1 Samuel 29

1Pilisxxeema asati bantta olanchchata ubbaa Afeeqan shiishshidosona. Israa7eelati Iziraa7eelan de7iya haattaa pulttuwaa matan uttidosona. 2Pilisxxeematu halaqati bantta xeetatu citaaninne sha7atu citan salppidosona; Daawitinne a asai Akiishaara issippe guyye baggaara salppidosona. 3Pilisxxeematu halaqati be7idi, "Ha Ibraaweti hagan ai oottiyoonaa?" yaagidosona. Yaagin Akiishi Pilisxxeematu halaqata, "Hagee beni Israa7eela Kawuwaa Saa7oola ashkkaraa Daawita gidennee? I daro wodeesappe tanaara issippe de7ees; i Saa7oola kaddidi kiyoosappe hanno gakkanaashin, taani an bala demmabeikke" yaagiis. 4SHin Pilisxxeematu halaqati Akiisha hanqqettidi, "Ha bitaniyaa neeni ayyo immido katamaa guyye zaara; i nunaara olaa booppo. Biikko i nuna zaaridi olana. I ba godaara sigettanau nu asatu qooriyaa muuciyoogaappe hara lo77iyaabi aibee? 5Qassi maccaasati yexxiiddinne duriiddi, 'Saa7ooli ba sha7aa woriis; Daawiti ba tammu sha7aa woriis' yaagidi sabbidoogee ha Daawita gidenneeyye?" yaagidosona. 6Hegaa gishshau, Akiishi Daawita xeesidi, "De7o GODAI ero! Neeni ammanettiya asa; neeni tanaara olau baanaagaa taani ufaittais; neeni taakko yoosappe hanno gakkanaashin, taani ne bolli bala demmabeikke. SHin halaqati neeni olau baanaagaa ufaittokkona. 7Neeni ha77i simmada saruwan ba; Pilisxxeematu halaqata ufaissennabaa ainne oottoppa" yaagiis. 8Yaagin Daawiti Akiisha, "Taani ai oottidanaa? Taani nenaara de7oosappe hanno gakkanaashin, tanan bala demmabeikke gaadasa; yaatin, kawuwaa ta godaa morkketuura baada aibissi olettikkinaa?" yaagiis. 9Akiishi Daawita, "Xoossaa kiitanchchadan neeni taayyo ammanettiyaagaa gidiyoogaa taani erais; gidikkokka, Pilisxxeematu halaqati, 'I nunaara olaa booppo' yaagidosona. 10Ha77i simmi maalladoora denddada, nenaara yiida ne godaa ashkkaratuurakka issippe sa7ai wonttaanne biite" yaagiis. 11Yaagin Daawitinne a asati Pilisxxeema biitti simmanau maallado guuran denddidosona; Pilisxxeema asatikka pude Iziraa7eela biidosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\