1 Kings 13

1Iyorbbaami ixaanaa cuwayanau yarshshuwaa yarshshiyo sohuwaa matan eqqidaashin, GODAA qaalan kiitettida, Xoossaa asa giyo issi bitanee Yihudaappe yiis; 2yiidi GODAI azazin he yarshshiyo sohuwaa bolli hagaadan yaagidi waassiis; "Yarshshiyo sohuwau, yarshshiyo sohuwau, GODAI nena hagaadan yaagees; 'Daawita zariyaassi Yoosiyaasa geetettiya issi na7ai yelettana. He na7ai ha77i hagan yarshshiiddi de7iya xoqqa sohotu qeeseta ne bolli yarshshana; ne bolli asaa meqettai xuugettana' yaagees" yaagidi waassiis. 3He gallassi Xoossaa asi malaataa immiiddi, "GODAI yootido malaatai hagaa; ha yarshshiyo sohoi phalqqettana; a bollan de7iya bidinttaikka wora laalettana" yaagiis. 4Kawoi Iyorbbaami Xoossaa asi Beeteelen de7iya yarshshiyo sohuwaa bolli waassidoogaa siyido wode, yarshshiyo sohuwaappe ba kushiyaa yeddidi, "He bitaniyaa oiqqite!" yaagiis. SHin i bitaniyaayyo yeddido kushee sohuwaarakka xiiggidi siliis; Hegaa gishshau, ba kushiyaa guyye zaaridi ekkanau danddayibeenna. 5Qassi Xoossaa asi GODAA qaalan immido malaataadan yarshshiyo sohoi phalqqetti wodhdhin, a bollan de7iya bidinttaikka wora laalettiis. 6Yaatin, Kawoi Iyorbbaami Xoossaa asa, "Ta kushee kaseegaadan hanana mala taayyo gaannatada GODAA ne Xoossaa woossarkkii!" yaagiis. Hegaa gishshau, Xoossaa asi kawuwaayyo gaannatidi GODAA woossin, kawuwaa kushee simmidi kaseegaadan haniis. 7Kawoi Xoossaa asa, "Tanaara ta soo hindda; kattanne ma. Qassi taani neeyyo imotaa immana" yaagiis. 8SHin Xoossaa asi kawuwaassi hagaadan yaagidi zaariis; "Harai attin neeni ne aquwaayyo baggaa taassi immiyaakkokka, taani nenaara biikke; hagan oittaakka miikke, haattaakka uyikke. 9Aissi giikko, GODAA qaalai tana, 'Neeni oittakka mooppa, haattakka uyoppa, ne yiido ogiyaarakka simmada booppa' yaagidi azaziis" yaagiis. 10Hegaa gishshau, bitanee hara ogiyaara biis; i Beeteele yiido ogiyaara simmidi bibeenna. 11Hananabaa yootiya issi cima bitanee Beeteele kataman de7ees. Beeteelen he gallassi Xoossaa asi oottido ubbabaa he cima bitaniyaa naati yiidi yootidosona; qassi he bitanee kawuwaayyo yootido qaalaa eti bantta aawaayyo yootidosona. 12Yootin aawai eta, "Awa ogiyaara biidee?" yaagiis; yaagin Yihudaappe yiida Xoossaa asi biido ogiyaa ayyo malaatidosona. 13Hegaappe guyyiyan i ba naata, "Taayyo ane hariyaa koorite" yaagiis; yaagin eti ayyo hariyaa koorin toggiis. 14Toggidi Xoossaa asa geeduwaa kaallidi biis; issi wolaa kuwan uttidaagaa demmidi, "Yihudaappe yiida Xoossaa asi neneeyye?" yaagiis. Yaagin bitanee, "Ee tana" yaagiis. 15Yaagin hananabaa yootiya cima bitanee a, "Qumaa maanau ta soo tanaara hindda" yaagiis. 16Xoossaa asi zaaridi, "Taani guyye simmada nenaara baanau, woikko ha sohuwan nenaara oittaa maanau, woikko haatta uyanau danddayikke. 17Aissi giikko, GODAA qaalai tana, 'Neeni he sohuwan oittakka mooppa, haattakka uyoppa, ne yiido ogiyaarakka simmada booppa' yaagidi azaziis" yaagiis. 