1 Kings 19

1Eelaasi oottidobaa ubbaanne Ba7aala sunttan hananabaa yootiyaageeta ubbaa bisuwan i waati woridaakko Akaabi Elzzaabeeliyyo yootiis. 2Yootin Elzzaabeela, "Neeni he hananabaa yootiyaageeta oottidoogaadan, wontto hannoode taani nena oottana xayikko, xoossati tana worona" yaagada Eelaasassi kiittaasu. 3Yaatin, Eelaasi ba shemppuwau yayyidi, Yihudaa biittan de7iya Berssaabeha yiis. Ba ashkkaraa hegan yeggiis; 4yeggidi barkka issi gallassa ogiyaa bazzuwan hemettiis. Hemettiiddi biidi issi sankkaaraa kuwan uttidi, "Abeet GODAU, taayyo gidana; taani ta maizza aawatuppe kehikke. Ta shemppuwaa ekka" yaagidi haiqqanau woossiis. 5Hegaappe guyyiyan sankkaaraa kuwan zaqqullidi xiskkiis; xiskkidaashin issi kiitanchchai a bochchidi, "Dendda; denddada ma" yaagiis. 6Yaagin denddidi i xeelliyo wode, ho77o shuchchaa mishuwan uukettida komppo oittainne oto haattai a huuphessan de7iyaagaa be7iis. Be7idi miidi uyiis; yaatidi guyye zin77iis. 7GODAA kiitanchchai naa77anttuwaakka yiidi Eelaasa bochchidi, "Neeni baana ogee daro adussa gidiyo gishshau, denddada ma" yaagiis. 8Yaagin Eelaasi denddidi miisinne uyiis. He i miido kattaa wolqqan Xoossaa deriyaa Siinaa gakkanaashin, oitamu gallassaanne oitamu qammaa hemettiis. 9He sohuwan de7iya gonggoluwaa giddo gelidi aqiis. GODAI a, "Eelaasaa; hagan ai oottai?" yaagiis. 10Yaagin Eelaasi, "Ubbaappe Wolqqaama GODAAYYO Xoossaayyo taani daroppe mishettaas. Aissi giikko, Israa7eela asai nenaara maacettido maachchaa kanttiis; neeyyo yarshshiyoosaakka qoliis; ne sunttan hananabaa yootiyaageetakka bisuwan woriis. Yaatin, taani tarkka attaas; ha77i eti ta shemppuwaakka ekkanau koyoosona" yaagiis. 11Yaagin GODAI a, "Hegaappe kiyada baada, deriyaa huuphiyan ta sinttan eqqa" yaagiis. Yaagin Eelaasi eqqidaashin GODAI a mataara kanttiis. He wode mino wolqqaama carkkoi deriyaa phalqqerettiis; zaallatakka kinchcherettiis; shin GODAI he carkkuwaa giddon baawa. Carkkuwaappe simmin biittai qaaxxiis; shin GODAI he biittaa qaattankka baawa. 12Biittaa qaattaappe simmin tamai kiyiis; shin GODAI tamaa giddon baawa. Tamaappe simmin saasukettai siyettiis. 13Eelaasi he saasukettaa siyido wode, ba som77uwaa kaabban kammiis. Yaatidi kare kiyidi gonggoluwaa penggen eqqiis. Eelaasakko cenggurssai yiidi, "Eelaasaa, hagan ai oottai?" yaagiis. 14Yaagin Eelaasi, "Ubbaappe Wolqqaama GODAAYYO Xoossaayyo taani daroppe mishettaas. Aissi giikko, Israa7eela asai nenaara maacettido maachchaa kanttiis; neeyyo yarshshiyoosaakka qoliis; ne sunttan hananabaa yootiyaageetakka bisuwan woriis. Yaatin, taani tarkka attaas; ha77i eti ta shemppuwaakka ekkanau koyoosona" yaagiis. 15Yaagin GODAI Eelaasa, "Neeni yiidosaara simmada, Damasqqo bazzuwaa ba. Baada yaa gakkada, Hazaa7eeli Sooriyaa bolli kawotanaadan tiya. 16Qassi Nimisha na7ai Yeehu Israa7eela bolli kawotanaadan tiya. Ne sohuwan hananabaa yootanaadan Aabeeli Mahoolappe yiida SHafaaxa na7aa Elssaa7a tiya. 17Hazaa7eela bisuwaappe kessi ekkiya ubbaa Yeehu worana; qassi Yeehu bisuwaappe kessi ekkiya ubbaa Elssaa7i worana. 18Ba7aalayyo gulbbatibeenna woikko bantta doonan Ba7aala eeqaa yeribeenna laappun sha7u asaa taani Israa7eelan taayyo ashshana" yaagiis. 19Eelaasi he sohuwaappe denddidi biidi, SHafaaxa na7ai Elssaa7i tammanne naa77u waaxa booran gadiyaa goyiyaagaa demmiis; tammanne naa77antta waaxaa Elssaa7i ba huuphen oiqqidi goyees. Goyishin Eelaasi a achchaara aadhdhiiddi, ba kaabbaa a maizziis. 20Elssaa7i boorata yeggi aggi, Eelaasa geeduwaa woxxidi, "Taani ta aawaanne ta aayyiyo saruwan gaada, yera ekkada, hegaappe simmada, nena kaallana" yaagiis. Yaagin Eelaasi Elssaa7a, "Ba. Taani neeyyo ai oottidanaa?" yaagiis. 21Hegaa gishshau, Elssaa7i aggidi guyye simmiis. Simmidi waaxa boorata shukkiis; boora miishshaa qeri eettidi ashuwaa doissiis; doissido ashuwaa aattin asai miis. Hegaappe guyyiyan denddidi biidi, Eelaasassi oottiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\