1 Kings 1

1Kawoi Daawiti cimidi wodiyaa keehippe sugiis. Yaatidaagau ashkkarati maayuwaa a bolli kuurinkka a ho77ennan ixxiis. 2Hegaa gishshau, a oosanchchati a, "Kawuwaa achchan de7ana malanne a heemmana mala, issi geela7o na7iyo nuuni neeyyo koyana; nu godaa kawuwaa ho7ettanau a a lanqqen zin77anau danddayausu" yaagidosona. 3Yaagidi eti Israa7eela biittan ubban koyidi Abishaago giyo issi puulanchcha geela7iyo SHuneema giyo katamaappe demmidosona. Demmidi o kawuwaassi ehiidosona. 4He geela7iyaa keehippe puulanchcha na7a. A kawuwaa heemmaasunne ayyo oottaasu; shin kawoi iira inddan gaitti erenna. 5Haggiiti na7ai Adoonee, "Taani kawotanau koyais" yaagidi denddiis; denddidi paraa gaaretanne parata ba sinttan woxxiya ishatamu asaara giigissiis. 6A aawai aban gelidi, "Aissi hagaa oottai?" giidi mulekka a oichchi erenna. Adooneekka qassi meraa keehippe lo77o asa; i Abeselooma kaallidi yelettiis. 7Adoonee Xaruuyi na7aa Yoo7aabanne qeesiyaa Abiyaataara ha yohuwaa zoretaa bessiis; bessin eti a maaddanau maayidosona. 8SHin qeesiyaa Xaadooqi, Yoodaahe na7ai Banaayi, hananabaa yootiya Naataani, SHim77i, Ree7inne Daawita naagiyaageeti Adooniyaara de7okkona. 9Issi gallassi Adoonee Eniroogeela katamaa matan Zoheleeta Zaallaa giyo sohuwan dorssata, mehetanne anqqara marata yarshshiis. Kawo naata ba ishata ubbaanne kawuwaassi oottiya Yihudaa asata ubbaa ba yarshshiyo sohuwaa xeesiis; 10shin hananabaa yootiya Naataana, Banaaya, kawuwaa naagiyaageetanne ba ishaa Solomona xeesibeenna. 11Hegaappe guyyiyan, Naataani Solomona aayyiyo Berssaabo hagaadan yaagidi oichchiis; "Nu godai Daawiti erennan de7ishin, Haggiiti na7ai Adoonee kawotidoogaa neeni siyabeikkiiyye? 12Yaatikko, ha77i neeni ne shemppuwaanne ne na7aa Solomona shemppuwaa waatada ashshanaakko nena taani ane zorais. 13Kawuwaa Daawitakko gelada hagaadan yaaga; 'Ta godau kawuwau, taassi ne ashkkareessi, "Tuma, taappe guyyiyan ne na7ai Solomoni kawotana; ta kawotaa araatan i uttana" yaagada caaqqabeikkii? Yaatin, Adoonee aibissi kawotidee?' yaaga. 14Neeni kawuwaara haasayaidda yan de7ishin taani gelada, ne haasayaa maizzada haasayana" yaagiis. 15Yaagin Berssaaba cimida kawuwaa haasayissanau i de7iyo ilppinniyaa gelaasu; SHuneema katamaappe yiida Abishaaga kawuwaa heemmausu. 16Berssaaba kawuwaa sinttan lichchi gaada gufannaasu. Gufannin kawoi, "Ai koyadii?" yaagidi oichchiis. 17Oichchin a, "Ta godau, taassi ne ashkkareessi, 'Taappe guyyiyan ne na7ai Solomoni kawotana; ta kawotaa araatankka i uttana' gaada GODAN, ne Xoossan, neeni ne huuphen caaqqadasa. 18SHin ha77i Adoonee kawotiis; neeni ta godai kawoi hegaa erakka. 