1 Kings 2

1Daawiti haiqqiyo wodee matin, ba na7aa Solomona hagaadan yaagidi azaziis; 2"Taani haiqqiyo wodee matiis. Hegaa gishshau, minna; yeeqenna asa gida. 3GODAI ne Xoossai azazidobaa naaga; a ogetun hemetta; Muuse Higgiyan xaafettidoogaadan a awaajuwaa, a azazuwaa, a higgiyaanne a wogaa naaga. Yaatikko, neeni oottiyoobai ubbainne neeni biyo soho ubbai neeyyo injjetana. 4Qassi GODAI tana, 'Ne zerettati bantta de7uwan naagettidi de7ikko, eti ta sinttan bantta kumetta wozanaappenne bantta kumetta shemppuwaappe ammanettidi hemettikko, Israa7eela kawotaa araatan uttiya asi neeyyo mulekka xayenna' yaagido ufaissaa qaalaa taayyo polana. 5"Qassi Xaruuyi na7ai Yoo7aabi Israa7eela ola gadaawata naa77aa, Neera na7aa Abaneeranne Yetera na7aa Amaasa woridi, i tana oottidobaa neeni akeekaasa. Hegeenne, eti olaa wode woridoogaa haluwaa eta sigaa wode woridi, he suuttan ba xeessaa qabattuwaanne ba gediyaa caammaa alleeqiis. 6Neeni a ne aadhdhida eratettaadan ootta; bau mati i ceeggidi saro haiqqanaadan oottoppa. 7"SHin Gala7aade giyo biittan de7iya Barzzillaaya naatuyyo keha; eti ne maaddan miya asaara mona. Aissi giikko, taani ne ishaa Abeseloomappe baqatiyo wode, eti taayyo miyye gididosona. 8"Taani Maahinaima katamaa biido wode, tana iita qanggettaa qanggida Biniyaama biittan Baahuriima katamaappe yiida Geera na7aa SHim77i nenaara de7iyoogaa hassaya. I tanaara gaittanau Yorddaanoosa SHaafaa duge yiido wode, 'Taani nena worikke' gaada GODAN ayyo caaqqaas. 9SHin ha77i neeni a xillo asadan qoodoppa. Neeni aadhdhida erai de7iyo asa; neeni a waatanaakko erana. Neeni he cima bitaniyaa suuttaara mooga" yaagiis. 10Hegaappe guyyiyan Daawiti haiqqidi, ba maizzan gaittiis; yaatidi Daawita Kataman moogettiis. 11Daawiti Israa7eela bolli oitamu laitta kawotiis; Kebroonan laappun laitta, Yerusalaamen hasttmanne heezzu laitta kawotiis. 12Solomoninne ba aawaa Daawita kawotaa araatan uttiis; a kawotettaikka keehippe minniis. 13Haggiiti na7ai Adoonee, Solomona aayee Berssaabikko biis; bin Berssaaba, "Neeni taakko saruwan yaadii?" yaagada a oichchaasu. Oichchin i, "Ee; saruwan yaas" yaagidi zaariis. 14Hegaappe guyyiyan gujjidikka, "Taani nena oichchiyoobi de7ees" yaagiis. Yaagin a, "Oichcha" yaagaasu. 15Yaagin i hagaadan yaagiis; "Kawotanau bessiyai tana gididoogaanne Israa7eela asai ubbai tana bantta kawodan xeellidoogaa neeni ne huuphen eraasa. SHin yohoti laamettin kawotettai ta ishaayyo yuuyiis; hegeenne, ayyo GODAAPPE yiis. 16Ha77i taani nena issibaa oichchana. Hayyanaa taayyo ixxoppa" yaagiis. Yaagin a, "Oichcha" yaagaasu. 17Yaagin i, "Kawoi Solomoni neeyyo ixxis geenna; hegaa gishshau, SHuneema katamaappe yiida Abishaago giyo geela7iyo taani machchanau i o taayyo immana mala, hayyanaa a taayyo oichcharkkii" yaagiis. 18Yaagin Berssaaba, "Daro lo77o; taani hegaa neeyyo kawuwaassi odana" yaagaasu. 19Hegaa gishshau, Berssaaba Adooniyaa kiitaa odanau Solomonakko gelin, kawoi o mokkanau denddi eqqidi, iyyo ziggiis; ziggi simmidi ba kawotaa araatan uttiis. Qassi ba aayeessi hara kawotaa araataa ehiissidi, an baappe ushachcha baggaara utissiis. 20Uttidoogaappe guyyiyan, "Nena taani issi guuttabaa oichchiyoobi de7ees. Hayyanaa taayyo ixxis gooppa" yaagaasu. Yaagin kawoi zaaridi o, "Ta aayee, oichcha. Taani ixxis giikke" yaagiis. 21Yaagin a, "SHuneema katamaappe yiida Abishaago ne ishai Adoonee machchana mala ayyo immarkkii" yaagaasu. 22Yaagin Kawoi Solomoni zaaridi ba aayyiyo, "SHuneema katamaappe yiida Abishaago neeni Adooniyaayyo aissi oichchai? I ta bairaa gidennee? Neeni ayyo kawotettaakka oichchanaagaa shin aggadasa! Ee, neeni ayyo, qeesiyaa Abiyaataarayyoonne Xaruuyi na7aa Yoo7aabayyo kawotettaakka oichchanaagaa aggadasa!" yaagiis. 