1 Kings 18

1Irai xayoosappe heezzantto laittan, unddenna aginai aadhdhin GODAI Eelaasa, "Ba; baada Kawuwaa Akaabayyo beetta. Taani ha biittan iraa bukissana" yaagiis. 2Yaagin Eelaasi Akaabayyo beettanau denddidi biis. He wode Samaariyan wolqqaama koshai de7ees. 3Akaabi ba keettau aawatiya Obaadiyaa xeesiis. Obaadee GODAA minttidi ammaniya asa. 4Elzzaabeela GODAA sunttan hananabaa yootiyaageeta worissiyo wode, Obaadee etappe xeetata ekkidi, ishatamaa ishatamaa shaakkidi, gonggolotu giddon qosidi, kattaa miziiddi haattaakka ushshiiddi wottiis. 5Akaabi Obaadiyaa xeesidi, "Biittan sa7an pulttoi de7iyoosaa ubbaanne shaafaa qoco ubbaa ba. Ooni erii, nuuni maataa demmidi paratanne baqulota worennan ashshanaakkonne" yaagiis. 6Yaagin eti biittaa shaakki shaakki ekkin, Akaabi issi ogiyaa oiqqidi barkka biis; qassi Obaadeekka hara ogiyaa oiqqidi barkka biis. 7Obaadee ba ogiyaa oiqqidi biishin, Eelaasi aara gaittiis. Gaittin Obaadee Eelaasa eridi ba som77uwan gufannidi, "Ta godau Eelaasaa, hagee neneeyye?" yaagiis. 8Yaagin Eelaasi ayyo, "Ee tana. Neeni baada, 'Eelaasi hagan de7ees' yaagada ne godaassi oda" yaagiis. 9Yaagin Obaadee Eelaasayyo, "Taani nena ai naaqqiinee neeni tana ne ashkkaraa haiqqo gaada Akaaba kushiyan aatta immiyoi? 10GODAI ne Xoossai ero! Ta godai nena koyissanau kiittibeenna deree woikko kawotetti mulekka baawa. Eti, 'Eelaasi hagan baawa' yaagiyo wode, neeni hegan bainnaagee tuma gidiyoogaa eranau Akaabi deriyaa haariyaageeta caaqettiis. 11Ha77i neeni tana, 'Baada ne godaayyo, "Eelaasi hagan de7ees" yaagada yoota' yaagaasa. 12Taani nena yeggada baanne, GODAA Ayyaanai nena denttidi, taani erenna sohuwaa efaana. Taani Akaabayyo yootin, i nena demmana xayikko, tana worana. Taani ne ashkkarai naatettaappe doommada GODAAYYO yayyiya asa. 13Elzzaabeela GODAA sunttan hananabaa yootiyaageeta worissiyo wode, taani etappe xeetaa ekkada, ishatamaa ishatamaa issi gonggoluwan qosada, qumaa mizaasinne haattaakka ushshaas. Yaatin, ha taani oottidobai neeyyo ta godaayyo odettibeenneeyye? 14Ha77i qassi neeni tana, 'Baada ne godaayyo, "Eelaasi hagan de7ees" yaagada yoota' yaagaasa. Yootikko i tana worana" yaagiis. 15Yaagin Eelaasi a, "Taani ayyo azazettiyo, Ubbaappe Wolqqaama GODAI ero! Tuma taani hachchi Akaabayyo beettana" yaagiis. 16Obaadee Akaabaara gaittanau biis; biidi Akaabayyo yootiis. Yootin Akaabi Eelaasaara gaittanau biis. 17Akaabi Eelaasa be7ido wode, "Israa7eela biittaa aatta yeggiyaagee, laa hagee nenee?" yaagiis. 18Yaagin Eelaasi Akaaba, "Israa7eela biittaa aatti yeggiyai tana gidikke. GODAA azazuwaa aggidi, Ba7aala eeqatussi goinnidi, biittaa aatti yeggiyai nenanne ne aawaa so asaa. 19Ha77i Israa7eela asaa ubbaa Qarmmeloosa Deriyaa taakko shiishsha; qassi Elzzaabeeli maaddaappe miya hananabaa yootiyaageeta ubbaa etaara issippe he sohuwaa shiishsha. Hegeetikka Ba7aala sunttan hananabaa yootiya oiddu xeetanne ishatamatanne Asheeri sunttan hananabaa yootiya oiddu xeetata" yaagiis. 