2 Chronicles 10

1Israa7eela asai ubbai Robi7aama kawoyanau Sekeema katamaa biido gishshau, ikka yaa biis. 2Nabaaxa na7ai Iyorbbaami, Kawuwaa Solomonappe baqatidi Gibxxen de7iyaagee hagaa siyido wode, Gibxxeppe simmidi yiis. 3Yin Israa7eela asai ubbai Iyorbbaamayyo kiittidi xeesissin, inne Israa7eela yaa7ai ubbai Robi7aamakko biis; biidi, 4"Ne aawai nuna deexo qambbaraa toossiis; shin ha77i neeni i nuna ootissiyo wolqqaama oosuwaanne deexo qambbaraa nuuyyo kaushsharkkii. Yaatikko, nuuni neeyyo haarettana" yaagidosona. 5Yaagin Robi7aami eta, "Biite; biidi heezzantto gallassi simmidi, taakko yiite" yaagiis. Yaagin asai simmidi biis. 6Hegaappe guyyiyan, Kawoi Robi7aami a aawai Solomoni paxa de7iyo wode, Solomona zorida cimata zoretaa bessiis. I eta, "Ha asaayyo woigada zaara geetii?" yaagidi oichchiis. 7Oichchin cimati Robi7aama, "Neeni ha asaayyo kehikko, eta ufaissikkonne etau lo77o qaalaa zaarikko, eti ubbaton neeyyo ashkkara gidana" yaagidosona. 8SHin Robi7aami cimati zorido zoriyaa aggidi, aara diccidi, ayyo oottiya yelaga asata zoretaa bessiis. 9I eta, "Intte tana zoriyoobi aibee? 'Ne aawai nuna toossido deexo qambbaraa nuuyyo kaushsharkkii' yaagiya ha asaayyo woigada zaaroo?" yaagidi oichchiis. 10Oichchin aara diccida yelagati, "'Ne aawai nuna deexo qambbaraa toossiis; shin neeni nuuyyo kaushsharkkii' yaagiya asaayyo, 'Ta gil77a biradhdhee ta aawaa xeessaappe orddees. 11Ta aawai intte qambbaraa deexettiis; shin taani hegaappekka aattada deexettana. Ta aawai inttena lissuwan wadhdhiis; shin taani inttena masimasuwaadan dukkiya lissuwan wadhdhana' yaagada zaara" yaagidosona. 12Hegaappe guyyiyan, Kawoi Robi7aami, "Heezzantto gallassi simmidi, taakko yiite" giidoogaadankka, Iyorbbaaminne asai ubbai heezzantto gallassi simmidi yiidosona. 13Yin Kawoi Robi7aami etayyo hanqqo zaaruwaa zaariis. Cimatu zoriyaa aggi bayidi, 14yelagati zorido zoriyaa kaalliis. Yaatidi hagaadan yaagiis; "Ta aawai intte qambbaraa deexettiis; shin taani hegaappekka aattada deexettana. Ta aawai inttena lissuwan wadhdhiis; shin taani inttena masimasuwaadan dukkiya lissuwan wadhdhana" yaagidi zaariis. 15Kawoi asai giyoogaa siyennan ixxiis; aissi giikko, GODAI Seeloppe yiida Akiiya baggaara kase Nabaaxa na7aa Iyorbbaamayyo yootido qaalai polettanaadan hagee Xoossaappe haniis. 16Israa7eela asai ubbai kawoi eti giyoogaa siyennan ixxidoogaa be7idi, kawuwaa hagaadan yaagidosona; "Daawitabaappe nuna gakkiyaabi aibee? Isseya na7aappe nuuni laattanabi baawa! Israa7eela asau, intte soo intte soo biite! Simmi Robi7aami bau naagetto!" yaagidosona. Hegaa gishshau, Israa7eela asai ubbai bantta soo bantta soo biidosona. 17SHin Robi7aami Yihudaa biittan de7iya Israa7eela asaa bolli kawotiis. 18Hegaappe guyyiyan, Kawoi Robi7aami ba gabbaaratu halaqaa Adooniraama Israa7eela asaakko kiittiis; kiittin eti a shuchchan caddidi woridosona. Yaatin, Kawoi Robi7aami ba paraa gaariyan eesuwan kiyi uttidi, Yerusalaame baqatiis. 19Heedeppe doommidi, hachchi gakkanaashin, Israa7eela zareti tammati Daawita zariyaappe kawotida kawotu bolli makkalidosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\