1 Samuel 2

1Haanna hagaadan yaagada woossaasu; "Ta wozanai GODAN ufaittees; GODAN ta wolqqai dariis. Ta morkketu bollan taani ceeqettada haasayais; GODAI tana ashshido gishshau, taani ufaittais. 2GODAA mala geeshshi issoinne baawa; a mali issoinne baawa. Nu Xoossaappe attin, hara attiyo wogga Zaalli baawa. 3"Otoro haasayaa aggite; otoro qaalai intte doonaappe kiyoppo. Aissi giikko, GODAI eriya Xoossaa; asa ooso i yiggi xeellees. 4"Olanchchatu wonddafee meqqiis; shin xubettidaageeti wolqqaa gixxidosona. 5Kalli uttidaageeti namisettidi, qumau keraa oottoosona; shin namisetti uttidaageeti ha77i kallidosona. Mainiyaa laappun naata yelaasu; shin cora naata yelidaara daafuraasu. 6"GODAI woreesinne pattees; qassi i duge Si7ooliyan yeggeesinne pude kessees. 7GODAI manqqetteesinne dureyees; qassi i ziqqisseesinne xoqqissees. 8I hiyyeesata buhiyaappe denttees. Metootanchchatakka bidinttaa pituwaappe denttees; denttidi eta halaqatuura utissees; eta bonchcho araataa laatissees. "Aissi giikko, biittaa baasoti GODAASSA; i eta bollan sa7aa essiis. 9I Xoossaa asatu gediyaa naagees; shin iitata i xuman co77u oottana. Asi ba wolqqan xoonenna; 10GODAARA eqettiyaageeti liiqana. GODAI saluwaappe eta bolli dadadan guummana; GODAI sa7an de7iyaageeta ubbaa pirddana. I ba kawuwaayyo wolqqaa immana; i ba tiyidoogaayyo xoonuwaa immana" yaagada woossaasu. 11Hegaappe guyyiyan, Elqqaani Raaman de7iya ba soo biis; shin na7ai Sameeli qeesiyaa Eelappe garssaara GODAAYYO oottees. 12Eela attuma naati iita asata; eti GODAA erokkona, 13woikko yarshshuwaa immiya asaayyo qeeseti oottiyo wogaa naagokkona. Hegeenne, asi yarshshuwaa yarshshiyo wode, qeesiyaa ashkkarai heezzu achcha birata sirinttaa ekkees; ekkidi ashoi biron porshshishin, 14doissiyo wogga otuwan woikko keriyan he sirinttaa yeddidi, sirinttai oiqqi kessiyo ai qommo asho gidikkonne efiidi, qeesiyaayyo immees. Yarshsho yarshshanau Seelo yiya Israa7eela asaa ubbaa eti hagaadan oottoosona. 15Qassi modhdhuwaa yarshshiyoosan xuugganaappe kasetidi, qeesiyaa ashkkarai yarshshuwaa yarshshiya bitaniyaakko biidi, "Qeesee qayye ashoppe attin, doisa asho neeppe ekkenna gishshau, ayyo xiixxanau amarida ashuwaa hamma" yaagees. 16Yaagin bitanee zaaridi, "Wogaadan qeeseti modhdhuwaa koiro xuuggona; hegaappe guyyiyan, neeni koyiyoogaa ekka" yaagees; yaagikko qeesiyaa ashkkarai, "CHii; taayyo ha77i imma; shin neeni diggikko, taani neeppe wolqqan ekkana" yaagees. 17GODAU immiyo yarshshuwaa Eela naati karido gishshau, eta nagarai GODAA sinttan keehi dariis. 18SHin Sameeli na7atettan de7iiddi, liinuwaa giyo kiriyaappe dadettida eefuude giyo maayuwaa maayidi, GODAAYYO oottees. 19Sameela aayyiyaa laittan laittan guutta qoliyaa giigissada, laittaa yarshshuwaa yarshshanau ba keettaawaara baidda Sameelayyo ekkada bausu. 