Koiro Qoronttoosa 3

1Ta ishatoo, taani Ayyaanai de7iyo asaassi haasayiyoogaadan, inttessi haasayanau danddayabeikke. SHin ha sa7aa asaassi haasayiyoogaadaaninne ammanuwan Kiristtoosan de7iya guutta naatussi haasayiyoogaadan haasayaas. 2Intte biron mino qumaa maanau danddayiichchibeenna gishshau, taani inttena maattaa paahaas; harai atto, ha77ikka danddayibeekketa. 3Aissi giikko, intte ha77inne ha sa7aa asaadan de7eeta. Intte ha sa7aa asa gidiyoogaa intte giddon de7iya qanaateenne palamai erissennee? Qassi ha sa7aa asadan simerettekketiiyye? 4Aissi giikko, intteppe issoi, “Taani PHauloosaagaa” giikko, harai qassi, “Taani Aphiloosaagaa” giikko, ha sa7aa asa mala gidekketii? 5Yaatin, Aphiloosi oonee? PHauloosi oonee? Nuuni inttena ammanissida Xoossaa ashkkarata. Xoossai nuussi huuphiyan huuphiyan immido oosuwaa ootteettees. 6Taani puutiyaa tokkaas; Aphiloosi haattaa ushshiis; shin Xoossai puutiyaa dichchees. 7Hegaa gishshau, dichchiyaagee Xoossaa gidaappe attin, tokkiyaageekka haattaa ushshiyaageekka aibanne gidenna. 8Tokkiyaageenne haattaa ushshiyaagee issi mala; shin Xoossai huuphiyan huuphiyan a daafuraa keenaa ayyo woitana. 9Nuuni Xoossaassi issippe oottiya a oosanchchata gidiyo gishshau, intte a shooqa. Qassikka intte Xoossaa keetta. 10Xoossai taassi immido aaro kehatettan daro eranchcha anaaxedan, keettaa baasuwaa baasaas. Hara urai a bolli keexxees. SHin a bolli keexxiya ooninne waatidi keexxiyaakko, ba huuphiyau naagetto. 11Aissi giikko, Xoossai Yesuus Kiristtoosa xalaalaa baaso oottidi wottiis. Appe hara baasuwaa baasanau ooninne danddayenna. 12SHin ha baasuwaa bolli ooninne worqqan gidin, biran gidin, al77o shuchchan gidin, mittan gidin, gattan woi maqan keexxikko, 13asa ubbaa oosoi qoncciyaa kiyana. Aissi giikko, taman qonccana gishshau, he gallassai asa ubbaa oosuwaa bessana. Asai ubbai ba oosuwaa waatidi oottidaakkonne tamai paaccana. 14Ooninne baasuwaa bolli keexxido oosoi minnidi attikko, i woituwaa ekkana. 15O oosoinne xuugettikko, he aawi qohettana. I ba huuphen attana; shin tamaa giddoppe kessi ekkidaadan attana. 16Intte Xoossaa beeta maqidase gidiyoogaanne Xoossaa Ayyaanai inttenan de7iyoogaa erekketii? 17Ooninne Xoossaa beeta maqidasiyaa bashshikko, Xoossaikka a bashshana. Aissi giikko, Xoossaa beeta maqidasee geeshsha; he beeta maqidaseekka inttena. 18Ooninne ba huuphiyaa cimmoppo. Intteppe ooninne bana ha sa7an aadhdhida eranchcha yaagidi qoppikko, aadhdhida eranchcha gidanau, eeyya gido. 19Aissi giikko, ha sa7aa aadhdhida eratettai Xoossaa sinttan eeyyatetta. Xoossaa maxaafai, “Xoossai aadhdhida eranchchata eta geniyan oiqqees” yaagees. 20Qassi, “Aadhdhida eranchchatu qofaikka go77i bainnaagaa gidiyoogaa Godai erees” yaagees. 21Hegaa gishshau, ooninne asan ceeqqoppo. Aissi giikko, ubbabaikka intteegaa. 22PHauloosikka, Aphiloosikka, Keefikka, ha sa7aikka, de7oikka, haiqoikka, ha77i de7iyaageekka, sinttappe yaanaageekka, ubbaikka intteegaa. 23Intte Kiristtoosaageeta; Kiristtoosikka Xoossaagaa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\