1 Kings 21

1Iziraa7eeliyaa Naabutessi Samaariyaa Kawuwaa Akaaba keettaa matan Iziraa7eelan woiniyaa turaa sohoi de7ees. 2Akaabi Naabuta, "Ta keettaa matan de7iyo gishshau, taani taayyo ataakiltte soho oottanau taayyo ne woiniyaa turaa sohuwaa imma. A gishshaa neeyyo taani hara lo77o woine turaa sohuwaa immana; woikko neeni dosikko, a waagaa taani neeyyo qanxxana" yaagiis. 3Yaagin Naabutee Akaabayyo, "Taani ta aawatuppe laattido gadiyaa tana neeyyo imissiyaabaappe GODAI ashsho" yaagiis. 4Iziraa7eeliyaa Naabutee, "Taani ta aawatuppe laattido gadiyaa neeyyo immikke" giido gishshau, Akaabi yiillotidinne lanccidi ba soo biis. Biidi ba hiixan godaakko simmi zin77idi, qumaa meennan ixxiis. 5A maccaasiyaa Elzzaabeela akko gelada, "Neeni hagaa keeni aibissi yiillotadii? Aibissi qumaa meennan ixxai?" yaagada oichchaasu. 6Oichchin Akaabi iyyo, "Iziraa7eeliyaa Naabuta taani, 'Ne woiniyaa turaa sohuwaa taayyo baizza; woikko ne dosikko, a gishshaa taani neeyyo hara woiniyaa turaa sohuwaa immana' yaagin, i, 'Ta woiniyaa sohuwaa neeyyo immikke' yaagiis. Taani hegaa gishshau yiillotaas" yaagiis. 7A maccaasiyaa Elzzaabeela a, "Neeni Israa7eela bolli kawo gidaidda hagaadan hanai? Dendda; denddada ma! Wozanappe ufaitta! Iziraa7eeliyaa Naabute woiniyaa turaa sohuwaa taani neeyyo immana" yaagaasu. 8Hegaa gishshau, maccaasiyaa Akaaba sunttan dabddaabbeta xaafada, a maatafan attamaasu; attamada Naabuteera issippe kataman de7iya cimatuyyoonne gita asatuyyo kiittaasu. 9He dabddaabbeta hagaadan yaagada xaafaasu; "Issi gallassau xoomaa awaajjite; yaatidi asaa giddon Naabuta bonchcho sohuwan utissite. 10Utissidi naa77u pattenna asata a sinttan utissite. He asati, 'Naabutee Xoossaanne kawuwaa cayiis' yaagidi markkattanaadan oottite. Hegaappe guyyiyan gaxi kessidi, shuchchan caddidi worite" yaagada xaafaasu. 11Hegaa gishshau, Naabuteera issippe kataman de7iya cimatinne gita asati Elzzaabeela etau xaafido dabddaabbetun giidoogaadan oottidosona. 12Eti xoomaa awaajjidi, Naabuta asaa giddon bonchcho sohuwan utissidosona. 13Hegaappe guyyiyan naa77u pattenna asati yiidi, akko simmi uttidi, asaa sinttan, "Naabutee Xoossaanne kawuwaa cayiis" yaagidi wordduwaa markkattidosona. Markkattin Naabuta katamaappe gaxi kessidi, shuchchan caddidi woridosona. 14Hegaappe guyyiyan cimati Elzzaabeelikko kiittidi, "Naabutee shuchchan cadettidi haiqqiis" yaagidosona. 15Naabutee shuchchan cadettidi haiqqidoogaa Elzzaabeela siyosaarakka, Akaaba, "Iziraa7eeliyaa Naabutee neeyyo miishshan baizzanau ixxido woiniyaa turaa sohuwaa denddada baada, neeyyo ekka. I ha77i paxa de7enna; haiqqiichchiis" yaagaasu. 16Iziraa7eeliyaa Naabutee haiqqidoogaa Akaabi siyidi, Naabute woiniyaa turaa sohuwaa bau ekkanau denddidi, duge biis. 17Hegaappe guyyiyan Tishbbiyaa Eelaasakko GODAA qaalai yiidi, 18"Samaariyan kawotida Israa7eela Kawuwaa Akaabaara gaittanau duge wodhdha. I ha77i Naabute woiniyaa turaa sohuwaa ekkanau biidi, yan de7ees. 19Neeni a hagaadan yaaga; 'GODAI nena, "Bitaniyaa worada, a gadiyaa neeyyo ekkadasa gidikkii?" yaagees' yaaga. Qassikka a, 'GODAI nena, "Naabute suuttaa kanati laaccido sohuwan ne suuttaakka kanati laaccana" yaagees' yaaga" yaagiis. 20Hegaappe guyyiyan Akaabi Eelaasa, "Hai ta morkkiyau, tana demmarggadii?" yaagiis. Yaagin, "Ee, taani nena demmarggaas; aissi giikko, neeni GODAA sinttan iitabaa oottanau, ne huuphiyaa nagaraassi baizzadasa. 21GODAI nena hagaadan yaagees; 'Siya, taani ne bolli iitabaa ehaana. Taani ne zerettaa xaissana; taani Israa7eela biittan Akaaba keettaa asaappe aille gidin goqa gidin, issi attumaasinne attennan xoqollana. 22Taani ne so asaa Nabaaxa na7aa Iyorbbaama so asaadaaninne Akiiya na7aa Baa7isha so asaadan oottana. Aissi giikko, neeni Israa7eela asaa nagaraa ootissada, tana hanqqetissadasa' yaagees. 23Qassi GODAI Elzzaabeelibaa yootiiddi, 'Iziraa7eela katamaa gimbbiyaa lanqqen kanati Elzzaabeelo maana' yaagees. 24Akaaba zare gididi kataman haiqqiya oonanne kanai maana; qassi gaxariyan haiqqiya oonanne saluwaa kafoti maana" yaagiis. 25Ba maccaasiyaa Elzzaabeela denttettin, GODAA sinttan iitabaa oottanau ba huuphiyaa nagaraassi baizzida, Akaaba mala asi mulekka baawa. 26GODAI Israa7eela asaa sinttappe laaggidi kessido Amooretudan eeqau goinniyoogan Akaabi aadhdhiya sheneyiyaabaa haniis. 27Akaabi ha haasayaa siyido wode, ba maayuwaa pooshshidi, waaruwaa maayiis; yaatidi xoomiis. Waaruwaa maayosaara zin77iis; azzaniiddi hemettiis. 28Hegaappe guyyiyan GODAA qaalai Tishbbiyaa Eelaasakko yiidi, 29"Akaabi ba huuphiyaa ta sinttan kaushshidoogaa be7adii? I ta sinttan ba huuphiyaa kaushshido gishshau, taani ha bashshaa a wodiyan ehiikke. SHin taani a na7aa wodiyan a so asaa bolli ha bashshaa ehaana" yaagiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\