Koiro Ximootiyoosa 4

1Issi issi asai wurssetta wodiyan ammanuwaa agganaagaa Geeshsha Ayyaanai qoncciyan yootiis. Eti worddo ayyaanatuyyo azazettana; qassi xalahetu timirttiyaa kaallana. 2Hagaa mala timirttee zoriya wozanai taman bonqqida biratan xuuggidobaadan donjjillida worddanchcha asatu baggaara yiis. 3Hageetu mala asati ekkiyoogaanne geliyoogaa qassi issi issi qommo kattaa miyoogaa diggoosona. SHin ammaniyaageetinne tumatettaa eriyaageeti Xoossaa galatidoogaappe guyyiyan maana mala, Xoossai kattaa medhdhiis. 4Aissi giikko, Xoossai medhdhidobai ubbabaikka lo77o. Xoossaa galatidi ekkikko, wora yeggiyo aibinne baawa. 5Aissi giikko, he ubbabai Xoossaa qaalaaninne woosan anjjettidaagaa. 6Hegaa gishshau, neeni ishantta hegaa hassayissiyaabaa gidikko, ammanuwaanne neeni kaallido lo77o timirttiyaa qaalaa maasa; qassi neeni Kiristtoos Yesuusa ashkkara. 7SHin ammaniya asau lo77enna haasayaappenne qassi ceega maccaasa haisiyaappe baqata. Qassi Xoossaa milatiyoogan nena loohissa. 8Aissi giikko, asai ba bollaa minttiyoogee guuttaa go77ees. SHin Xoossaa milatiyoogan lohissiyoogee ha77ikka sinttappekka de7uwaa immana giyo gishshau, ubbabaukka go77ees. 9Ha haasayai asai ubbai ekkanau bessiyo tumu haasaya. 10Nuuni hegaa demmanau daafuroosinne keehi oottoos; hegaa gishshau, nuuni cayettoos. Aissi giikko, asa ubbaa, ubbaappekka aattidi, ammaniyaageeta ashshiya de7o Xoossaappe nuuni ekkana giidi uttida. 11Hagaa azazanne tamaarissa. 12Neeni yelaga gidiyo gishshau, nena ooninne karoppo. SHin ammaniyaageetuyyo ne haasayan, hanotettan, siiquwan, ammanuwaaninne geeshshatettan leemiso gida. 13Taani yaana gakkanaassi asassi Xoossaa maxaafaa nabbabiyoogan, Xoossaa qaalaa yootiyoogaaninne tamaarissiyoogan minna. 14Hananabaa yootiyaageeti haasayiininne cimati bantta kushiyaa ne bolli wottin, neeni ekkido, nenan de7iya Geeshsha Ayyaanaa imuwaa toochchoppa. 15Ne dichchai asa ubbau qonccana mala, hegaa mintta qoppa. Hagaa ubba wode ootta. 16Ne huuphiyaanne ne timirttiyaa naaga. Neeni hegaa oottikko, nenanne neeni giyoogaa siyiyaageeta ashshiyo gishshau, aggennan ootta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\