23Yaagidi Kawoi Solomoni GODAN caaqqidi, "Adoonee hagaa oichchido gishshau taani a worana xayikko, GODAI tana woro! 24Ha77i simmi tana ta aawaa Daawita kawotaa araatan utissidi, ta kawotettaa mintti essidi, ta zareti de7i be7anaadan oottida GODAI ero! Adooniyaa hachchi worana!" yaagiis. 25Yaagidi Kawoi Solomoni Yoodaahe na7aa Banaaya azazin, i biidi Adooniyaa shocidi woriis. 26Hegaappe guyyiyan, Kawoi Solomoni qeesiyaa Abiyaataara hagaadan yaagiis; "Neeni Anatootan de7iya ne gade guyye ba. Neeni haiqqanau bessaasa; shin nena taani ha77i worikke. Aissi giikko, neeni ta aawaa Daawita sinttan Ubbaa Haariya GODAA Taabootaa tookkadasa; qassi ta aawaa metuwaa ubbaa aara metootadasa" yaagiis. 27Yaatidi Solomoni Abiyaataara GODAA qeese gidiyoosaappe diggidi, GODAI Seelon Eela keettaa asaabaa yootidoogaa poliis. 28Abeselooma maaddana xayikkonne Adooniyaa maaddida Yoo7aabakko ha odoi gakkiis. Gakkin GODAA Dunkkaaniyau i baqati biidi, yarshshiyoosaa kaceta oiqqiis. 29Yoo7aabi GODAA Dunkkaaniyau baqatidi biidi, yarshshiyoosaa lanqqen de7iyoogaa Kawuwaa Solomonassi yootidosona. Yootin Solomoni Yoodaahe na7aa Banaaya, "Ba, baada a wora!" giidi azaziis. 30Yaagin Banaayi GODAA Dunkkaaniyaa giddo gelidi Yoo7aaba, "Kawoi nena, 'Hagaappe kiya' yaagees" yaagiis. SHin i zaaridi, "Kiyikke! Taani hagan haiqqana" yaagiis. Yaagin Banaayi kawuwaayyo, "Yoo7aabi taayyo hagaa hagaa giidi zaariis" giidi odiis. 31Kawoi Banaaya, "I giidoogaadan a ootta; a worada mooga! Yaatikko, Yoo7aabi xillo asatu suuttaa gussido daafaappe tananne ta aawaa keettaa asaa geeshshaasa. 32I gussido suuttaa acuwaa GODAI ayyo qanxxana. Aissi giikko, i ta aawai Daawiti erennan de7ishin naa77u asata bisuwan woriis; Israa7eela ola gadaawai Neera na7ai Abaneerinne Yihudaa ola gadaawai Yetera na7ai Amaasi, eti naa77aikka appe kehaanne suuriyaa daro asa. 33Yoo7aabi ha asata worido gishshau, eta suuttaa daafai merinau Yoo7aaba huuphiyaaninne a zerettatu huuphiyan wodhdho. Daawita bollinne a keettaa asaa bolli, a zerettatu bollinne a kawotaa araataa bolli merinau GODAA saroi gido" yaagiis. 34Hegaa gishshau, Yoodaahe na7ai Banaayi pude kiyidi, Yoo7aaba shocidi woriis; worin i bazzon de7iya ba gaden moogettiis. 35Kawoi Yoodaahe na7aa Banaaya Yoo7aaba sohuwan ola gadaawa oottidi sunttiis; qassi Abiyaataara sohuwan qeesiyaa Xaadooqa sunttiis. 36Hegaappe guyyiyan Kawoi Solomoni SHim77ayyo kiittidi hagaadan yaagiis; "Neessi Yerusalaamen keettaa keexxada, yan de7a; harasaa awanne booppa. 37Neeni katamaappe kiyada, Qediroona Zanggaaraa pinnido gallassi haiqqanaagaa era. Ne suuttaa gomee nena oiqqana" yaagiis. 38Yaagin SHim77i zaaridi kawuwaa, "Neeni giyoogee lo77o; taani ne ashkkarai neeni ta godai kawoi giidoogaadan oottana" yaagiis. SHim77i Yerusalaamen daro wodiyaa de7iis. 39SHin heezzu laittaappe guyyiyan, SHim77a ashkkaratuppe naa77ati betidi, Maa7ika na7aa, Gaate Kawuwaa Akiishakko biidosona; bin, "Ne ashkkarati Gaaten de7oosona" giidi SHim77ayyo yootidosona. 40Yootin i ba hariyaa kooridi, ba ashkkarata koyanau Akiishakko Gaate biis; biidi Gaateppe ba ashkkarata zaaridi ehiis. 41SHim77i Yerusalaameppe Gaate katamaa biidi simmidoogaa Solomoni siyido wode, 42SHim77a xeesissidi hagaadan yaagiis; "'Neeni yaappe denddada harasaa awanne biido gallassi, haiqqiyoogaa era' gaada taani nena GODAN caaqettada seerabeikkinaa? He wode neeni 'Ne giyoogee lo77o; eeno, taani azazettana' gaadasa. 43Yaatin, GODAAYYO caaqqido caaquwaanne ta azazuwaa aissi naagabeikkii?" yaagiis. 44Qassikka kawoi SHim77a, "Ta aawaa Daawita bolli neeni oottido iita oosuwaa ubbaa ne wozanai erees. Ha77i simmi ne iita oosuwaa GODAI neeyyo zaarana. 45SHin Kawoi Solomoni anjjettana; Daawita kawotaa araataikka GODAA sinttan merinau saro de7ana" yaagiis. 46Yaagidi kawoi Yoodaahe na7aa Banaaya azaziis; azazin Banaayi biidi, SHim77a shocidi woriis. Yaatin, kawotettai Solomona kushiyan minnidi eqqiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\