1 Kings 20

1Sooriyaa Kawoi Benihadaadi ba olanchchata ubbaa issippe shiishshiis. Hasttamanne naa77u kawotun, eta paratuuninne paraa gaaretun maadettidi, pude biidi Samaariyaa katamaa dooddiis; dooddidi a bolli woraajjiis. 2Woraajjidi Israa7eela Kawuwaa Akaabassi katama giddo asaa kiittidi hagaadan yaagiis; 3"Benihadaadi, 'Ne birainne ne worqqai tabaa ne maccaasatuppenne ne naatuppe lo77uwaa dariyaageeti tabaa' yaagees" yaagiis. 4Yaagin Israa7eela kawoi zaaridi, "Ee, ta godau kawuwau, neeni giidoogaakka mala; taanikka taayyo de7iyaabaikka ubbai nebaa" yaagiis. 5Qassikka kiitettida asati naa77anttuwaa yiidi, "Nena Benihadaadi, 'Taani kase nena, "Ne biraanne ne worqqaa, ne maccaasaanne ne naata taayyo sheedhdhaasa" gaada kiittaas. 6SHin wontto hannoode ne keettaanne ne oosanchchatu keettaa pilggi xeellana mala ta oosanchchata yeddana. Eti neeni payyabaa gaada wottidobaa ubbaa ekkidi efaana' yaagees" yaagidosona. 7Yaagin Israa7eela kawoi he biittaa cimata ubbaa xeesi shiishshidi, "Ha bitanee nuna bashshanau koyiyoogaa be7ite. I ta maccaasatanne ta naata, ta biraanne ta worqqaa ekkanau kiittiis; kiittin taani au ixxisi gabeikke" yaagiis. 8Yaagin cimatikka asaikka ubbai Akaaba, "I odiyoobaa siyoppa! Woikko ayyo, 'Eeno' gooppa!" yaagidosona. 9Hegaa gishshau, Benihadaadi kiittidoogeetuyyo Akaabi, "Intte ta godaassi kawuwaassi, 'Neeni koiro kiittido kiitaa taani polana; shin ha kiitaa taani polanau danddayikke' yaagees giidi odite" yaagiis. Yaagin kiitettidi yiidaageeti biidi hegaa Benihadaadayyo odidosona. 10Hegaappe guyyiyan Benihadaadi hara kiitaa yeddidi, "Tana kaalliya asaa Samaariyaa katamaa buhee issi issi kuuchcha gakkikko, xoossati tana worona" yaagiis. 11Yaagin Israa7eela kawoi kiitettidi yiidaageeta, "'Tumu olanchchi olaappe simmiiddi gaireesippe attin, biron biiddi gairenna' yaagidi odite" yaagiis. 12Benihadaadinne kawoti, bantta dunkkaaniyaa giddon ushshaa uyiiddi hegaa siyido wode, kawoi ba olanchchata, "Olanau salppite" yaagidi azaziis. Azazin eti katamaa olanau salppidosona. 13He wode hananabaa yootiya issi bitanee Israa7eela Kawuwaa Akaabakko yiidi, "GODAI nena hagaadan yaagees; 'Ha kenchcho olanchchata ubbaa be7ai? Taani hachchi eta ne kushiyan aattada immana; immobare taani GODAA gidiyoogaa neeni hegan erana' yaagees" yaagiis. 14Akaabi, "Olaa doommanai oonee?" yaagiis. Yaagin hananabaa yootiyaagee, "Auraajjaa haariyaageeti azaziyo yelaga olanchchati doommana" yaagiis. Yaagin kawoi, "Attiya olanchchata oonee azazanai?" yaagiis. Yaagin hananabaa yootiyaagee, "Neeni azazana" yaagiis. 15Hegaa gishshau, Akaabi auraajjaa haariyaageeti azaziyo yelaga olanchchata, naa77u xeetanne hasttamanne naa77ata shiishshiis. Qassi attida Israa7eela asaa, laappun sha7aa shiishshiis. 