Koiro Yohaannisa 3

1Nuuni Xoossaa naata geetettidi xeesettana mala, Xoossai nuna ai keenaa siiqidaakkonne be7ite. Nuuni tumukka a naata. Ha sa7ai Xoossaa erenna gishshau, nunakka erenna. 2Ta siiqotoo, ha77i nuuni Xoossaa naata; nuuni ai hananaakko biron erettibeenna; shin Kiristtoosi qoncciyo wode, nuuni a milatanaagaa eroos. Aissi giikko, i tumu de7iyoogaa nuuni be7ana. 3Qassi Kiristtoosa be7ana giidi ufaissan naagiya ooninne Kiristtoosi geeshsha gididoogaadan, bana geeshshees. 4Nagara oottiya ubbai Xoossaa higgiyaa menttees; aissi giikko, nagari higge menttiyoogaa. 5Kiristtoosi asaa nagaraa xaissanau qonccidoogaa intte ereeta; aani nagari baawa. 6Kiristtoosan de7iya ooninne nagara oottenna; qassi nagaraa oottiya ooninne a be7ibeenna woi eribeenna. 7Ta naatoo, ooninne inttena balettoppo. Kiristtoosi xillo gidiyoogaadan, xillobaa oottiya urai xillo. 8Xalahe halaqai koiroosappe nagaraa oottido gishshau, nagara ubba wode oottiya urai xalahe halaqaassa; hegaa gishshau, Xoossaa Na7ai xalahe halaqaa oosuwaa xaissanau qoncciis. 9Xoossaa na7a gidiya ooninne Xoossaa meretai aani de7iyo gishshau, nagara ubba wode oottenna; qassi Xoossai a Aawaa gidiyo gishshau, nagara oottanau danddayenna. 10Xoossaa naatu giddooninne xalahe halaqaa naatu giddon de7iya dummatettai hagan erettees; xillobaa oottenna urai woikko ba ishaa siiqenna urai ooninne Xoossaa Na7a gidenna. 11Aissi giikko, koiroosappe intte siyido kiitai, “Issoi issuwaara siiqettanau bessees” yaagiyaagaa. 12Nuuni Qaayeela mala gidanau bessenna. Qaayeeli xalahe halaqaassa; yaanidi ba ishaa woriis. I ba ishaa aissi woridee? I oottido oosoi iita gidin, a ishai oottido oosoi lo77o gidido gishshau woriis. 13Ta ishatoo, ha sa7aa asai inttena ixxikko, oorattabaa gooppite. 14Nuuni nu ishata siiqiyo gishshau, haiquwaappe de7uwau pinnidoogaa eroos; ba ishaa siiqenna urai ooninne haiquwaa giddon de7ees. 15Ba ishaa ixxiya ooninne shemppo woridaagaa; qassi shemppo woridaagan merinaa de7oi bainnaagaa intte ereeta. 16Kiristtoosi ba shemppuwaa nu gishshau aattidi immidoogan siiqoi aibakko nuuni erida; nuunikka nu ishatu gishshau, nu shemppuwaa aattidi immanau bessees. 17SHin dure asi ooninne ba ishai metootiyoogaa be7iiddi, ayyo qarettennan ixxikko, ba wozanan Xoossaa siiqoi de7ees gaanau waani danddayii? 18Ta naatoo, nuuni oosuwaaninne tumatettan siiqettanaappe attin, coo haasayan woikko bolla doonan siiqettanau bessenna. 19Nuuni tumaa baggan de7iyoogaa hegan erana; qassi nu wozanai nu bolli pirddiyo wode ubban, Xoossaa sinttan tumatettaa nuna hegan erissees. Aissi giikko, Xoossai nu wozanaappe gita; qassi i ubbabaa erees. 21Ta siiqotoo, nu wozanai nu bolli pirddennabaa gidikko, nuuni Xoossaa sinttan yayyokko. 22Nuuni a azazuwaa naagiyo gishshaunne a ufaissiyaabaa oottiyo gishshau, woossiyo ubbabaa appe ekkoos. 23Xoossaa azazoi hagaa: Kiristtoosi nuna azazidoogaadankka, Xoossaa Na7aa Yesuus Kiristtoosa sunttan nuuni ammananaadaaninne issoi issuwaara siiqettanaadan Xoossai nuna azaziis. 24Xoossaa azazuwaa naagiya ooninne Xoossaa giddon de7ees; Xoossainne a giddon de7ees; Xoossai nuuyyo immido Geeshsha Ayyaanaa baggaara i nu giddon de7iyoogaa nuuni eroos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\