18Yaagin hananabaa yootiya cima bitanee, "Taanikka nenadan hananabaa yootiyaagaa. Kiitanchchai GODAA qaalan tana, 'Oittaa i maana malanne haattaa uyana mala, a zaarada ne soo nenaara ekkada ya' yaagiis" yaagiis. SHin cima bitanee hegaa ayyo wordduwaa odiis. 19Hegaa gishshau, Xoossaa asi aara simmidi, a son miisinne uyiis. 20Eti maaddan uttidaashin, GODAA qaalai bitaniyaa guyye zaarida hananabaa yootiya cima bitaniyaakko yiis. 21Yin bitanee Yihudaappe yiida Xoossaa asayyo ba qaalaa xoqqu oottidi, "GODAI hagaadan yaagees; 'Neeni GODAA qaalaa ixxadasa; GODAI ne Xoossai nena azazido azazuwaakka naagabaakka. 22Neeni GODAI, "He sohuwan mooppa woikko uyoppa" giido sohuwaa guyye simmada baada, yan oittaa maadasa; haattaakka uyadasa. Hegaa gishshau, ne ahai ne aawatu duufuwan moogettenna' yaagees" yaagiis. 23Xoossaa asi miyoogaanne uyiyoogaa polidoogaappe guyyiyan, hananabaa yootiyaagee ba guyye zaaridi ehiido bitaniyaayyo hariyaa kooriis. 24Koorin i ogiyan biishin gaammoi aara gaittidi, a woriis. Worin ahai ogiyan canggaraariis; hareenne gaammoinne naa77aikka ahaa lanqqen eqqidosona. 25He ogiyaara aadhdhiya asai ahai canggaraaridaagaanne gaammoi ahaa lanqqen eqqidaagaa be7iis; be7idi biidi hananabaa yootiya cima bitanee de7iyo kataman yootiis. 26Biyoosaappe bitaniyaa guyye zaarida hananabaa yootiya cima bitanee hegaa siyido wode hagaadan yaagiis; "Hegee GODAA qaalaayyo azazettennan ixxida Xoossaa asa. Hegaa gishshau, GODAA qaalai ayyo kasetidi odidoogaadan, GODAI gaammuwan a gattiis; yaatin, gaammoi a mentterettidi woriis" yaagiis. 27Hegaappe guyyiyan cima bitanee ba naata, "Taayyo hariyaa koorite" yaagiis. Yaagin eti ayyo hariyaa kooridosona; 28koorin bitanee kiyidi biis. Biidi ogiyan canggaraarida ahaanne ahaa matan eqqida hariyaanne gaammuwaa demmiis; gaammoi ahaa mibeenna woikko hariyaakka menttibeenna. 29Hananabaa yootiya cima bitanee Xoossaa asa ahaa denttidi, hariyaa zokkuwan wottidi, yeekkanaunne mooganau guyye ba katamaa ekkidi ehiis. 30Ehiidi bau makki wottido duufuwan ahaa wottiis; wottin a bolli, "Aayyee ta ishau! Aayyee ta ishau!" yaagidi yeekkidosona. 31Moogi simmidi ba naata hagaadan yaagiis; "Taani haiqqiyo wode, Xoossaa asi moogettido duufuwan tana moogite; ta meqettatakka a meqettata lanqqiyan wottite. 32Aissi giikko, Beeteele kataman de7iya yarshshiyoosaa bollinne Samaariyaa katamatun de7iya goinniyo xoqqa sohotu bolli GODAI azazin he bitanee waassidoogee tumu polettana" yaagiis. 33Hegaappe guyyiyankka Iyorbbaami ba iita ogiyaappe simmibeenna; shin goinniyo xoqqa sohotuyyo ubba qommo asaappe qeeseta gujjidi sunttiis; qeese gidanau koyiya oonanne goinniyo xoqqa sohuwan wottiis. 34Iyorbbaama keettaa asaa ongganaunne biittaa bollaappe xaissanau gattida nagarai hegaa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\