Koiro Yohaannisa 1

1Nuuni koiroosappe doommidi de7iya, nu aifiyan be7idi, nu kushiyan a bochchi be7ido de7uwaa qaalaabaa intteyyo xaafoos. Nuuni a be7ida; nu kusheekka a bochchi be7iis. 2He de7oi qonccin, nuuni a be7idi, abaa intteyyo markkattoos; qassi Aawaa matan de7iya nuuyyo qonccida merinaa de7uwaabaa intteyyo yootoos. 3Qassi nunaara intteyyo issippetettai de7ana mala, nuuni be7idoogaanne siyidoogaa intteyyo yootoos; nuuyyo Aawaaranne a Na7aa Yesuus Kiristtoosaara issippetettai de7ees. 4Nuuni nu ufaissai polettana mala, hagaa intteyyo xaafoos. 5Nuuni appe siyidi, intteyyo yootiyo kiitai, “Xoossai poo7o; aani xumi mulekka baawa” yaagiyaagaa. 6Nuuni nuuyyo aara issippetettai de7ees giidi xuman de7ikko, nu haasayaaninne nu oosuwan worddotoos. 7SHin poo7uwan i de7iyoogaadan, nuunikka poo7uwan de7ikko, nuuyyo issuwau issuwaara issippetettai de7ees; qassi a Na7aa, Yesuus Kiristtoosa suuttai nagara ubbaappe nuna ashshees. 8Nuuni nunan nagari baawa giikko, nurkka nuna cimmoos; nunan tumatettikka baawa. 9SHin nuuni Xoossau nu nagaraa paaxikko, i nu nagaraa atto gaanaunne nu mooro ooso ubbaappe nuna geeshshanau, ammanttiyaagaanne tumubaa oottiyaagaa. 10Nuuni nagara oottibookko giikko, Xoossaa worddanchcha kessoos; a qaalaikka nunan de7enna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\