1 Kings 9

1Solomoni GODAA Beeta Maqidasiyaanne kawo keettaa keexxidi makkidoogaappenne oottanau amottido amuwaa ubbaa polidoogaappe guyyiyan, 2Gabaa7oona kataman kase qonccidoogaadan, GODAI naa77anttuwaa ayyo qoncciis. 3Qonccidi GODAI a hagaadan yaagiis; "Neeni ta sinttan woossido woosaanne watiwatido watiwatuwaa taani siyaas. Neeni keexxido Beeta Maqidasee merinau ta sunttai an xeesettana mala oottada taani geeshshaas; ta aifeenne ta wozanai ubba wode ha Beeta Maqidasiyan de7ana. 4"Nena gidikko, neeni ne aawai Daawiti hemettidoogaadan boree bainnan suuretettan ta sinttan hemettikko, taani azazidobaa ubbaa oottikkonne ta wogaanne ta higgiyaa naagikko, 5taani ne aawaa Daawitayyo, 'Israa7eela kawotaa araatan uttiya asa neeni mulekka xayakka' giidoogaadan, ne kawotaa araataa Israa7eela bolli merinau minttada essana. 6"SHin neeni woikko ne naati tana kaalliyoogaa aggidi wora simmikko, taani inttena azazido ta azazuwaanne ta wogaa naagennan ixxikkonne hara xoossatuyyo oottanaunne goinnanau biikko, 7yaatikko, Israa7eela asaa taani kase etayyo immido biittaappe xoqollana; taani ta sunttaayyo geeshshido ha Beeta Maqidasiyaakka aggaagana. Aggin Israa7eelati asaa ubbaa giddon haiseyiyoobaanne qilliicciyoobaa gidana. 8Ha Beeta Maqidasee qolettidabai keelettido soho gidana; mataara kanttiya asi ubbi dagammiiddinne 'Poora!' giiddi, 'GODAI ha biittaanne ha Beeta Maqidasiyaa aibissi hagaadan oottidee?' yaagana. 9Yaagin asai, 'Eta maizza aawata Gibxxeppe kessida GODAA bantta Xoossaa eti aggidi, hara xoossata kaallido gishshaassinne etayyo oottidi goinnido gishshaassi, GODAI eta bolli ha iitabaa ubbaa ehiis' yaagidi zaarana" yaagiis. 10Solomoni ha naa77u keettata, Beeta Maqidasiyaanne kawo keettaa keexxido laatamantta laittaa wurssettan, 11Xiiroosa Kawoi Kiiraami i koyiyo xiiddaa, zigaanne worqqa ubbaa immido gishshau, Galiilan de7iya laatamu katamata Solomoni ayyo immiis. 12SHin Kiiraami Xiiroosa katamaappe kiyidi, Solomoni ayyo immido katamata be7anau biido wode, katamati a ufaissibookkona. 13Yaatin, Kiiraami Solomona, "Ta ishau, hageeti neeni taayyo immidoogeeti aiba katamee?" yaagiis. Hegaa gishshau, i he katamata, "Pattenna biittaa" yaagidi sunttiis. He heerai hachchi gakkanaashinkka he sunttan xeesettees. 14Kiiraami oiddu sha7u kilo giraame deexxiya worqqaa Kawuwaa Solomonayyo yeddi wottiis. 15GODAA Beeta Maqidasiyaa, ba keettaa, Miillo, Yerusalaame katamaa gimbbiyaanne Haxoora, Magiddonne Gezeera katamata gimbbanau Kawuwaa Solomonayyo gabbaarati de7oosona. 16Gibxxe biittaa Kawoi kase Gezeera katamaa oiqqiis; oiqqidi katamaa taman xuuggiis. Kataman de7iya Kanaane asatakka woriis; yaatidi Solomoni machchido ba na7eeyyo woito oottidi immiis; 17immin Solomoni Gezeera katamaa wotti yeggidi keexxiis. Hegaadankka qassi, Solomoni Hirkki Beeti-Horoona, 18Baa7ilaata, Yihudaa Bazzuwan de7iya Taamaara katamaa, 19miishshaa minjjiyo katamata ubbaa, ba paratanne paraa gaareta wottiyo katamatanne Yerusalaamen, Liibaanoosaaninne ba haariyo biittan ubban keexxanau amottido ubbaa keexxiis. 20Amooretuppe, Hiitetuppe, Parzzetuppe, Hiiwetuppenne Yaabuusatuppe attida asati ubbai Israa7eela asa gidokkona; 21eti Israa7eela asati biittaappe wurssi xaissanau danddayennan aggin, he biittan attida asatu zerettata. Solomoni eta gabbaaratettaa ootissiis; eti hachchi gakkanaashinkka gabbaaratettan oottoosona. 22SHin Solomoni Israa7eela asatuppe oonanne ailleyibeenna; eti ayyo oosanchchata, olanchchata, olanchchatu halaqatanne gadaawata, paraa gaareta laaggiyaageetu halaqatanne paraasata gididi oottidosona. 23Hegaadankka qassi, eti Solomona oosuwaa oottiyaageetu halaqata; etappe ichchashu xeetanne ishatamati oosuwaa oottiya gabbaarata xeellidi ootissoosona. 24Gibxxe Kawuwaa na7iyaa Daawita Katamaappe Solomoni iyyo keexissido keettaa pude biidoogaappe guyyiyan, i Miillo gimbbiis. 25Solomoni GODAAYYO gimbbido yarshsho sohuwan xuuggiyo yarshshuwaanne issippetettaa yarshshuwaa laittan heezzutoo yarshshees; GODAA sinttan ixaanaakka cuwayees. Yaatiiddi Beeta Maqidasiyaa poliis. 26Hegaappe guyyiyan Kawoi Solomoni Eedooma biittan Zo7o Abbaa doonan, Eelaata giyo katamaa matan de7iya Eexiyooni-Gaabiran markkabeta medhdhiis. 27Kawoi Kiiraami Solomona asatuura oottana mala markkabiyaa laaguwaa loohida ba asata kiittiis. 28Kiittin eti Ofiira biitti biidosona; biidi yaappe tammanne oiddu sha7u kilo giraamiyaappe dariya worqqaa Kawuwaa Solomonayyo ekkidi yiidosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\