Koiro Ximootiyoosa 3

1Ooninne woosa keettaa kaalettiyaagaa gidanau koyikko, lo77obaa amottiis giyo haasayai tuma. 2Woosa keettaa kaalettiya urai borettennaagaa, issi machchee xalaalai de7iyoogaa, kiphatanchchaa, bana naagiyaagaa, bau bessiyaabaa oottiyaagaa, imattaa mokkiyaagaa, tamaarissanau danddayiyaagaa, 3mattottennaagaa, ashkketettappe attin ooyettennaagaa, palamettennaagaa, miishsha siiqennaagaa, 4naati ayyo azazettiyoogaanne bonchchiyoogaa, qassi ba keettaa aissanau danddayiyaagaa gidanau bessees. 5Aissi giikko, issi urai ba keettaa aissanau danddayennaagaa gidikko, Xoossaa woosa keettaa waati aissanau danddayii? 6Otoruwan sugettidi, xalahe halaqai Xoossaa pirddan kunddidoogaadan kunddenna mala, ooratta ammanida asa gidanau bessenna. 7Xalahe halaqaa boriyaaninne piriyan gelenna mala, he aawi woosa keettaappe kareera de7iya asan nashettiyaagaa gidanau bessees. 8Hegaadan qassi woosa keettan oottiyaageeti cinccata, naa77a haasayennaageeta, daro woiniyaa eessaa uyennaageeta, yaaretennaageeta, 9ammanuwaa xuuraa geeshsha zoriya wozanan naagiyaageeta gidanau bessees. 10Hegeeti kasetidi paacettanau koshshees. Paaciyaa aadhdhidoogaappe guyyiyan, woosa keettan oottiyaageeta gididi oottona. 11Hegaadan qassi eta maccaasati cinccata, zigirennaageeta, kiphatanchchata, ubbaban ammanettiyaageeta gidanau bessees. 12Woosa keettan oottiyaagee issi machchee xalaalai de7iyoogaanne qassi ba naatanne ba keettaa loitti aissiyaagaa gidanau bessees. 13Aissi giikko, woosa keettaa maaddiyaageeta gididi, lo77o ooso oottiyaageeti bantta huuphiyau gita bonchchuwaa demmoosona; qassi Kiristtoos Yesuusan banttau de7iya ammanuwaa keehi xalidi haasayanau danddayoosona. 14Taani neekko eesuwan baana gaada hagaa neeyyo xaafais. 15SHin taani beennan gam77ikko, Xoossaa keettan neeni waana de7anau bessiyaakko erana mala xaafais. He keettai tumatettau tuussanne tuuqe gidiya de7o Xoossaa woosa keettaa. 16Nu ammanuwaa xuurai gita gidiyoogaa ooninne kashi gaanau danddayenna. Kiristtoosi ashuwan qoncciis; i xillo gidiyoogaa Geeshsha Ayyaanai markkattiis. Kiitanchchatikka a be7idosona; Aihuda gidenna asai abaa yootin siyiis.Sa7an de7iya asai a ammaniis; bonchchuwan i saluwaa biis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\