1 Kings 22

1Sooreenne Israa7eeli olettennan heezzu laittaa saro de7idosona. 2Heezzantto laittan Yihudaa Kawoi Yoosaafixi Israa7eela kawuwaa be7anau biis. 3Biidaashin Israa7eela kawoi ba ashkkaratuyyo, "Gala7aaden de7iya Raamoota katamai nuugaa gidiyoogaanne nuuni hanno gattanau he katamaa Sooriyaa kawuwaappe wotti ekkanau ainne oottibeennaagaa erekketii?" yaagiis. 4Qassikka i Yoosaafixa, "Gala7aaden de7iya Raamoota katamaa olanau tanaara buutee?" yaagiis. Yaagin Yoosaafixi Israa7eela kawuwaa, "Ee, neeni olaa baanau giigiyo wode audenne, taani giigana. Ta olanchchati ne olanchchatu mala; ta paratikka ne paratu mala" yaagiis. 5Qassikka Yoosaafixi Israa7eela kawuwaa, "Gidikkonne, neeni kasetada GODAA oichcha" yaagiis. 6Yaagin Israa7eela kawoi hananabaa yootiya oiddu xeetu asata issippe shiishshidi, "Gala7aaden de7iya Raamoota katamaa olanau booyye booppoo?" yaagidi eta oichchiis. Oichchin eti, "Ba; aissi giikko, GODAI he katamaa kawuwaa kushiyan aattidi immana" yaagidosona. 7SHin Yoosaafixi, "Nuuni GODAA oichchanau danddayiyo hananabaa yootiya hara asi hagan baawee?" yaagiis. 8Yaagin Israa7eela kawoi Yoosaafixassi zaaridi, "Nuuni a baggaara GODAA oichchanau danddayiyo issi hara bitanee de7ees; i Yimila na7aa Mikaaya. SHin taani a ixxais; aissi giikko, i ubba wodekka tabaa iitabaa yooteesippe attin lo77obaa yooti erenna" yaagiis. Yaagin Yoosaafixi Israa7eela kawuwaa, "Kawoi hegaadan gooppo!" yaagiis. 9Hegaappe guyyiyan Israa7eela kawoi ba oosanchchatuppe issuwaa xeesidi, "Yimila na7aa Mikaaya eesuwan ekkada ya" yaagiis. 10Israa7eela kawoinne Yihudaa Kawoi Yoosaafixi bantta kawotaa maayuwaa maayidi, Samaariyaa katamaa geliyo penggiyaa matan de7iya audiyan bantta kawotaa araatan uttidosona; uttin hananabaa yootiya ubbati eta sinttan hananabaa yootoosona. 11Etappe issoi, Kanaa7ina na7ai Xidiqee birataappe kaceta giigissidi, Akaaba, "GODAI hagaadan yaagees; 'Sooreti xayana gakkanaashin neeni eta ha kacetun qaicana' yaagees" yaagiis. 12Hananabaa yootiya hara ubbatikka, "Gala7aaden de7iya Raamoota katamaa ba; baada ola; oladakka xoona. Aissi giikko, GODAI he katamaa kawuwaa kushiyan aattidi immana" yaagidi yootidosona. 13Hegaappe guyyiyan Mikaaya xeesanau kiitetti biida bitanee a, "Be7a, hananabaa yootiya ubbati issi doona gididi, 'Kawoi ha olaa xoonana' yaagidi yootidosona. Hegaa gishshau, hayyanaa ne odoikka etappe issuwaagaa mala gido; neenikka lo77obaa oda" yaagiis. 14SHin Mikaayi he bitaniyaa, "GODAI ero! GODAI taayyo yootiyoobaa taani yootana" yaagiis. 15Mikaayi kawuwaakko yiido wode, kawoi a, "Mikaayaa, nuuni Gala7aaden de7iya Raamoota katamaa olanau boniiyye boopponii?" yaagidi oichchiis. Oichchin Mikaayi kawuwaa, "Ba; baada ola; oladakka xoona. GODAI he katamaa kawuwaa kushiyan aattidi immana" yaagiis. 16Yaagin kawoi a, "Neeni GODAA sunttan tumaappe attin harabaa taayyo odennaadan taani nena aapputoo caaqettanau koshshii?" yaagiis. 