng-tỉa, cất-dựng; 29đến ngày Lót ra khỏi thành Sô-đôm, thì trời mưa lửa và diêm-sinh, giết hết dân thành ấy. 30Ngày Con người hiện ra cũng một thể nầy. 31Trong ngày đó, ai ở trên mái nhà, có của để trong nhà, đừng xuống mà chuyên đi; ai ở ngoài đồng, cũng đừng trở về nữa. 32Hãy nhớ lại vợ của Lót. 33Ai kiếm cách cứu sự sống mình, thì sẽ mất; ai mất sự sống mình, thì sẽ được lại. 34Ta phán cùng các ngươi, trong đêm đó, hai người nằm chung giường, một người sẽ được rước đi, còn một bị để lại. 35Hai người đàn-bà xay chung cối, một người được rước đi, còn một bị để lại. 37Các môn-đồ bèn thưa Ngài rằng: Thưa Chúa, sự ấy sẽ ở tại đâu? Ngài đáp rằng: Xác chết ở đâu, chim ó nhóm tại đó.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\