20Hegaa gishshau, Akaabi kiittidi, Israa7eela asaa ubbaanne hananabaa yootiyaageeta Qarmmeloosa Deriyaa shiishshiis. 21Eelaasi shiiqida asaakko biidi, "Aude gakkanaashin naa77u qofan buuteetii? GODAI Xoossaa gidikko, a kaallite; gidennan Ba7aala gidikko, ini akka kaallite" yaagiis. Yaagin asai ayyo qaalanne qaattennan sirphphi giis. 22Hegaappe guyyiyan Eelaasi asaayyo hagaadan yaagiis; "GODAA sunttan hananabaa yootiyaageetuppe ta xalaalai attaas; shin Ba7aala sunttan hananabaa yootiyaageeti oiddu xeetanne ishatama. 23Ane nuuyyo naa77u korima boorati imettona. He korimatuppe issuwaa eti doorona; korimaa shukkidi qanxxerettona; yaatidi ashuwaa mittaa bolli wottona; shin tamaa eettoppona. Taanikka naa77antto korimaa giigissada, mittaa bolli wottana; taanikka tamaa eettikke. 24Intte intte xoossaa sunttaa xeesite; taanikka GODAA sunttaa xeesana. Xeesin koyidi, yarshshuwaa miya tamaa kiittiya xoossai Xoossaa gido" yaagiis. Yaagin asai, "Hagee lo77o qofa" yaagidi maayiis. 25Hegaa gishshau, Eelaasi Ba7aala sunttan hananabaa yootiyaageeta, "Intte cora gidiyo gishshau, issi korimaa doori ekkidi, kasetidi giigissite. Yaatidi intte xoossaa sunttaa xeesite; shin an tamaa eettoppite" yaagiis. 26Eti banttau imettida korimaa ekkidi giigissidosona. Maalladoppe seeta gallassi gakkanaashin, Ba7aala sunttaa xeesidi, "Hai Ba7aalaa, nu woosaa siya" yaagidi woossidosona. SHin siyettiya cenggurssi baawa; issi asinne koyibeenna. Yaatin, bantta giigissido yarshshiyoosaa yuuyi aadhdhidi duridosona. 27Sa7ai seeta gallassa gidin, Eelaasi eta bolli, "Intte qaalaa xoqqu oottidi woossite! I xoossa gidennee! Ooni erii, i qofan sheekkidaakko, woikko au oosoi daridaakko, woikko manddaridaakko, woikko xiskkidabaa gidikko denttanau koshshees!" yaagidi qilliicciis. 28Yaagin bantta qaalaa xoqqu oottidi woossidosona. Qassi kase bantta goinniyo wogaadan bantta bollaara suuttai goggana gakkanaashin tooraaninne mashshan banttana caddidosona. 29Yarshshuwaa shiishshiyo omarssai gakkanaashin eti hegaadan haniiddi, hananabaa yootoosona; shin siyettiya cenggurssi baawa. Etabaa ezggidi zaaro immiyaabi issoinne baawa. 30Yaatin, Eelaasi asaa ubbaayyo, "Haa taakko shiiqite" yaagiis. Yaagin asai akko shiiqin, GODAASSI yarshshiyoosai qolettiichchidaagaa zaarettidi gimbbiis. 31GODAA qaalai Yaaqoobakko yiidi, "Ne sunttai Israa7eela gidana" yaagidi yootido Yaaqooba naatu zaretu qoodaadan Eelaasi tammanne naa77u shuchchata ekkiis. 