1 Samuel 8

1Sameeli cimido wode, ba naata Israa7eela bolli daanna oottidi sunttiis. 2A baira na7aa sunttai Yuu7eela; kaalo na7aa sunttai Abiiya; he naati Berssaabehan daannatoosona. 3A naati a ogiyaa hemettibookkona. Eti bessenna go77aa demmanaayyo wora simmidosona; mattaayiyaa ekkidi, xillo pirddaa mirqqidosona. 4Hegaa gishshau, Israa7eela cimati ubbai issippe shiiqidi, Sameelakko Raama katamaa yiidi, 5"Hekko neeni cimadasa; ne naati ne ogiyaa hemettokkona; hara kawotetta ubbaadan nuna aissanau kawuwaa ha77i nuuyyo suntta" yaagidosona. 6Eti, "Nuna aissanau kawuwaa nuuyyo imma" giido yohoi Sameela ufaissibeenna. Hegaa gishshau, Sameeli GODAA woossiis. 7Woossin GODAI Sameela, "Asai nena giyo qaalaa ubbaa siya; aissi giikko, taani eta bolli kawotennaadan, eti tana ixxidosonappe attin, nena ixxibookkona. 8Eta taani Gibxxeppe kessido gallassaappe doommidi, hachchi gakkanaassi tana aggidi, hara xoossatuyyo goinniiddi de7idosona; simmi ha77i eti ta bolli oottidoogaa ubbaa ne bollikka oottoosona. 9Ha77ikka eta qaalaa siya; shin eta minttada seera; eta bollan kawotana kawuwaa wogaa eta erissa" yaagiis. 10Kawuwaa oichchida deriyaayyo GODAI odido qaalaa ubbaa Sameeli yootiis. 11I etayyo hagaadan yaagiis; "Intte bolli kawotana kawoi inttena oottanabai hagaa: intte attuma naata ekkidi, gaariyaasatanne paraasata kessana; eti a gaariyaa sinttan woxxana. 12Etappe attaa shaalaqatanne hamssaalaqata, haraata a biittaa goyiyaageetanne a kattaa cakkiyaageeta, qassi haraata a ola miishshaanne a para gaaretu miishshaa oottiyaageeta kessana. 13Intte macca naatakka efiidi, baayyo shittuwaa giigissiyaageeta, kattiyaageetanne uukkiyaageeta kessana. 14Intte goshshaappe, woiniyaa turaa sohuwaappenne wogaraa sohuwaappe ubbaappe lo77iyaagaa ekkidi, ba oosanchchatuyyo immana. 15Kattaappenne woiniyaappe tammaappe issi kushiyaa i ekkidi, ba sunttatuyyoonne ba oosanchchatuyyo immana. 16Intte attuma ashkkaratappenne macca ashkkaratappe, qassi intte miizzaappenne hariyaappe lo77iyaageeta ekkidi, ba oosuwaa ootissana. 17Intte dorssaappenne deeshshaappe tammaappe issi kushiyaa i ekkana; inttekka a ashkkarata gidana. 18He gallassi intte intteyyo doorido kawuwaappe waassana; shin he gallassi GODAI intte waasuwaa siyenna" yaagiis. 19Yaaginkka asai Sameela qaalaa siyennan ixxidi, "CHii! CHii! Nuussi kawoi de7o. 20Yaanikko, nuunikka hara kawotettatu ubbaa mala gidana. Nu kawoi nuna aissana; nu sintti aadhdhidi, i nu gishshatau olettana" yaagidosona. 21Sameeli asaa qaalaa ubbaa siyiis; siyidi GODAAYYO yootiis. 22Yootin GODAI Sameela, "Eta qaalaa siya; eta bolli kawuwaa kawoya" yaagiis. Sameeli Israa7eela asaa, "Asai ubbai ba katamaa katamaa simmo" yaagiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\