Koiro Yohaannisa 4

1Ta siiqotoo, ayyaanata ubbata ammanoppite; shin eti Xoossaappe yiidaakkonne akeekite. Aissi giikko, hananabaa yootiya daro worddoti ubbasaa biidosona. 2Xoossaa Ayyaana gidiyoogaa intte hegan erana; “Yesuus Kiristtoosi asa gididi yiidoogaa ammanais” giya ayyaana ubbai Xoossaappe yees. 3Qassi Kiristtoosi asa gididi yiidoogaa ammanais geenna ayyaana ubbai Xoossaappe yibeenna; hegee Kiristtoosa morkkiya ayyaana. Intte he ayyaanai yaanaagaa kase siyideta; i harai atto ha77ikka ha sa7an de7ees. 4Ta naatoo, intte Xoossaageeta; intte giddon de7iya Geeshsha Ayyaanai ha sa7an de7iya ayyaanaappe daro wolqqaamiyo gishshau, hananabaa yootiya worddota intte xoonideta. 5Eti ha sa7aa asa gidiyo gishshau, ha sa7aabaa haasayoosona; ha sa7aa asaikka eta haasayaa siyees. 6Nuuni Xoossaageeta; Xoossaa eriya ooninne nuuni giyoogaa siyees. Xoossaa erenna ooninne nuuni giyoogaa siyenna. Nuuni tumu ayyaanaanne worddo ayyaanaa hegan shaakkoos. 7Ta siiqotoo, siiqoi Xoossaappe yiyo gishshau, ane issoi issuwaara siiqettoos. Siiqiya ooninne Xoossaa na7a; Xoossaa i erees. 8Xoossai siiqo gidiyo gishshau, siiqenna urai ooninne Xoossaa erenna. 9Xoossai nuna ba siiquwaa hagan bessiis; nuuni Kiristtoosa baggaara de7uwaa demmana mala, ba issi Na7aa ha sa7aa kiittiis. 10Siiqo giyoogee hagaa; Xoossai nuna siiqidi, nuuni nu nagaraappe maarotettaa demmido ba Na7aa nuuyyo kiittiisippe attin, nuuni a siiqidoogaana gidenna. 11Ta siiqotoo, Xoossai nuna hagaadan siiqidabaa gidikko, nuunikka issoi issuwaara siiqettanau bessees. 12Xoossaa ooninne mulekka be7ibeenna; nuuni issoi issuwaara siiqettikko, Xoossai nu giddon de7ees; a siiqoikka nu giddon polettiis. 13Xoossai ba Geeshsha Ayyaanaa nuuyyo immido gishshau, nuuni Xoossaa giddon de7iyoogaanne ikka nu giddon de7iyoogaa eroos. 14Aawai ba Na7aa ha sa7aa ashshiyaagaa gidanau kiittidoogaa nuuni be7idi markkattoos. 15Yesuusi Xoossaa Na7aa gidiyoogaa markkattiya o giddooninne Xoossai de7ees; ikka Xoossaa giddon de7ees. 16Xoossai nuna siiqiyoogaa nuuni nu huuphen eroosinne ammanoos. Xoossai siiqo. Siiquwan de7iya ooninne Xoossaa giddon de7ees; Xoossaikka a giddon de7ees. 17Nu de7oi ha sa7an Kiristtoosi de7idoogaa mala gidiyo gishshau, pirddaa gallassi nuuni yayyenna mala, siiqoi nu giddon polettiis. 18Siiquwan yashshi baawa; shin tumu siiqoi yashshaa kessi olees. Yashshainne qaxxayoi issippe biyo gishshau, yayyiya uraa siiqoi kumetta gidenna. 19Xoossai koiro nuna siiqido gishshau, nuuni a siiqoos. 20Ooninne, “Taani Xoossaa siiqais” giidi ba ishaa ixxikko, i worddanchcha. Aissi giikko, be7ido ba ishaa siiqennaagee be7ibeenna Xoossaa siiqanau waani danddayii? 21Qassi Kiristtoosi nuuyyo immido azazoi hagaa; Xoossaa siiqiya urai ba ishaakka siiqanau bessees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\