32Ekkidi GODAA sunttaayyo he shuchchatun yarshshiyoosaa gimbbiis. Gimbbidi tammanne oiddu litiro haattaa tigin ekkiya ollaa yarshshiyoosaa yuushuwan bookkiis. 33Hegaappe guyyiyan yarshshiyoosaa bolli mittaa giigissi wottidi, korimaa ashuwaa a qommuwan qommuwan qanxxerettidi, mittaa bolli wottiis. Wottidi asata, "Oiddu baattatun haattaa kunttidi, xuuggana yarshshuwaa bollinne mittaa bolli gussite" yaagiis; yaagin eti gussidosona. 34Yaatin, Eelaasi asata, "Naa77anttuwaakka gujjite" yaagiis; yaagin eti naa77anttuwaakka gujjidosona. Qassikka Eelaasi asata, "Heezzanttuwaakka gujjite" yaagiis; yaagin heezzanttuwaakka gujjidosona. 35Haattai yarshshiyoosaa yuushuwan goggiis; goggidi ollan haattai kumiis. 36Omarssa yarshshuwaa shiishshiyo wodee gakkin, hananabaa yootiya Eelaasi yarshshiyoosaa shiiqidi hagaadan yaagidi woossiis; "Abeet GODAU, Abrahaama Xoossau, Yisaaqa Xoossau, Israa7eela Xoossau, neeni Israa7eela biittan Xoossa gidiyoogeenne, taanikka ne ashkkara gidiyoogeenne, qassi taani hagaa ubbaa ne qaalan oottiyoogee hachchi eretto. 37Abeet GODAU, koya! Neeni GODAI Xoossaa gidiyoogaanne neeni eta wozanaa neekko zaaraidda de7iyoogaa ha asati eranaadan neeni taayyo koya!" yaagiis. 38Yaagin GODAA tamai wodhdhidi, xuuggiyo yarshshuwaa, mittaa, shuchchaanne biittaa miis; ollaa giddon de7iya haattaakka laacciis. 39Asai ubbai hegaa be7ido wode, bantta som77uwan gufannidi, "GODAI Xoossaa! GODAA xalaalai Xoossaa!" yaagidosona. 40Hegaappe guyyiyan Eelaasi eta, "Ba7aala sunttan hananabaa yootiyaageeta oiqqite. Etappe issi asinne kessi ekkidi booppo" yaagiis. Yaagin eta oiqqidosona; Eelaasi eta Qiishoona SHaafaa efiidi woriis. 41Eelaasi Akaaba, "Kiyada ba; baada ma uya. Aissi giikko, wolqqaama iraa gunttai siyettees" yaagiis. 42Hegaa gishshau, Akaabi maanaunne uyanau biis. SHin Eelaasi Qarmmeloosa Deriyaa xeeri kiyiis; kiyidi ba som77uwaa ba gulbbatatu giddo duge gelissidi gufanniis. 43Hegaappe guyyiyan Eelaasi ba ashkkaraa, "Ba; pude kiyada ane abbaakko zaarada xeella" yaagiis. Yaagin a ashkkarai biidi xeelliis; xeellidi ayyo, "Aibinne baawa" yaagiis. Eelaasi ba ashkkaraa laapputon, "Qassikka ane xeella" yaagiis. Yaagin ashkkarai laapputoo xeelliis. 44Laappuntto xeelan, "Be7a, asa kushe keena shaarai abbaappe kiyiis" yaagiis. Yaagin Eelaasi ba ashkkaraa, "Ba; baada Akaaba, 'Irai nena beettaa diggennaadan, ne paraa gaariyan uttada, duge ne soo wodhdha' yaaga" yaagiis. 45Guutta keenaa gam77ishin, saloi shaaraa dulkkiis; carkkoikka carkkiis; wolqqaama iraikka bukkiis. Akaabi paraa gaariyan uttidi Iziraa7eela katamaa biis. 46GODAA wolqqai Eelaasa bolli wodhdhiis; Eelaasi kaabbaa qabattuwan pude sirqqidi, Iziraa7eela katamaa gakkanaashin Akaabappe sinttatidi woxxiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\