Koiro Qoronttoosa 1

1Taani, Xoossaa sheniyan Yesuus Kiristtoosi kiittidoogaa gidanau xeesettida PHauloosinne, nu ishaa Sostteniisi, 2Qoronttoosan de7iya Xoossaa woosa keettaassi, Yesuus Kiristtoosan geeyidaageetussi, etassinne nuussi Godaa gidiya nu Godaa Yesuus Kiristtoosa sunttaa ubba sohuwan xeesiya ubbatuura geeshsha gidanau xeesettidaageetussi ha dabddaabbiyaa xaafoos. 3Xoossai, nu Aawainne nu Godai Yesuus Kiristtoosi inttessi aaro kehatettaanne sarotettaa immo. 4Xoossai Kiristtoosa Yesuusa baggaara inttessi immido aaro kehatettaa gishshau, taani ubba wode inttessi Xoossaa galatais. 5Taani Kiristtoosassi markkattiyoogee inttenan minnido gishshau, intte ubbaban, haasaya ubban eratetta ubban, aani duretideta. 7Hegaadan intte nu Godaa Yesuus Kiristtoosa yuussaa naagishin, ayyaana imuwaappe harai atto issoinne inttessi paccenna. 8Qassi nu Godaa Yesuus Kiristtoosa gallassan intte borettennaageeta gidanaadan, wurssettai gakkanaassi i inttena minttana. 9Ba Na7aa nu Godaa Yesuus Kiristtoosa issippetettaassi inttena xeesida Xoossai ammanettidaagaa. 10SHin ta ishatoo, issi wozanaaninne issi qofan issippe gidanaappe attin, shaahotettai intte giddon de7enna mala, intte ubbai issi haasayaa haasayanaadan, nu Godaa Yesuus Kiristtoosa sunttan taani inttena woossais. 11Aissi giikko, ta ishatoo, Qaloo7i so asai inttebaa, intte giddon ooshshai de7iyoogaa, taassi yootidosona. 12Taani giyoogee hagaa; intte huuphiyan huuphiyan, “Taani PHauloosaagaa. Taani Aphiloosaagaa. Taani Keefaagaa. Taani Kiristtoosaagaa” yaageeta. 13Kiristtoosi shaahettideeyye? Intte gishshau, masqqaliyaa bolli misimaariyan xishettidi kaqettidaagee PHaulooseeyye? Woi intte PHauloosa sunttan xammaqettidetiiyye? 14Taani Qarisphphoosappenne Gaayoosappe attin, intteppe oonanne xammaqabeenna gishshau, Xoossaa galatais. 15Hegaa gishshau, ooninne inttena ta sunttan xammaqettideta gaanau danddayenna. 16Qassi Isxxifaanoosa so asaakka taani xammaqaas. SHin haraa gujjada xammaqidaakkonne hassayikke. 17Aissi giikko, Kiristtoosi tana wonggeliyaa mishiraachchuwaa yootana mala kiittiisippe attin, xammaqana mala kiittibeenna; qassi Kiristtoosi masqqaliyaa bolli haiqqidoogee hada gidenna mala, taani asa aadhdhida eratetta qaalan yootikke. 18Aissi giikko, Kiristtoosi masqqaliyaa bolli haiqqidoogaa odiya qaalai xayiyaageetussi eeyyatetta. SHin nuussi attiyaageetussi Xoossaa wolqqa. 19Xoossaa maxaafai, “Taani eranchchatu aadhdhida eratettaa bashshana; qassi akeekanchchatu akeekaakka xaissana” yaagees. 20Aadhdhida eranchchai awan de7ii? Higgiyaa tamaarissiyaagee awan de7ii? Woi ha sa7aabaa eranau waayettiyaagee awan de7ii? Xoossai ha sa7aa aadhdhida eratettai eeyyatetta gidiyoogaa bessiis! 21Aissi giikko, asai ba huuphe aadhdhida eratettan bana Xoossaa erenna mala, Xoossai ba aadhdhida eratettan diggidi, nuuni yootiyo eeyya qaalan ammaniyaageeta ashshanau qoppiis. 22Aihudati malaataa oichchoosona. Qassi Giriike asati aadhdhida eratettaa gita koshshaa koyoosona. 23SHin nuuni masqqaliyaa bolli misimaariyan xishettidi kaqettida Kiristtoosabaa yootoos. Hegee Aihudatussi xube; qassi Aihuda gidennaageetussi eeyyatetta. 24SHin Xoossai xeesidoogeetussi Aihudatussikka Giriiketussikka nuuni yootiyo Xoossaa wolqqainne a aadhdhida eratettai Kiristtoosa. 25Aissi giikko, Xoossaa eeyyatettai asa aadhdhida eratettaappe aadhdhees; qassi a laafatettaikka asa minotettaappe minnees. 26Simmi ta ishatoo, Xoossai inttena xeesiyo wode intte ai mala asakko qoppite. Asa qofan intte giddon aadhdhida eranchchati, wolqqaamatinne xoqqa sheeshshati daro gidokkona. 27SHin Xoossai aadhdhida eranchchata yeellayanau, sa7an de7iya eeyyata dooriis; qassi minota yeellayanau, sa7an de7iya laafata dooriis. 28Xoossai ha sa7an gitabaa oottidi qoppiyoobaa xaissanau, ha sa7aa shufurobaanne karidobaa hanibeennabaa dooriis. 29Hegaa gishshau, ooninne Xoossaa sinttan ceeqqanau bessenna. 30SHin Xoossai inttessi Kiristtoos Yesuusa baggaara de7uwaa immiis. I nuussi Kiristtoosa aadhdhida eratettaa, xillotettaa, geeshshatettaanne qassi atotettaa immiis. 31Hegaa gishshau, Xoossaa maxaafai, “Ceeqqiya urai ooninne Godan ceeqqo” yaagees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\