THI-THIÊN 5

1Hỡi Đức Giê-hô-va, xin lắng tai nghe lời tôi, Xem-xét sự suy-gẫm tôi. 2Hỡi Vua tôi, Đức Chúa Trời tôi, xin hãy nghe tiếng kêu của tôi, Vì tôi cầu-nguyện cùng Chúa. 3Đức Giê-hô-va ôi! Buổi sáng Ngài sẽ nghe tiếng tôi; Buổi sáng tôi sẽ trình-bày duyên-cớ tôi trước mặt Ngài, và trông-đợi. 4Vì Chúa chẳng phải là Đức Chúa Trời bằng lòng sự dữ; Kẻ ác sẽ không được ở cùng Chúa. 5Kẻ kiêu-ngạo chẳng đứng nổi trước mặt Chúa; Chúa ghét hết thảy những kẻ làm ác. 6Chúa sẽ hủy-diệt các kẻ nói dối; Đức Giê-hô-va gớm-ghiếc người đổ huyết và kẻ gian-lận. 7Còn tôi, nhờ sự nhân-từ dư-dật của Chúa, tôi sẽ vào nhà Chúa, Lấy lòng kính-sợ Chúa mà thờ-lạy trước đền thánh của Chúa. 8Hỡi Đức Giê-hô-va, nhân vì kẻ thù-nghịch tôi, xin lấy công-bình Ngài mà dẫn-dắt tôi. Và ban bằng đường Ngài trước mặt tôi. 9Vì nơi miệng chúng nó chẳng có sự thành-tín; Lòng chúng nó chỉ là gian-tà; Họng chúng nó là huyệt-mả mở ra; Lưỡi chúng nó đầy-dẫy điều dua-nịnh. 10Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy trừng-trị chúng nó; Nguyện họ sa-ngã trong mưu chước mình; Hãy xô-đuổi họ vì tội-ác rất nhiều của họ; Vì họ đã phản-nghịch cùng Chúa. 11Nhưng phàm ai nương-náu mình nơi Chúa sẽ khoái-lạc, Cất tiếng reo-mừng đến mãi mãi, Vì Chúa bảo-hộ các người ấy; Kẻ nào ái-mộ danh Chúa Cũng sẽ nức lòng mừng-rỡ nơi Chúa. 12Vì hỡi Đức Giê-hô-va, chính Ngài sẽ ban phước cho người công-bình, Lấy ơn vây-phủ người khác nào bằng cái khiên.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\