THI-THIÊN 139

1Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò-xét tôi, và biết tôi. 2Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; Từ xa Chúa hiểu-biết ý‑tưởng tôi. 3Chúa xét-nét nẻo-đàng và sự nằm-ngủ tôi, Quen-biết các đường-lối tôi. 4Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, Kìa, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi. 5Chúa bao-phủ tôi phía sau và phía trước, Đặt tay Chúa trên mình tôi… 6Sự tri-thức dường ấy, thật diệu-kỳ quá cho tôi, Cao đến đỗi tôi không với kịp! 7Tôi sẽ đi đâu xa Thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? 8Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó, Ví tôi nằm dưới Âm-phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó. 9Nhược-bằng tôi lấy cánh hừng-đông, Bay qua ở tại cuối-cùng biển, 10Tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn-dắt tôi, Tay hữu Chúa sẽ nắm-giữ tôi. 11Nếu tôi nói: Sự tối-tăm chắc sẽ che khuất tôi, Ánh sáng chung-quanh tôi trở nên đêm tối, 12Thì chính sự tối-tăm không thể giấu chi khỏi Chúa, Ban đêm soi sáng như ban ngày, Và sự tối-tăm cũng như ánh sáng cho Chúa. 13Vì chính Chúa nắn nên tâm-thần tôi, Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. 14Tôi cảm-tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ-lùng. Công-việc Chúa thật lạ-lùng, lòng tôi biết rõ lắm. 15Khi tôi được dựng-nên trong nơi kín, Chịu nắn nên cách xảo tại nơi thấp của đất, Thì các xương-cốt tôi không giấu được Chúa. 16Mắt Chúa đã thấy thể-chất vô-hình của tôi; Số các ngày định cho tôi, Đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy. 17Hỡi Đức Chúa Trời, các tư-tưởng Chúa quí-báu cho tôi thay! Số các tư-tưởng ấy thật lớn thay! 18Nếu tôi muốn đếm các tư-tưởng ấy, thì nhiều hơn cát. Khi tôi tỉnh-thức tôi còn ở cùng Chúa. 19Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa ắt sẽ giết kẻ ác! Hỡi người huyết, hãy đi khỏi ta… 20Chúng nó nói nghịch Chúa cách phớm-phỉnh, Kẻ thù-nghịch Chúa lấy danh Chúa mà làm chơi. 21Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi há chẳng ghét những kẻ ghét Chúa ư? Há chẳng gớm-ghiếc những kẻ dấy-nghịch Chúa sao? 22Tôi ghét chúng nó, thật là ghét, Cầm chúng nó bằng kẻ thù-nghịch tôi. 23Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra-xét tôi, và biết lòng tôi; Hãy thử-thách tôi, và biết tư-tưởng tôi; 24Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, Xin dắt tôi vào con đường đời đời.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\