1 Kings 3

1Solomoni Gibxxe Kawuwaara zuppetidi, a na7iyo baayyo machcho ekkiis; ekkidi ba kawo keettaa, GODAA Beeta Maqidasiyaanne Yerusalaame yuushuwaa dirssaa gimbbidi polanaashin, o Daawita Katamaa ehiis. 2GODAA sunttaayyo Beeta Maqidasee biron keexettiichchibeenna gishshau, asai he wode goinniyo xoqqa sohotun yarshshiiddi takkiis. 3Solomoni GODAA siiqiyoogaa ba aawaa Daawita wogan hemettiyoogan erissiis; shin goinniyo xoqqa sohotun yarshshiisinne ixaanaa cuwayiis. 4Kawoi yarshshuwaa yarshshanau Gabaa7oona biis; aissi giikko, he sohoi hara ubbaappe aadhdhi koshshiya goinniyo xoqqa soho. Solomoni sha7u mehiyaa ehiidi, he yarshshiyoosan xuuggiyo yarshshuwaa yarshshiis. 5GODAI Solomonayyo Gabaa7oonan qammi aimuwan qoncciis. Qonccidi Xoossai a, "Taani neeyyo ai immanau koyai?" yaagiis. 6Yaagin Solomoni, "Ne ashkkarai ta aawai Daawiti neeyyo ammanettiya xillonne suure asa gidiyo gishshau, neeni aggenna siiquwan a siiqadasa. Neeni ha gita siiquwaa aggennan siiqaidda, hachchi ha gallassi a kawotaa araatan uttiya attuma na7aa ayyo immadasa. 7"Ha77ikka abeet GODAU, ta Xoossau, neeni tana ne ashkkaraa, ta aawaa Daawita sohuwan kawoyadasa. SHin taani guutta na7a gidiyo gishshau, asaa waata kaalettanaakko taani erikke. 8Taani ne ashkkarai neeni doorido asaa giddon, qoodai bainna asaa giddon de7ais. 9Hegaa gishshau, taani ne asaa aissanaunne lo77uwaanne iitaa shaakkada eranau taayyo ne ashkkaraayyo akeeka wozanaa imma. Hegee xayikko, ha ne gita asaa ooni kaalettanau danddayii?" yaagiis. 10Solomoni hegaa oichchido gishshau, GODAI ufaittiis. 11Hegaa gishshau, Xoossai a hagaadan yaagiis; "Neeni neeyyo baree aduqqanau, woikko dure gidanau, woikko ne morkketi haiqqanau oichchennan aggada, hagaa asaa suure pirddan aissiyo aadhdhida eratettaa oichchido gishshau, 12neeni oichchidoogaa taani oottana. Be7a, neeppe kase ne mali bainnaagaadan neeppe simminkka ne mali denddennaagaadan, aadhdhida eratettaanne akeeka wozanaa taani neeyyo immana. 13Qassi neeni oichchabeennabaakka taani neeyyo immana; neeni de7ido laitta ubban kawotu giddon ne keena kawoi de7ennaadan, duretaanne bonchchuwaa taani neeyyo immana. 14Neeni ne aawai Daawiti hemettidoogaadan ta ogiyan hemettikko, ta wogaunne ta azazuwau azazettikko, taani ne bariyaa adussana" yaagiis. 15Hegaappe guyyiyan Solomoni beegottiis; beegottidi hegee aimo gidiyoogaa akeekiis. I Yerusalaame simmidi biidi, GODAA Maachchaa Taabootaa sinttan eqqiis; eqqidi xuuggiyo yarshshuwaanne issippetettaa yarshshuwaa yarshshiis. Yaatidi ba oosanchchatu ubbaayyo gibiraa kessiis. 16Issi gallassi naa77u shaaramuxati Kawuwaa Solomonakko yiidi, a sinttan eqqidosona. 17Eqqin etappe issinniyaa hagaadan yaagaasu; "Ta godau, taaninne ha mishiriyaa issi keettan de7oos. Yan a tanaara issippe de7ishin, taani issi na7a yelaas. 18Ta na7ai yelettido heezzantto gallassi ha mishiriyaakka issi na7a yelaasu. He keettan nu naa77aappe hara asi ooninne baawa. 19"Issi gallassi qammi a a bolli zin77ido gishshau, ha mishiree na7ai haiqqiis. 20Haiqqin a qamma bilahe denddada, taani ne ashkkariyaa xiskkidaashin, ta na7aa ta miyyiyaappe ekkaasu; ekkada a ba kiyuwan wottada, ba haiqqida na7aa ta kiyuwan wottaasu. 21Wonttin guuran taani ta na7aa xanttanau denddido wode, haiqqiichchiis! SHin taani maallado poo7uwan tishshi oottada xeelliyo wode, hekko taani yelido na7aa gidenna" yaagaasu. 22Yaagin hankko maccaasiya hagaadan yaagaasu; "CHii! Paxa de7iyaagee ta na7aa; haiqqidaagee neegaa" yaagaasu. SHin koiro maccaasiyaa zaarada, "CHii, haiqqidaagee ne na7aa; paxa de7iyaagee ta na7aa" yaagaasu. Hegaadan giidi eti kawuwaa sinttan palamettidosona. 23Palamettin Kawoi Solomoni hagaadan yaagiis; "Ha maccaasiyaa, 'Paxa de7iya na7ai taagaa; haiqqidaagee neegaa' yaagausu; hankkorakka, 'CHii! Ne na7ai haiqqidaagaa; ta na7ai paxa de7iyaagaa' yaagausu" yaagiis. 24Yaagidi kawoi, "Tau bisuwaa ekki yiite" yaagiis; yaagin eti ayyo bisuwaa ehiidosona. 25Ehin kawoi, "Paxa de7iya na7aa naa77u kessidi phalqqite; phalqqidi issi baggaa hannissi immite; issi baggaa hinnissi immite" yaagidi azaziis. 26Azazin ha paxa de7iya na7ai ibaa gidiyo maccaasiyaa ba na7aassi mishettada kawuwaa, "Hai ta godau, paxa de7iya na7aa iyyo imma! A woroppa!" yaagaasu. SHin hankkoriyaa, "Taayyookka neeyyookka gidoppo; naa77u kiyidi phalqqetto" yaagaasu. 27Hegaappe guyyiyan kawoi, "Ha paxa de7iya na7aa ha koiro maccaaseeyyo immite; na7aa woroppite. Hanna na7aa aayyiyo!" yaagidi pirddiis. 28Israa7eela asai ubbai kawoi pirddido pirddaa siyido wode, eti kawuwaa keehippe bonchchidosona. Aissi giikko, asaayyo xillotettan pirddanau ayyo aadhdhida eratettai Xoossaappe imettidoogaa be7idosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\