17Yaagin i, "Israa7eela olanchchati ubbai henttanchchi bainna dorssatudan deriyan laalettidaageeta taani be7aas. GODAI eta, 'Hageetuyyo godi baawa. Eti ubbaikka bantta soo bantta soo saro boona' yaagees" yaagiis. 18Yaatin, Israa7eela kawoi Yoosaafixa, "'I tabaa iitabaa yooteesippe attin, lo77obaa yooti erenna' gaada, taani neeyyo yootabeikkinaa?" yaagiis. 19Mikaayi gujjidikka hagaadan yaagiis; "Simmi GODAI giyoobaa siya! GODAI ba kawotaa araatan uttin, saluwaa olanchchati ubbai a ushachchaaranne haddirssaara eqqidaageeta taani be7aas. 20GODAI, 'Akaabi Gala7aaden de7iya Raamoota katamaa biidi, yan haiqqanaadan balettanai oonee?' yaagiis. Yaagin issoi hagaadan giyo wode, harai qassi hegaadan giis. 21Hegaappe guyyiyan issi ayyaanai kiyidi GODAA sinttan eqqidi, 'Taani a balettana' yaagiis. 22"Yaagin GODAI ayyaanaa, 'Waata balettuutee?' yaagiis. "Yaagin ayyaanai, 'Taani kiyada baada, ayyo hananabaa yootiyaageetu ubbatu doonan worddotiya ayyaana gidana' yaagiis. "Yaagin GODAI, 'Ee, neeni a balettana; neeyyo hegee hanana. Ba; baada baletta' yaagiis" yaagiis. 23Mikaayi gujjidikka, "Hegaa gishshau, GODAI neeyyo hananabaa yootiyaageetu hageetu ubbatu doonan worddotiya ayyaanaa wottiis; aissi giikko, GODAI ne bolli bashshaa ehaanau qachchiis" yaagiis. 24Hegaappe guyyiyan Kanaa7ina na7ai Xidiqee shiiqidi, Mikaaya qinxxalliyaa baqqiis. Baqqidi, "GODAA Ayyaanai ta achchappe waanidi neeyyo odanau biidee?" yaagiis. 25Yaagin Mikaayi a, "Neeni qosettanau qol77o geliyo gallassi hegaa demmana" yaagiis. 26Hegaappe guyyiyan Israa7eela kawoi ba olanchchatuppe issuwaa azaziiddi, "Mikaaya oiqqa; oiqqada katamaa haariya Amoonayyoonne ta na7aa Yo7aashayyo efaada imma. 27Immada eta, 'Kawoi inttena, "Ha bitaniyaa qasho keettan qachchite. Qachchidi taani saro simmana gakkanaashin, qii oittaappenne haattaappe harabaa aibanne ayyo immoppite" yaagees' yaaga" yaagiis. 28Yaagin Mikaayi a, "Tumu neeni saro simmiyaabaa gidikko, GODAI tanan haasayibeenna" yaagiis. Qassikka Mikaayi, "Asau ubbau, taani yootidobaa akeekite" yaagiis. 29Hegaappe guyyiyan Israa7eela kawoinne Yihudaa Kawoi Yoosaafixi Gala7aaden de7iya Raamoota katamaa biidosona. 30Israa7eela kawoi Yoosaafixa, "Taani maayuwaa laammada, hara asa malatada, olau gelana; shin neeni ne kawo maayuwaa maaya" yaagiis. Yaagin Israa7eela kawoi maayuwaa laammidi, hara asa malatidi, olau geliis. 31Sooriyaa kawoi ba paraa gaareta azaziya hasttamanne naa77u asata, "Gitatin guuxxin hara asa oonaarakka olettoppite; Israa7eela kawuwaa xalaalaara olettite" yaagidi azaziis. 32Paraa gaariyaa azaziyaageeti Yoosaafixa be7ido wode, "Tuma hagee Israa7eela kawuwaa" yaagidosona. Yaagidi aara olettanau simmidosona; simmin Yoosaafixi waassiis. 33Waassin paraa gaareta azaziyaageeti i Israa7eela kawuwaa gidennaagaa be7idi, a yedettiyoogaa aggiigidosona. 