16Benihadaadi bana maaddida hasttamanne naa77u kawotuura issippe dunkkaaniyan uttidi ushshan mattottidaashin, seeta gallassi Israa7eela olanchchati olau kiyidosona. 17Auraajjaa haariyaageeti azaziyo yelaga olanchchati koiro kiyidi biidosona. Benihadaadi xomoosiyaageeta kiittin, eti simmidi ayyo, "Samaariyaappe asai kiyidi yiiddi de7ees" yaagidi odiis. 18Odin i, "Eti sigau yiikkokka olau yiikkokka, eta paxa oiqqite" yaagiis. 19Auraajjaa haariyaageeti azaziyo yelaga olanchchati salppidi, katamaappe gaxi kiyidosona; Israa7eela olanchchatikka eta kaallidi kiyidosona. 20Ubbatikka huuphiyan huuphiyan banttanaara olaa gaittida morkkiyaa woridosona. Yaatin, Sooriyaa asati baqatidosona; baqatin Israa7eela asati kaallidi yedettidosona. Qassi Sooriyaa Kawoi Benihadaadi ba paraasatuura ba paran kessi ekkidi biis. 21Israa7eela kawoi olau kiyidi, paratanne paraa gaareta omooddiis; Sooriyaa asatakka woruwaa buttiis. 22Hegaappe guyyiyan hananabaa yootiyaagee Israa7eela kawuwaakko yiidi, "Ba; baada ne baggaa mintta. Minttada, oosettanau bessiyaabi aibakko akeeka. Aissi giikko, yiya laitti bone Sooriyaa kawoi nena naa77anttuwaakka olana" yaagiis. 23Hegaadan de7ishin Sooriyaa kawuwaa oosanchchati a hagaadan yaagidi zoridosona; "Eta xoossati deretu xoossata; eti nuuyyo wolqqaamidoikka hegaassa. SHin nuuni etaara dembban olaa gaittiyaakko, nuuni tumu etappe minnana. 24Issibaa hana; kawota ubbaa eti azaziyoosaappe diggada, hara halaqata eta sohuwan wotta. 25Nuuni Israa7eelatuura dembban olettanaunne xoonanau danddayana mala, neeyyo kase wurida olanchchatu sohuwan olanchchata, paratu sohuwan parata, paraa gaaretu sohuwan paraa gaareta wottada, denttanau koshshees" yaagidosona. Yaagin ikka eta zoriyaa maayidi, hegaadan oottiis. 26Yiya laitti bone Benihadaadi Sooriyaa olanchchata shiishshidi, Israa7eelatuura olettanau Afeeqa giyo katamaa biis. 27Israa7eela olanchchatikka shiiqidi, shinqqiyaanne ola miishshaa ekkidi, etaara olaa gaittanau naa77u cita gididi kiyidosona. Kiyidi Israa7eelati naa77u guutta deeshsha wude malatidi, etakko simmidi uttidosona; shin Sooreti gaxariyaa ubbaa maayidosona. 28Xoossaa asa giyo issi bitanee pude yiidi, Israa7eela kawuwaa, "GODAI hagaadan yaagees; 'Sooriyaa asati, "GODAI deretu Xoossaa gidiyoogaappe attin dembbatu Xoossaa gidenna" yaagido gishshau, ha kenchchechcha olanchchata ubbaa taani ne kushiyan aatta immana. He wode taani GODAA gidiyoogaa neeninne ne asai erana' yaagees" yaagiis. 29Sooretinne Israa7eelati issoi issuwaakko simmidi salppidi, laappun gallassaa takkidosona. Laappuntta gallassan olaa gaittidosona; gaittin Israa7eelati issi gallassan Sooriyaa asaappe xeetu sha7u tohuwaasata woridosona. 30Etappe attidaageeti kessi ekki biidi, Afeeqa katamaa gelidosona. Gelidaageetuppe laatamanne laappun sha7u asaa bolli katamaa yuushuwaa gimbbee kunddidi yan woriis. Benihadaadikka he katamau baqatidi, issi qol77uwan qosettiis. 