19I keehi daro meheta, anqqara maratanne dorssata yarshshiis. Yarshshiiddi kawuwaa naata ubbaa, qeesiyaa Abiyaataaranne ola gadaawaa Yoo7aaba xeesiis; shin ne ashkkaraa Solomona xeesibeenna. 20Ta godau kawuwau, ta godaappe kawuwaappe guyyiyan ooni ne kawotaa araatan uttanaakko eranau Israa7eela asaa ubbaa aifee nena xeelli uttiis. 21Hinna xayikko, ta godai kawoi haiqqidi ba maizzan gaittiyo wode, taaninne ta na7ai Solomoni daafabaa oottida asadan qoodettana" yaagaasu. 22Berssaaba biron kawuwaara haasayishin, hananabaa yootiya Naataani kawo keettaa gakkiis. 23Gakkin kawuwaayyo, "Hananabaa yootiya Naataani yiis" yaagidi yootidosona. Yaatin, Naataani kawuwaa sintti aadhdhidi, ba som77uwaa sa7aa gattidi ziggiis. 24Hegaappe guyyiyan Naataani, "Ta godau kawuwau, neeppe guyyiyan Adoonee kawotanaadaaninne ne kawotaa araatan uttanaadan odadiiyye? 25Hachchi i duge biidi keehi daro meheta, anqqara maratanne dorssata yarshshiis. Yarshshiiddi kawuwaa naata ubbaa, ola gadaawatanne qeesiyaa Abiyaataara xeesiis. Eti ha77i aara miiddinne uyiiddi, 'Kawoi Adoonee merinau de7o!' yaagiiddi de7oosona. 26SHin tana ne ashkkaraa, qeesiyaa Xaadooqa, Yoodaahe na7aa Banaayanne ne ashkkaraa Solomona xeesibeenna. 27Hagee ta godaa kawuwaappe guyyiyan a kawotaa araatan ooni uttanaakko ba ashkkarata erissennan de7iiddi ta godai kawoi oottidobeeyye?" yaagiis. 28Yaagin Kawoi Daawiti, "Berssaabo tau xeesite" yaagiis; yaagin kawoi de7iyoosaa gelada a sinttan eqqaasu. 29He wode kawoi iyyo hagaadan yaagidi caaqqiis; "Tana meto ubbaappe ashshida GODAI ero! 30GODAN, Israa7eela Xoossan taani neeyyo caaqqido caaquwaa tumu hachchi polana; taappe guyyiyan ne na7ai Solomoni kawotana; ta kawotaa araatan, ta sohuwan i uttana" yaagiis. 31Yaagin Berssaaba ba som77uwaa sa7aa gattada kawuwaa sinttan ziggaasu; ziggada kawuwaa, "Ta godai, Kawoi Daawiti merinau de7o!" yaagaasu. 32Hegaappe guyyiyan Kawoi Daawiti, "Tau qeesiyaa Xaadooqa, hananabaa yootiya Naataananne Yoodaahe na7aa Banaaya xeesidi gelissite" yaagiis. Yaagin eti gelidi, kawuwaa sintti aadhdhidosona. 33Aadhdhin i eta, "Ta ashkkarata inttenaara ekkidi biidi, ta na7aa Solomona taani toggiyo baquluwaa togissidi, duge Giyoona pulttuwaa efiite. 34Efin qeesiyaa Xaadooqinne hananabaa yootiya Naataani a tiyidi Israa7eela asaa bollan kawoyona. Hegaappe guyyiyan malkkataa punnidi, intte qaalaa xoqqu oottidi, 'Kawoi Solomoni merinau de7o!' yaagite. 35Hegaappe guyyiyan intte a ajabidi aara pude biite; bin i yiidi ta kawotaa araatan uttidi, ta sohuwan kawoto. Taani Israa7eelanne Yihudaa haariyaagaa oottada a sunttaas" yaagiis. 36Yoodaahe na7aa Banaayi kawuwaayyo zaaridi, "Amin77i! GODAI, ta godaa kawuwaa Xoossaikka hegaa go! 37GODAI ta godaara kawuwaara gididoogaadan Solomonaarakka gido; yaatin, a kawotaa araataa ta godaa Kawuwaa Daawita kawotaa araataappekka aattidi gitayo" yaagiis. 