Koiro Pheexiroosa 2

1Hegaa gishshau, intteppe iitatetta ubbaa, cimo ubbaa, lo77o milatiya iitatetta, qanaatenne zigirssa ubbaa diggite. 2Godai keha gididoogaa intte eridobaa gidikko, ha77i yelettida gacino naatudan, uyiiddi diccanaunne attanau Xoossaa geeshsha qaalaa maattaa ubba wode laamotite. 4Godaakko de7o shuchchaakko shiiqite. Asi a ixxiis; shin Xoossaa matan i doorettida al77o. 5Inttekka qassi de7o shuchchadan, geeshsha qeese gididi, Yesuus Kiristtoosa baggaara Xoossaa ufaissiya ayyaanaa yarshshuwaa Xoossaayyo yarshshanau, intte intte huuphen ayyaana keettadan keexettite. 6Aissi giikko, Xoossaa maxaafai, “Be7ite, taani Xiyoone giyo kataman keettaa godaa xaphuwaa minttiya, doorettida, al77o shuchchaa wottais; aani ammaniya ooninne yeellatenna” yaagees. 7Hegaa gishshau, ha shuchchai intteyyo ammaniyaageetuyyo daro al77o; shin ammanennaageetuyyo, “Gimbbiyaageeti karidi ixxido shuchchai godaa xaphuwaa minttiya, ubbaappe aadhdhiya shuchcha gidiis” yaagees. 8Qassikka, “Ha shuchchai asa xubbiya shuchchanne asa ooggiya zaalla” yaagees; eti Xoossaa qaalaa ammanenna gishshau, i etau qoppidoogaadankka xubettoosona. 9SHin Xoossai xumaappe garamissiya ba poo7uwau inttena xeesiis; intte a ooratta oosuwaa yootanau doorettida zare; intte kawo qeeseta; geeshsha asanne Xoossaassi buzo asa. 10Intte kase Xoossaa asa gidekketa; shin ha77i intte a asa; intte kase maarotettaa ekkibeekketa; shin ha77i maarotettaa ekkideta. 11Ta dabbotoo, intte ha sa7an imattanne yedettin asasan de7iyaageeta gididoogaadan, ubba wode intte shemppuwaara olettiya asatettaa amuwaappe intte haakkana mala, taani inttena woossais. 12Aihuda gidenna asai inttena iitabaa oottiyaageetudan zigiriyo wode, Kiristtoosi yiyo gallassi intte lo77o oosuwaa eti akeekidi, Xoossaa galatana mala, intte de7uwaa eta giddon loitti naagite. 13Godaa gishshau, asa higge ubbaayyo haarettite; kawoikka ubbaappe bolla gidiyo gishshau, ayyo haarettite. 14Qassi deriyaa haariyaageetuyyookka haarettite. Aissi giikko, eti iitabaa oottiyaageeta qaxxayanaunne lo77obaa oottiyaageeta galatanau kawoppe kiitettidosona. 15Aissi giikko, Xoossai intte intte lo77o oosuwan erenna eeyya asaa haasayaa co77u oottanaagaa koyees. 16Ailletettaappe kiyidi, Xoossaa ailledan de7iteppe attin, he ailletettaappe kiyidoogaa iitatetta genttiyoobaa oottoppite. 17Asa ubbaa bonchchite. Intte ishantta siiqite. Xoossau yayyite. Kawo bonchchite. 18Ashkkaratoo, intte lo77o godatu xalaalaayyoonne ashkke godatu xalaalaayyo gidennan, iitatuyyookka daro yayyidi haarettite. 19Aissi giikko, asi naaqqiyo wode waayettiya urai Xoossaa qoppiiddi, waayiyaa danddayikko, Xoossai a anjjana. 20Aissi giikko, intte nagara oottin, inttena dechchiyo wode, intte danddayikko, intteyyo ai galati de7ii? SHin lo77obaa oottidi waayiyaa intte danddayikko, Xoossai inttena hegau anjjana. 21Xoossai inttena xeesidoogee hegaa gishshassa; aissi giikko, Kiristtoosi intteyyo waayettiis; intte a kaallana mala, intteyyo leemiso gidiis. 22Nagara i oottibeenna; ba doonankka worddo haasayibeenna. 23Asi bana cayiyo wode, zaaridi cayibeenna; waayettiyo wodekka manddibeenna. SHin xillo pirddiya Xoossaayyo bana aattidi immiis. 24Nuuni nagarau haiqqidi, xillotettau de7ana mala, Kiristtoosi ba huuphen ba ashuwan nu nagaraa masqqaliyan tookkiis; intte a masunttan paxideta. 25Aissi giikko, intte oge balida dorssa mala; shin ha77i intte shemppuwaa heemmiyaagaakkonne naagiyaagaakko simmideta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\