20Bin Eeli Elqqaananne a keettaayyiyo, "Ne keettaayyiyaa GODAAYYO immido na7aa gishshaa GODAI neeyyo ha maccaasen hara naata immo" yaagidi anjjees; yaatin, eti bantta soo simmoosona. 21GODAI Haanno anjjin, shahaarada heezzu attuma naatanne naa77u macca naata yelaasu. Na7ai Sameeli GODAA sinttan dicciis. 22Eeli keehippe ceeggiis. A naati Israa7eela asaa ubbaa bolli oottido ubbabaanne qassi Xoossaa Dunkkaaniyaa penggiyan GODAAYYO oottiya maccaasatuura zin77idoogaa siyiis. 23Siyidi eta, "Intte hagaa malabaa aissi ootteetii? Intte iita oosuwaa taani asa ubbaappe siyais. 24Ta naatoo, hagaa aggite; GODAA asai inttena giyoobaa taani siyidoogee lo77obaa gidenna. 25Issi asi asa naaqqikko, Xoossai au gaannatana; shin asi GODAA naaqqikko, oonee ayyo gaannatanai?" yaagiis. GODAI, "Taani eta worana" giido gishshau, eti bantta aawaa seeraa siyennan ixxidosona. 26Na7ai Sameeli GODAA sinttaaninne asaa sinttan dicciisinne sabettiis. 27Issi gallassi Xoossaa asi Eelakko yiidi a, "GODAI hagaadan yaagees; 'Ne maizza aawai Aarooninne a so asai Gibxxen kawuwaa ailletettan de7iyo wode, taani etayyo qonccaas. 28Qonccada Aarooni ta yarshshiyoosaa pude kiyana mala, ixaanaa cuwayana malanne ta sinttan eefuudiyaa maayana mala, taayyo qeese oottada Israa7eela zaretu ubbaappe a dooraas. Qassi Israa7eela asai taman yarshshiyo yarshsho ubbaa taani ne aawaa zariyaayyo immaas. 29Taani ta de7iyoosaa shiishshana mala azazido ta yarshshuwaanne immiyoobaa intte aissi yedhdhi kaa7eetii? Ta asai Israa7eeli, taayyo shiishshido yarshsho ubbaappe murutiyaagaa intteyyo miidi orddiyoogan, neeni ne naata taappe aattada aissi bonchchadii?' yaagees. 30"Hegaa gishshau, Israa7eela Xoossai hagaadan yaagees; '"Ne zareenne ne aawaa zaree merinau taayyo oottana" gaas; shin ha77i, hegee taappe haakko! Tana bonchchiyaageeta taani bonchchana; tana kariyaageeta taani kaushshana. 31Ne zariyan asi ceeggenna mala, taani ne wolqqaanne ne aawaa zariyaa wolqqaa xaissiyo gallassati yaana. 32Neeni metootana; taani Israa7eela asaayyo immiyo anjjuwaa be7ada neeni qanaatana; shin ne zariyan ceeggana asi ooninne baawa. 33Taani ta yarshshiyoosaappe xaissenna asi de7ikko, a gaasuwan ne aifee afuxxiiddi qooqananne ne wozanaikka mishuwaa xuugettana; ne daro zeretta ubbai yelagatettan de7iiddi haiqqana. 34" 'Ne naati naa77ai Hofiniininne Piinihaasi issi gallassi haiqqana; hegee neeyyo malaata gidana. 35Taani taayyo ammanettiya qeesiyaa, ta wozanaadaaninne ta qofaadan oottiyaagaa denttana; taani a zareti de7i be7anaadan oottana; taani doorido kawuwaa sinttan eti ubba wode oottana. 36Ne zariyan attida ubbai guutta miishsha woikko baso oitta woossanau yiidi, a sinttan gufannidi, "Taani oitta maana mala, qeesetuppe issuwaa sohuwaa malan tana wottarkkii" yaagana' yaagees" yaagiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\