1 Chronicles 10

1Pilisxxeema asati Israa7eela asatuura olettidosona. Israa7eela asati Pilisxxeema asatu sinttappe baqatidosona. Daro Israa7eelati Gilbboo7a Deriyan haiqqidosona. 2Pilisxxeema asati Saa7oolanne a attuma naata yedetti gakkidi, Saa7oola naata Yonaataana, Abinadaabanne Malkkishuu7a woridosona. 3Olai Saa7oola yuuyi aadhdhidi un77ettiis; wonddafiyaasati Saa7oola demmido wode, zubbiyan a caddidi masunxxissidosona. 4Masunxxissin Saa7ooli ba ola miishshaa tookkiyaagaa, "Ha qaxxarettibeenna Pilisxxeemati yiidi, ta bolli kaa7ennaadan, ne bisuwan caddada, tana neeni wora" yaagiis. SHin a ola miishshaa tookkiyaagee keehippe yayyido gishshau ixxiis; ixxin Saa7ooli ba bisuwaa sa7an essidi, a bolli kunddiis. 5A ola miishshaa tookkiyaagee Saa7ooli haiqqidoogaa be7idi, ikka ba bisuwaa sa7an essidi, a bolli kunddidi, haiqqi aggiis. 6Hagaadan hanidi, Saa7ooli, a naati heezzainne a so asai ubbai he gallassi issippe haiqqidosona. 7Wombban de7iya Israa7eela asati ubbai bantta olanchchati baqatidoogaanne Saa7oolinne a naati haiqqidoogaa be7idi, etikka bantta katamata aggidi baqatidosona. Baqatin Pilisxxeema asati yiidi, he katamatun de7idosona. 8Wonttetta gallassi Pilisxxeemati ahatu bollaappe ola miishshata qaari ekkanau yiidi, Saa7oolinne a naati Gilbboo7a Deriyan haiqqidi, zin77idaageeta demmidosona. 9Demmidi eti Saa7oola qooriyaa muucidosonanne a ola miishshaa qaari ekkidosona. Yaatidi bantta eeqatu keettaaninne bantta asaa giddon xoonuwaa awaajjana mala, Pilisxxeema biittau ubbau asaa kiitaa yeddidosona. 10Eti Saa7oola ola miishshaa bantta xoossatu keettatuppe issuwan wottidosona; a guuggiyaakka bantta xoossaa Daagoona Eeqa Keettan kaqqidosona. 11Pilisxxeema asati Saa7oola oottidobaa ubbaa Gala7aaden de7iya Yaabeesha katamaa asati siyido wode, 12eta mino asati ubbai biidi, Saa7oola ahaanne a naatu ahaa ekkidi, Yaabeesha katamaa ehiidosona. Ehiidi Yaabeeshan de7iya wolaa garssan eta meqettaa moogidosona; yaatidi laappun gallassaa xoomidosona. 13Saa7ooli GODAASSI ammanettibeenna gishshau haiqqiis. GODAA qaalaa i naagibeenna; GODAARA zorettiyoogaa aggidi, moitilliyaa xeesiya asaara zorettiis. Hegaa gishshau, GODAI a woridi, a kawotettaa Isseya na7aa Daawitayyo aattidi immiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\