1 Kings 14

1He wode Iyorbbaama na7ai Abiiyi harggiis. 2Yaatin, Iyorbbaami ba keettaayyiyo, "Dendda; denddada neeni Iyorbbaama keettaayyiyo gidiyoogaa ooninne erenna mala, ne maayuwaa laamma; laammada Seelo ba. Taani ha asaa bolli kawotanaagaa taayyo yootida hananabaa yootiya Akiiyi yan de7ees. 3Tammu oittaa, amarida komppuwaanne issi oto eessaa ayyo ekkada akko ba. Bobare ha harggida na7ai hananabaa i neeyyo yootana" yaagiis. 4Yaagin Iyorbbaama keettaayyiyaa i giidoogaadan oottaasu; denddada Akiiya soo Seelo baasu. Akiiyi xeellanau danddayenna; i cimmido gishshau, a aifee demmenna. 5SHin GODAI Akiiya, "Iyorbbaama keettaayyiyaa ba na7aa harggiyaabaa nena oichchanau yausu. Neeni iyyo hagaa hagaa yaagada oda. A ya gakkada hara maccaasa milatana" yaagiis. 6Hegaa gishshau, Akiiyi maccaasiyaa penggen di77i di77iyoogaa siyidi hagaadan yaagiis; "Iyorbbaama keettaayee, ane haa gela. Aissi hagaadan hara asa milatadii? Taani iita wore neeyyo yootanau kiitettaas. 7Neeni Iyorbbaamakko baada hagaadan yaaga; 'GODAI Israa7eela Xoossai nena, "Taani nena asaa giddoppe xoqqissaas; ta asaa Israa7eela bolli nena kawoyaas. 8Taani Daawita zariyaappe kawotettaa wotta ekkada, neeyyo immaas. SHin neeni ta ashkkaraa Daawita mala gidakka; i ta azazuwaa naagiisinne ta sinttan suurebaa xalaalaa oottiiddi, ba kumetta wozanan tana kaalliis. 9Neeppe kase de7ida ubbati oottidoogaappe dariya iitaa neeni oottadasa; neeni neeyyo hara xoossata, seerissido birataappe eeqata medhdhadasa. Yaatada tana hanqqetissadasa; tana neeppe guyye aattadasa. 10"'"Hegaa gaasuwan taani Iyorbbaama keettaa asau iitaa ehaana. Israa7eela biittan Iyorbbaama keettaa asaappe aille gidin goqa gidin, issi attumaasinne attennan xoqollana. Issi uri oshai wurana gakkanaashin kessiyoogaadan, Iyorbbaama keettaa asaa taani wurssa kessana. 11Iyorbbaama zare gididi kataman haiqqiya oonanne kanati maana; gaxariyan haiqqiyaageeta qassi saluwaa kafoti maana. Taani GODAI hagaa odaas!" yaagiis' yaaga. 12"Nena gidikko, ha77i neeni denddada ne soo ba. Ne tohoi katamaa geliyo wode, na7ai haiqqana. 13Israa7eela ubbai na7aayyo yeekkidi moogana; Iyorbbaama keettaa asan GODAA Israa7eela Xoossaa sinttan ha na7an lo77obai beettido gishshau, Iyorbbaama keettaa asaappe a xalaalai duufuwan moogettana. 14"Hegaappe guyyiyan Iyorbbaama keettaa asaa xoqolli xaissiya kawuwaa GODAI baayyo Israa7eela bolli denttana. 15Haattaa giddon woshoi qaaxxiyoogaadan, GODAI he wode Israa7eelata shocidi qaattana. Asheero giyo xoosseessi eti misiliyaa essidi, GODAA hanqqetissido gishshau, eta aawatuyyo i immido lo77o biittaappe eta diggana; yaatidi eta Efiraaxiisa SHaafaappe hefinttan laalana. 16Iyorbbaami oottido nagaraa gishshaunne Israa7eela asaa i ootissido nagaraa gishshau, GODAI Israa7eela aggi bayana" yaagiis. 17Hegaappe guyyiyan Iyorbbaama keettaayyiyaa denddada baada Tirxxa gakkaasu. Gakkada keettaa pengge goccillaa yedhdhaanne na7ai haiqqi aggiis. 18Ba ashkkaraa hananabaa yootiya Akiiya baggaara GODAI yootidoogaadankka a moogidosona; Israa7eela asai ubbai ayyo yeekkiis. 19Iyorbbaami hanido harabai, a olatinne a aisuwaa maarati Israa7eela Kawotu Taarikiyaa Maxaafatun xaafetti uttidosona. 20Iyorbbaami laatamanne naa77u laittaa kawotiis. Hegaappe guyyiyan haiqqidi ba maizzan gaittiis. A sohuwan a na7ai Nadaabi kawotiis. 21Solomona na7aa Robi7aami Yihudan kawotiis; Robi7aami kawotiyo wode laittai ayyo oitamanne isiino. GODAI ba sunttaa wottanau Israa7eela zaretu katamatu ubbaa giddoppe doorido Yerusalaame kataman Robi7aami tammanne laappun laitta kawotiis. A aayee sunttai Naa7imo; a Amoona biittaa asa. 22Yihudaa asati GODAA sinttan iitabaa oottidosona; bantta oottido nagaran eti bantta aawatuppe aattidi GODAA qanaatissidosona. 23Hegaa bollikka qassi eti banttau goinniyo xoqqa sohota, eeqa shuchchatanne Asheero giyo xoossee misileta xoqqa keratu ubbaa bollinne irxxa mittatu ubbaa garssan essidosona. 24Harai attin eti goinniyo sohotun goino woga oottidi attumaasati attumaasatuura shaaramuxiyaageeti de7oosona. GODAI Israa7eelatu sinttaappe kessidi yedettido dere asati meezetido, he sheneyiya oosota ubbaa Israa7eela asati oottidosona. 25Robi7aami kawotido ichchashantto laittan Gibxxe Kawoi SHiishaaqi Yerusalaame katamaa bolli woraajjiis. 26Woraajjidi GODAA Beeta Maqidasiyaaninne kawo keettan de7iya buquraa, Solomoni qoxissido worqqa gonddalletuura ubbaa bonqqi ekkidi biis. 27Yaatin, kawoi Robi7aami he gonddalletu gishshaa nahaasiyaa birataappe hara gonddalleta merissiis; merissidi eti naagidi wottana mala kawo keettaa penggiyaa naagiyaageetu halaqatuyyo immiis. 28Kawoi GODAA Beeta Maqidasiyaa biyo wode ubban, naagiyaageeti gonddalleta oiqqoosona. Hegaappe simmin eti zaaridi, naagiyaageetu keettan wottoosona. 29Robi7aami hanido harabainne i oottidobai ubbai Yihudaa Kawotu Taarikiyaa Maxaafan xaafetti uttiis. 30Robi7aaminne Iyorbbaami ubba wode olettiiddi de7idosona. 31Robi7aami haiqqidi ba maizzan gaittiis; i Daawita Kataman de7iya ba aawatu duufuwan moogettiis. A aayee sunttai Naa7imo; a Amoona biittaa asa. Robi7aama sohuwan a na7ai Abiiyi kawotiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\