34Issi bitanee coo ba wonddafiyaa olanchchatu bolli dukkidi, Israa7eela kawuwaa olaa maayoi gaittiyo kayyiyaara caddiis. Caddin Israa7eela kawoi ba gaariyaa laaggiya bitaniyaa, "Gaariyaa guyye zaarada, tana olaa gidduwaappe kessa. Aissi giikko, taani iita cachchaa cadettaichchaas" yaagiis. 35He gallassi olai suulliyo wode, Israa7eela Kawoi Akaabi ba paraa gaariyaa giddon zemppidi, Sooretu sinttan takkiis. A cachchaa suuttai paraa gaariyaa giddo gukkin, he omarssikka i haiqqi bayiis. 36Awai wullanau matishin olanchchatu giddon, "Asai ubbai ba katamaa ba katamaa bo! Asai ubbai ba biitti ba biitti bo!" yaagiya azazoi kiyiis. 37Hegaappe guyyiyan eti kawuwaa Samaariyaa katamaa ehiidi yan moogidosona. 38SHaaramuxati meecettiyo, dagatti uttida Samaariyaa haattan eti gaariyaa meeccidosona. GODAI kase haasayido qaalaadankka, a suuttaa kanati laaccidosona. 39Akaabi hanido harabai, i oottidobai ubbai, danggarssaa zaaliyan kawo keettaa i keexxidobainne i gimbbido katamatubai ubbai Israa7eela Kawotu Taarikiyaa Maxaafan xaafetti uttiis. 40Akaabi haiqqidi ba maizzan gaittiis; a sohuwan a na7ai Akaaziyaasi kawotiis. 41Israa7eela Kawoi Akaabi kawotido oiddantto laittan Asa na7ai Yoosaafixi Yihudan kawotiis. 42I kawotiyo wode laittai ayyo hasttamanne ichchasha; i Yerusalaamen laatamanne ichchashu laitta kawotiis. A aayyiyaa SHiiliha na7iyo Azuubo geetettausu. 43Yoosaafixi ba aawaa Asa ogiyan ubban hemettiis; i he ogiyaappe sher77i gibeenna; GODAA sinttan suurebaa oottiis. Gidikkonne, goinniyo xoqqa sohota xaissibeenna; asai he sohotun yarshshuwaa yarshshiyoogaanne ixaanaa cuwayiyoogaa aggibeenna. 44Yoosaafixikka Israa7eela kawuwaara sigettiis. 45Yoosaafixi hanido harabai, a minotettainne i olettido olai Yihudaa Kawotu Taarikiyaa Maxaafan xaafetti uttiis. 46Goino woga oottidi attumaageeti attumaageetuura shaaramuxiyaageeta, a aawai Asi kawotido wodiyaappe attidaageeta biittaappe xaissiis. 47He wode Eedooma biittan kawoi baawa; he biittaa sunttettida halaqai haariis. 48Ofiira biitti biidi worqqaa ehaanaadan Yoosaafixi gita markkabeta medhdhiis; shin he markkabeti Eexiyooni-Gaabiran meqerettidosonappe attin mulekka bibookkona. 49He wode Akaaba na7ai Akaaziyaasi Yoosaafixa, "Ta ashkkarati ne ashkkaratuura issippe markkabiyan boona" yaagiis; shin Yoosaafixi ixxiis. 50Yoosaafixi haiqqidi ba maizzan gaittiis. Ba maizza aawaa Daawita Kataman moogettiis. A sohuwan a na7ai Yoraami kawotiis. 51Yihudaa Kawoi Yoosaafixi kawotido tammanne laappuntta laittan Akaaba na7ai Akaaziyaasi Israa7eela bolli Samaariyan kawotiis; Israa7eela bolli naa77u laitta kawotiis. 52Akaaziyaasi GODAA sinttan iitabaa oottiis; ba aawaanne ba aayee ogiyaaninne Israa7eela asaa nagaraa ootissida Nabaaxa na7aa Iyorbbaama ogiyan hemettiis. 53Akaaziyaasi Ba7aalayyo oottiisinne goinniis. A aawai kase oottidoogaadan, GODAA, Israa7eela Xoossaa i hanqqetissiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\