Koiro Pheexiroosa 4

1Hegaa gishshau, Kiristtoosi ba ashuwan nuuyyo waayettido gishshau, inttekka he qofaa ola miishshadan oiqqidi, intte intteyyo minnite. Aissi giikko, ba ashuwan waayettida urai nagaraa oottiyoogaa aggiis. 2Hagaappe sinttan, ha sa7an shemppoora de7anau attida wodiyan, Xoossai koyiyoogaadan de7anau bessiyoogaappe attin, asa amodan de7anau bessenna. 3Aissi giikko, Aihuda gidenna asai oottanau dosiyoogaa intte oottiiddi, shaaramuxanau qaaqqatiyoogan, amuwan, mattuwan, yettan, ushshan, pokkiya eeqau goinniyoogan, de7ido kase aadhdhida wodee intteyyo gidana. 4Aihuda gidenna asaara intte shori bainna oosuwaa issippe oottenna gishshau garamettidi, inttena cayoosona. 5SHin eti paxa de7iya asaa bollinne haiqqida asaa bolli pirddanau giigi uttida Xoossau zaaruwaa immana. 6Haiqqida asai ba asatettan asai pirddettiyoogaadan pirddettanaunne qassi ayyaanan Xoossai de7iyoogaadan de7anau, wonggeliyaa mishiraachchoi etayyo hegau odettiis. 7Ubbabaukka wurssettai matattiis. Hegaa gishshau, Xoossaa woossanau wozanaa qofai de7iyoogeetudan, inttena naagitenne minnite. 8Siiqoi daro nagaraa kammiyo gishshau, ubbabaappe aattidi issoi issuwaara wozanappe siiqettite. 9Zuuzummennan issoi issuwaa imattatettan mokkite. 10Intte huuphiyan huuphiyan Xoossaappe dumma dumma aaro kehatettaa ekkidoogaadankka, Xoossaa dumma imuwaa loitti gishiyaageetudan, issoi issuwau oottite. 11Yesuus Kiristtoosa baggaara ubbaban Xoossai galatettana mala, ooninne yootiyaabaa gidikko, qaalaa Xoossaappe ekkidi yootiyoogaadan yooto. Qassi ooninne maaddiyaabaa gidikko, Xoossai ayyo immiyo wolqqan maaddo. Bonchchoinne godatettai Xoossaassi meri merinau gido. Amin77i. 12Ta dabbotoo, intte giddon tamadan xuuggidi paacciya waayee yiyaagaa oorattabai haniyaabaadan garamettoppite. 13SHin Kiristtoosa bonchchoi beettiyo wode intte ufaittana mala, aara waayettiyoogan ufaittite. 14Asi inttena Kiristtoosa sunttaa gishshau boriyaabaa gidikko, intte anjjettidaageeta; aissi giikko, bonchcho Ayyaanai, Xoossaa Ayyaanai, intte bolli shemppana. 15Intteppe ooninne shemppo woridabaadan, woi kaisodan, woi iitabaa oottida asadan, woi hara asa yohuwan gelidabaadan waayettoppo. 16SHin ooninne Kiristtoosa ammaniyo gishshau waayettikko, Kiristtoosa sunttaa gishshau, Xoossaa galatanaappe attin, yeellatoppo. 17Aissi giikko, pirddai Xoossaa asaa bolli doomettiyo wodee gakkiis. Qassi he pirddai koiro nu bolli doomettiyaabaa gidikko, a wonggeliyaayyo azazettennaageetu wurssettai aiba gidanee? 18Xillo asi tuggan attiyaabaa gidikko, makkalanchchainne nagaranchchai yaatin waananee? 19Hegaa gishshau qassi, Xoossai giidoogaadan waayettiyaageeti lo77obaa oottiiddi, bantta shemppuwaa hadaraa banttana medhdhida ammanettiya Xoossau immona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\