Koiro Ximootiyoosa 5

1Cima asa ne aawaa bonchchiyoogaadan bonchchappe attin, toochchoppa. Yelagata ne ishadan, 2qassi cima maccaasa ne aayeedan, yelaga maccaasa ne michcheedan, kumetta geeshshatettan bonchcha. 3Tumu am77eta bonchcha. 4SHin am77eeyyo naati woikko naatu naati de7ikko, he naati Xoossaa milatiyoogaa bantta so asaa bessiyoogaanne qassi hegaa oottiyoogan banttana yelidaageetuyyo kushe zaariyoogaa tamaarona. Aissi giikko, hegee Xoossaa ufaissiyaabaa. 5Ai maadoikka bainna tumu am77iyaa Xoossai immana gaada ufaissan naaga uttaasu. Qassi gallassinne qammi Xoossai o maaddana mala, woossausunne oichchausu. 6SHin bana ishalissiya am77iyaa paxa de7ikkokka, a haiqqaichchaasu. 7Qassi ooninne eta borenna mala, ha azazuwaa imma. 8SHin baageetuyyo qassi ubbaappe aattidi, ba so asaayyo qoppenna urai oonanne gidikko, he aawi ba ammanuwaa kaddidaagaa. Ammanenna asaappekka aadhdhida iitaa. 9Usuppun tammu laittai kumibeenna am77ee sunttaa mazggafan xaafoppa. Hegaa bollan qassi a issi azinaappe haraa gelabeennaaro gidanau koshshees. 10Naata dichchiyoogan, imattaa mokkiyoogan, geeshshatu tohuwaa meecciyoogan, waayettida asaa maaddiyoogan, lo77o ooso ubbaa kaalliyoogan, ha lo77o oosuwaa oottiyoogan erettidaaro gidanau bessees. 11SHin yelaga am77eta hinkkootu sunttaara gatta xaafoppa. Aissi giikko, eti banttana azinaa gela gela giyo wode, Kiristtoosa aggi bayana. 12Koiro ammanuwaa karido gishshau, eti pirddettana. 13Hegee bainnan ooso xayidi issi keettaappe hara keettaa hoskkattana. Hoskkattiyoogee hemettiyoogaa xalaala gidennan, banttau bessennabaa haasayiiddi, zigirssaanne yohon coo geliyoogaa tamaaroosona. 14Hegaa gishshau, nu morkketi nu bolli haasayiyo iitabaa demmenna mala, yelaga am77eti azinaa gelidi, na7a yelidi, bantta keettaa aissana mala zorais. 15Aissi giikko, hagaappe kase amarida am77eti Seexaanaa kaallanau aggidi guyye simmidosona. 16Ammaniya maccaaseeyyo ainniyyookka dabbo am77eti de7ikko, a eta maaddanau bessees. Woosa keettai maadoi bessiyo tumu am77eta maaddana mala, eti woosa keettaayyo tooho gidoppona. 17Loitti heemmiya cimati, qassi ubbaappekka aattidi, qaalaa yootiyoogaaninne tamaarissiyoogan daafuriyaageeti, naa77u kushe bonchchuwaa ekkanau bessees. 18Aissi giikko, Xoossaa maxaafai, “Audiyan kattaa yedhdhiya booraa doonaa qachchoppa” qassi, “Oosanchchai ba damoozaa ekkanau bessees” yaagees. 19Naa77u woi heezzu markki bainnan, woosa keettaa cimaa mootiyoobaa siyoppa. 20Harati yayyana mala, nagara oottiya ubbata asa ubbaa sinttan seera. 21Neeni ainne asa som77o xeellennan, issuwaa issuwaappe dummayennan ha azazuwaa naagana mala, Xoossaanne Godaa Yesuus Kiristtoosa doorettida kiitanchchatu sinttan nena taani zorais. 22O bollaaninne eesotada ne kushiyaa wottoppa. Haratu nagaran geloppa. Nena geeshshatettan naaga. 23Neeni ubba wode sakettiyo gishshaunne ne uluwaa gishshau, guutta woiniyaa eessaa uyappe attin, haatta xalaalaa uyoppa. 24Issi issi asatu nagarai be7anau qoncce; eta nagarai eta pirddanau etappe sinttau aadhdhees. SHin haratu nagarai guyyeppe qonccees. 25Hegaadankka, lo77o oosoikka qoncce. Qonccibeennabaa gidikkokka, geemmanau danddayenna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\