1 Samuel 11

1Issi aginaappe guyyiyan, Amoona biittaa Kawoi Naa7oosi denddidi, Gala7aaden de7iya Yaabeesha katamaa dooddidi uttiis. Uttin Yaabeesha asai ubbai a, "Neeni nunaara maachchaa wotta; nuuni neeyyo haarettana" yaagiis. 2Yaagin Naa7oosi, "Taani issibaa oottanau intte eeno giikko, inttenaara maachchaa wottana; hegeenne, taani intteyyo ubbaayyo ushachcha aifiyaa woocada kessana; yaatada Israa7eela ubbaa kaushshana" yaagiis. 3Yaabeesha cimati ubbai Naa7oosa, "Israa7eela biitta ubbau nuuni kiitaa yeddana mala, laappun gallassaa takkashsharkkii; nuna ashshiyaabi ooninne xayikko, nuuni neeyyo kushiyaa immana" yaagidosona. 4Kiitettidaageeti Saa7ooli de7iyoosaa Gib77aa biidi, ha yohuwaa asaayyo yootidosona; yootin asai ubbai ba qaalaa xoqqissidi yeekkiis. 5He wode Saa7ooli ba boorata laaggidi goshshaappe yiyaagee, "Asai waanidee? Aibissi yeekkii?" yaagidi oichchiis; oichchin Yaabeesha asai giidobaa ayyo yootidosona. 6Ha qaalaa Saa7ooli siyido wode, Xoossaa Ayyaanai a bollan wolqqan wodhdhiis; Saa7ooli hanqquwaa suulliis. 7Saa7ooli waaxa boorata ekki muxerettidi, kiitettidaageetun Israa7eela biitta ubbau yeddiiddi, "Saa7oolanne Sameela kaallidi, kiyenna o booratinne hagaadan muxettana" yaagiis. Hegaappe guyyiyan, GODAA dagamai asaa bolli wodhdhin, eti issi asadan kiyidosona. 8Saa7ooli Bezeeqan eta shiishshidi qoodido wode, Israa7eela asai heezzu xeetu sha7a; Yihudaa asai hasttamu sha7a. 9Eti kiitetti yiidaageeta hagaadan yaagidosona; "Biidi Yaabeesha Gala7aade asatuyyo, 'Wontto xalqqee michchiyo wode, nuuni inttena ashshana' yaagidi yootite" yaagidosona. Kiitettidaageeti biidi, Yaabeesha asatuyyo hegaa yootidosona; yootin eti keehi ufaittidosona. 10Yaabeesha asati Amoona asatuyyo, "Nuuni wontto intteyyo kushiyaa immana; intte nuna dosiyoogaadan oottana danddayeeta" yaagidosona. 11Wonttetta gallassi Saa7ooli ba asaa heezzu citan shaakkiis; eti sa7ai wonttiyo wode, Amoona asati galchchidosaa gelidi, xalqqee michchana gakkanaassi Amoona asata goora7idosona; goora7aappe attidaageeti naa77u asi issippe de7ennaadan ubbai bau bau laalettiis. 12Hegaappe guyyiyan, Israa7eela asai Sameela, " 'Saa7ooli nu bolli kawotanee?' yaagida asati oonee? Eti oonakko kessite; nuuni eta worana" yaagiis. 13SHin Saa7ooli eta, "Issi asinne hachchi haiqqenna; aissi giikko, GODAI Israa7eela wotti ekkido gallassai hachcha" yaagidi zaariis. 14Hegaappe guyyiyan, Sameeli asaa, "Haayite; Gelggali boos; biidi yan Saa7ooli kawo gidiyoogaa zaarettidi erissoos" yaagiis. 15Hegaa gishshau, asati ubbai Gelggali biidi, Gelggalan, GODAA sinttan Saa7ooli kawo gidiyoogaa erissidosona. Yan sarotettaa yarshshuwaa GODAA sinttan yarshshidosona; Saa7oolinne Israa7eela asai ubbai he sohuwan xoonuwaa baalaa gita ufaissan bonchchidosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\