Koiro Yohaannisa 5

1Kiristtoosa yaagidi, Yesuusa ammaniya ooninne Xoossaa na7a; qassi Aawaa siiqiya ooninne a Na7aakka siiqees. 2Nuuni Xoossaa siiqiyoogaaninne a azazuwaa naagiyoogan, Xoossaa naata siiqiyoogaa eroos. 3Aissi giikko, nuuni Xoossaa siiqiyoogee a azazuwaa naagiyoogaa; a azazoikka deexo gidenna. 4Aissi giikko, Xoossaa na7a gidiya ooninne ha sa7aa xoonanau danddayees; nuunikka ha sa7aa xoonanaagee nu ammanuwaana. 5Ha sa7aa xoonanau danddayiyai oonee? Yesuusi Xoossaa Na7aa gidiyoogaa ammaniyaagaa xalaalai xoonana. 6Haattaaranne suuttaara yiidaagee hagaa; ikka Yesuus Kiristtoosa; haattaaranne suuttaara i yiidoogaappe attin, haatta xalaalaara yibeenna. Geeshsha Ayyaanai tuma gidiyo gishshau, hegee tuma gidiyoogaa i ba huuphen markkattees. 7Aissi giikko, heezzu markkati de7oosona. 8Hegeeti Geeshsha Ayyaanaa, haattaanne suuttaa; ha heezzati issoi issuwaagaa phalqqokkona. 9Nuuni asai markkattiyoogaa ammanikko, Xoossai markkattiyoogee asaagaappe keehi aadhdhees; aissi giikko, Xoossai ba Na7aayyo markkattido markkatettai hagaa. 10Xoossaa Na7aa ammaniya uraa wozanan ha markkatettai de7ees. Xoossaa ammanenna urai ooninne Xoossai ba Na7aayyo markkattido markkatettaa ammanibeenna gishshau, Xoossaa worddanchcha oottiis. 11Simmi markkatettai hagaa; Xoossai nuuyyo merinaa de7uwaa immiis; he de7oikka a Na7an de7ees. 12Xoossaa Na7ai de7iyo ooyyoonne de7oi de7ees; Xoossaa Na7ai bainna ooyyoonne de7oi baawa. 13Xoossaa Na7aa sunttan ammaniya intteyyo merinaa de7oi de7iyoogaa intte erana mala, hagaa intteyyo xaafaas. 14Xoossai koyiyoogaadan, ainne nuuni a woossikko, i siyiyoogaa nuuni eriyo gishshau, a sinttan yayyokko. 15Nuuni woossiyo ubban i siyiyoogaa erikko, nuuni a woossidoogaa i immanaagaa eroos. 16Ooninne haiqoi bessenna nagara ba ishai oottishin be7ikko, Xoossaa woossanau bessees; haiqoi bessenna nagara oottidaageetuyyo Xoossai de7o immana. Haiqoi bessiyo nagari de7ees; taani inttena hegau Xoossaa woossite giikke. 17Mooro ooso ubbi nagara; shin haiqoi bessenna nagari de7ees. 18Xoossaa na7i ooninne nagara ubba wode oottennaagaa nuuni eroos. Aissi giikko, Xoossaa na7ai a naagees; qassi xalahee halaqaikka a qohanau danddayenna. 19Nuuni Xoossaageeta gidiyoogaanne ha mule sa7aikka xalahe halaqan haarettidoogaa eroos. 20Nuuni tumu Xoossaa eranaadan, Xoossaa Na7ai yiidoogaanne nuuyyo akeekaa immidoogaa eroos. Nuuni tumu Xoossaa giddon, a Na7aa Yesuus Kiristtoosa giddon de7eettees; i tumu Xoossaanne merinaa de7uwaa. 21Ta naatoo, eeqatuppe intte huuphiyaa naagite.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\