Koiro Ximootiyoosa 2

1Nuuni Xoossaa milatiyoogan, geeshshatetta ubban, sarotettaaninne ashkketettan de7ana mala, asa ubbau, kawotuyyoonne sunttatettai de7iyo ubbatuyyo, Xoossaa oichchanau, woossanau, gaannatanaunne galatanau bessiyoogaa ubbabaappe kasetada taani nena erissais. 3Asai ubbai attanaadaaninne tumatettaa eranaadan koyiya nuna ashshiya Xoossaa sinttan hagee lo77iyaabaanne ufaissiyaabaa. 5Aissi giikko, issi Xoossai de7ees; Xoossaappenne asaappe gidduwan gididi gaannatiya issoi de7ees. Hegeekka Kiristtoos Yesuusa giyo asa. 6I asaa ubbaa wozanau bana ubbau immiis. Xoossai ba wodiyan asa ubbaa wozanau koyiyoogaa bessiya markkai hagaa. 7Taani Xoossaa qaalaa yootiyaagaa, Yesuusi kiittidoogaanne qassi ammanuwaaninne tumatettan Aihuda gidenna asaa tamaarissiyaagaa gidada sunttettidoogee hegaassa. Taani worddotikke; tumaa haasayais. 8Hegaa gishshau, ubbasan de7iya attumaasai hanqqoinne palami bainnan, ba geeshsha kushiyaa pude denttidi, Xoossaa woossanaadan, taani koyais. 9Hegaadan qassi maccaasaikka bessiya maayuwaa kiphataaninne banttana shiishshi ekkiyoogan maayona. Xoossau yayyais giya maccaasau bessiyoogaadan, lo77obaa oottiyoogaanappe attin, huuphiyaa shurubbaa daddiyoogan, worqqan woikko inqquwan, woikko daro al77o afalan banttana alleeqissoppona. 11Maccaasai ubbaban haarettidi, co77u giidi tamaaro. 12Taani maccaasai co77u giidi de7ona gaisippe attin, attumaasaa tamaarissona woikko eta bolli aawatona giikke. 13Aissi giikko, Addaamee koiro merettiis; Hewaana guyyeppe merettaasu. 14Hewaana cimettada Xoossaa higgiyaa menttaasuppe attin, Addaamee cimettibeenna. 15SHin maccaasai ammanuwan, siiquwan, geeshshatettaaninne banttana kiphatiyoogan de7ikko, naata yeliyoogan attana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\