31A oosanchchati a, "Israa7eela kawoti maariyaageeta gidiyoogaa nuuni siyida. Waaruwaa nu shayan maayidi, wodoruwaa nu qooriyan xaaxidi, ane Israa7eela kawuwaakko boos. Ooni erii, i nena paxa ashshanaakkonne" yaagidosona. 32Yaagidi waaruwaa bantta shayan maayidi, wodoruwaa bantta qooriyan xaaxidi, Israa7eela kawuwaakko biidosona. Biidi a, "Ne ashkkarai Benihadaadi nena, 'Hai tana woropparkkii' yaagees" yaagidosona. Yaagin kawoi, "I hanno gakkanaashinkka paxa de7ii? I ta ishaa" yaagiis. 33Asati lo77o malaatadan a haasayaa ellelli ekkidi, "Ee, ne ishai Benihadaadi paxa de7ees" yaagidosona. Yaagin i eta, "Biidi a taakko ekkidi yiite" yaagiis. Benihadaadi kiyidi yin, Akaabi a pude ba para gaariyaa bolli kessidi utissiis. 34Yaatin, Benihadaadi Akaaba hagaadan yaagiis; "Ta aawai ne aawaappe ekkido katamata taani neeyyo zaarana. Ta aawai Samaariyan giyaa essidoogaadan neenikka Damasqqo kataman giyaa essana" yaagiis. Yaagin Akaabi a, "Taani ha maachchan nena yeddana" yaagiis. Yaagidi aara maachchaa maacettidi a yeddiis. 35Hananabaa yootiyaageetu citaappe issi bitanee GODAA qaalan azazettidi issi ba laggiyaa, "Tana shoca" yaagiis; shin he bitanee shocennan ixxiis. 36Ixxin hananabaa yootiyaagee a, "Neeni GODAAYYO azazettennan ixxido gishshau, neeni taappe shaahettada baanne sohuwaarakka nena gaammoi worana" yaagiis. Yaagin bitanee hananabaa yootiyaagaappe shaahetti baanne sohuwaarakka gaammoi gaittidi wori bayiis. 37Hananabaa yootiyaagee qassikka hara issi bitaniyaa demmidi, "Tana shoca" yaagiis. Yaagin bitanee a shociis; shocin hananabaa yootiyaagee masunxxiis. 38Masunxxidi biidi, kawuwaa naagiiddi ogiyaa doonan eqqiis. Erettennan attanau ba som77uwaa gooziis. 39Kawoi ogiyaara kanttiyo wode, hananabaa yootiyaagee kawuwaa xeesidi hagaadan yaagiis; "Taani ne ashkkarai olan olettishin issi bitanee taakko yiidi, 'Ha omoodettida bitaniyaa naaga. Ha bitanee baqatiyaabaa gidikko, ne shemppoi a shemppuwaara gada, woikko heezzu sha7u xaqara biraa gumiyaa qanxxaasa' yaagiis. 40Yaagin taani ne ashkkarai oosoi darin, yaanne haanne giishin, bitanee kessi ekkidi biichchiis" yaagiis. Yaagin Israa7eela kawoi, "Neeni nerkka pirddadasa; ne pirddaikka hegaa gidana" yaagiis. 41Hananabaa yootiyaagee ba som77uwaa goozido carqqiyaa pooshshi yeggiis. Pooshshin i hananabaa yootiyaageetuppe issuwaa gidiyoogaa kawoi sohuwaarakka eriis. 42Hananabaa yootiyaagee kawuwaayyo, "GODAI, 'Taani, "I haiqqana bessees" giido bitaniyaa neeni yedda aggadasa. Hegaa gishshau, ne shemppoi a shemppuwaara gada; ne asai a asaara gada' yaagees" yaagiis. 43Yaagin Israa7eela kawoi yiillotiiddinne lancciiddi, ba soo Samaariyaa katamaa biis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\