Koiro Yohaannisa 2

1Ta naatoo, nagara intte oottennaadan, taani hagaa intteyyo xaafais; shin ooninne nagara oottikko, Aawaa matan nuuyyo gaannatiya Yesuus Kiristtoosi, Xilloi, de7ees. 2Qassi nuuni nu nagaraa atto geetettaa Kiristtoosa baggaara demmeettees; Kiristtoosi yarshshettidoogee asa ubbaa nagaraassappe attin, nu nagaraa xalaalaassa gidenna. 3Nuuni Xoossaa azazuwaa naagikko, tumu a eriyoogaa hegan shaakkanau danddayoos. 4Issi urai, “Taani a erais” giidi, qassi a azazuwaa naagennan aggikko, he urai worddanchcha; tumatettikka aani baawa. 5SHin a qaalau azazettiya oona gidikkonne, he urai Xoossaa siiqiyoogee tumu polettiis. Nuuni Xoossan de7iyoogaa hagee nuna erissees. 6Taani, “Xoossan de7ais” giya ooninne Kiristtoosi de7idoogaadan de7anau bessees. 7Ta ishatoo, taani intteyyo koiroosappe de7iya ceega azazuwaa xaafaisippe attin, ooratta azazo xaafikke; he ceega azazoi intte siyido qaalaa. 8Gidikkokka, taani intteyyo naa77anttuwaa ooratta azazuwaa xaafais; he azazuwaa tumatettaikka Kiristtoosaaninne inttenan beettees. Aissi giikko, xumai xayees; tumu poo7oi ha77i poo7ees. 9Poo7uwan de7ais giiddi, ba ishaa ixxiya ooninne hanno gakkanaassikka xuman de7ees. 10Ba ishaa siiqiya ooninne poo7uwan de7ees; he uran hara ura xubbiyaabi aibinne baawa. 11SHin ba ishaa ixxiya ooninne xuman de7ees; xuman hemettees. Xumai a aifiyaa qooqissi wottido gishshau, awu biyaakkonne erenna. 12Ta naatoo, Xoossai Kiristtoosa sunttaa gishshau, intte nagaraa atto yaagido gishshau, taani intteyyo xaafais. 13Aawatoo, koiroosappe de7iyaagaa intte erido gishshau, intteyyo xaafais. Yelagatoo, xalahe halaqaa intte xoonido gishshau, intteyyo xaafais. Guutta naatoo, Xoossaa intte erido gishshau, intteyyo xaafais. 14Aawatoo, koiroosappe de7iyaagaa intte erido gishshau, intteyyo xaafais. Yelagatoo, intte mino gidiyo gishshaunne Xoossaa qaalai inttenan de7iyo gishshau, qassi xalahe halaqaa intte xoonido gishshau, intteyyo xaafais. 15Ha sa7aa woi sa7an de7iya aibanne siiqoppite. Intte ha sa7aa siiqikko, Xoossaa siiqoi inttenan baawa. 16Aissi giikko, ha sa7an de7iya ubbabai, hegeekka: asatettaa amoi, aifen xeellidi qaaqqatiyoogeenne miishshan ceeqettiyoogee ha sa7aappe yiidoogaappe attin, Xoossaappe yibeenna. 17Ha sa7ainne ha sa7an asi amottiyo ubbabai aadhdhana. SHin Xoossai giidoogaa oottiya urai merinau de7ana. 18Ta naatoo, wodiyaa wurssettai matattiis; Kiristtoosa morkkee sinttappe yaanaagaa intte siyidoogaadan, harai atto ha77ikka a morkketi daroti denddidosona. Hegaa gishshau, wodiyaa wurssettai matattidoogaa nuuni hegan eroos. 19Ha morkketi nu bagga gidenna gishshau, nu giddoppe kiyidosona; aissi giikko, eti nu bagga gidiyaabaa gidiyaakko, nu giddon de7ana; shin etappe ooninne nu bagga gidennaagee erettana mala, nu giddoppe kiyidosona. 20SHin Kiristtoosi intte bolli Geeshsha Ayyaanaa gussiis; qassi intte ubbai tumaa ereeta. 21Tumaa intte eriyo gishshaunne qassi tuman worddoi aibinne bainnaagaa intte eriyo gishshau, taani intteyyo xaafaisippe attin, tumaa intte erenna gishshau xaafikke. 22Yesuusa giyoogee Kiristtoosa gidin erikke giya urappe attin, worddanchchi oonee? Hegee Aawaanne Na7aa erikke giyaagee Kiristtoosa morkkiyaa. 23Na7aa erikke giya oonaaninne Aawai de7enna; Na7aa erais giya oonaanikka qassi Aawai de7ees. 24Hegaa gishshau, koiroosappe intte siyidoogaa intte wozanan minttidi naagite. Koiroosappe siyidoogaa intte naagikko, intteyyo qassi Na7aaranne Aawaara issippetettai de7ana. 25Qassi Kiristtoosi ba huuphen nuuyyo immana giidoogee merinaa de7uwaa. 26Taani hagaa intteyyo he inttena balettiya asatu gishshau xaafaas. 27SHin Kiristtoosi intte bolli ba Geeshsha Ayyaanaa gussiis. Geeshsha Ayyaanai inttenan de7iyo gishshau, ooninne inttena tamaarissana koshshenna; aissi giikko, a Geeshsha Ayyaanai inttena ubbabaa tamaarissees. I tamaarissidoogaadan, Kiristtoosan de7ite. 28Ta naatoo, qassi i qoncciyo wode, nuuni yashshi bainnaageeta gidanaadaaninne, a yuussaa gallassi a sinttan nuuni yeellatennaadan, aani de7ite. 29Kiristtoosi xillo gidiyoogaa intte erikko, xillobaa oottiya ubbai Xoossaa na7a gidiyoogaa eranau bessees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\