38Hegaa gishshau, qeesiyaa Xaadooqi, hananabaa yootiya Naataani, Yoodaahe na7ai Banaayinne kawuwaa naagiyaageeti Solomona Kawoi Daawiti toggiyo baquluwaa togissidi, Giyoona efiidosona. 39Qeesiyaa Xaadooqi Xoossaa Dunkkaaniyaappe zaitiyaa kaciyan tigi ekkidi, Solomona tiyidi kawoyiis. Hegaappe guyyiyan eti malkkataa punnin, asai ubbai ba qaalaa xoqqu oottidi, "Kawoi Solomoni merinau de7o!" yaagiis. 40Asai ubbaikka a kaallidi pude biis; eti pulaaliyaa punni punnidi kaa7iiddi keehippe ufaittidosona. He hombbocettan biittai qaaxxiis. 41Adooneenne aara de7iya imattati gibiraa mi wurssiiddi hagaa siyidosona. Malkkataa punettaa siyidi Yoo7aabi, "Ha kataman wocamiya wocamai ubbai aibabee?" yaagidi oichchiis. 42I biron haasayishin qeesiyaa Abiyaataara na7ai Yonaataani gakki wodhdhiis. Gakkin Adoonee, "Ane haa gela. Ne mala lo77o asi lo77o odo eheennan aggenna" yaagiis. 43Yaagin Yonaataani, "CHii, taani lo77o odo ehabeikke! Nu godai Kawoi Daawiti Solomona kawoyiis. 44A ajabana mala kawoi qeesiyaa Xaadooqa, hananabaa yootiya Naataana, Yoodaahe na7aa Banaayanne kawuwaa naagiyaageeta aara yeddiis; eti kawoi toggiyo baquluwaa a togissidosona. 45Qeesiyaa Xaadooqinne hananabaa yootiya Naataani, Giyoona SHaafan a tiyidi kawoyidosona; hegaappekka eti hombbociiddi pude biidosona; hegau katamaikka kooshimmees. Ha77i intte siyiyo wocamai hegaa. 46Hegaa bollikka Solomoni kawotaa araatan uttiis. 47Qassi kawo oosanchchatikka nu godaa Kawuwaa Daawita, 'Ne Xoossai Solomona woriyaa neegaappekka aatti woreyo! A kawotaa araataa neegaappekka aatti gitayo!' yaagidi anjjidosona. Anjjin kawoi ba arssan de7iiddi hokkidi Xoossaassi goinniis. 48Goinnidi, 'Ta kawotaa araatan uttidi ta sohuwan kawotiyaabaa tana hachchi ta aifiyan bessida GODAI Israa7eela Xoossai galatetto!' yaagiis" yaagiis. 49Hegaa siyidi, Adooniyaa imattati ubbai dagammi denddidi, laalettidosona. 50Laalettin Adoonee Solomonayyo yayyidi biidi, yarshshiyoosaa kaceta oiqqiis. 51Oiqqin asai Solomona, "Adoonee Kawuwaa Solomonayyo yayyidi, yarshshiyoosaa kaceta oiqqiis; oiqqidi, 'Kawoi Solomoni tana ba ashkkaraa bisuwan worennaadan taayyo hachchi caaqqo' yaagees" yaagidi yootidosona. 52Yaagin Solomoni zaaridi, "I ba hanuwaa loittanabaa gidikko, harai attin a huuphiyaappe issi binnaaninne boshettenna; shin an iitatetti beettikko, i haiqqana" yaagiis. 53Hegaappe guyyiyan Kawoi Solomoni asaa kiittin, eti yarshshuwaa yarshshiyoosaappe duge a wottidosona. Wottin Adoonee yiidi, Solomonayyo ziggiis; yaatin, Solomoni a, "Ne soo ba" yaagiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\