Naa 11

1Intte ta eeyyatettaa guuttaa gencciyaakko lo77o. Hayyanintta genccite. 2Xoossai qanaatiyoogaadan, taanikka intteban qanaatais; aissi giikko, taani inttena issi attumaagau, Kiristtoosau immana gaada, geela7otettaara de7iya geeshsha geela7eedan giigissa wottaas. 3SHin shooshshai ba geniyaara Hewaano balettidoogaadan, Kiristtoosayyo intte immido intte suure qofai moorettibeennaagee wora biichchanaakkonne gaada hirggais. 4Aissi giikko, issi urai yiidi, nuuni intteyyo yootido Yesuusappe hara Yesuusa intteyyo yootikko, woi intte ekkido Ayyaanaappenne wonggeliyaappe dumma ayyaanaanne wonggeliyaa intte ekkikko, loittidi gencceeta. 5Yesuusi kiittido ha waannatuppe taani aibinkka laafiyoobaa taayyo milatenna. 6Taani haasayiyo haasayan tamaarabeenna asa gidikkokka, eratettan gidikke; shin nuuni intteyyo ha yohuwaa asa ubbaa giddon ubba baggaara qonccissida. 7Woi taani inttena miishsha oichchennan, Xoossaa wonggeliyaa mishiraachchuwaa intteyyo coo yootidoogeenne inttena xoqqu oottanau ta huuphiyaa toochchidoogee taayyo nagara gidanddeeshsha! 8Taani intteyyo oottanau hara woosa keettatun de7iya asaappe miishsha ekka ekkada, he woosa keettata bonqqaas. 9Qassi taani inttenaara de7ishin, tana metin, intteppe issi uraakka waissabeikke. Aissi giikko, Maqidooniyaappe yiida ishantti tana koshshida ubbabaa taayyo immidosona; taani inttena waissenna mala, kase ta huuphen naagettidoogaadankka sinttaukka naagettana. 10Kiristtoosa tumatettai tanan de7ishin, ha ta ceeqoi Akaayiyaa biittan awaaninne attenna. 11Taani hagaa aissi giyaanaa? Inttena siiqenna gishshassee? Taani inttena siiqiyoogaa Xoossai erees. 12SHin he bantta ceeqettiyooban nuuni oottiyoogaadan oottanau gaasottiyaageetu gaasuwaa digganau, ha77i taani oottiyo oosuwaa gujjada oottana. 13Aissi giikko, eti Yesuusi kiittibeenna worddanchcha asata; hegeetu mala asati Kiristtoosi kiittidoogeeta milatanau bantta meraa laamerettiya kiitettibeenna worddanchchatanne genanchcha oosanchchata. 14Hegee garamissiyaabaa gidenna; aissi giikko, Seexaanai ba huuphen poo7o kiitanchcha milatanau ba meraa laammees. 15Hegaa gishshau, Seexaanaa ashkkarati xillotettaa ashkkarata milatanau bantta meraa laamerettikko, hegee gitabaa gidenna; eti wurssettan bantta oosuwaa malaa ekkana. 16Taani naa77anttuwaakka gais; tana ooninne eeyya giidi qoppoppo; shin intte tana, i eeyya giikkokka, taani guuttaa ceeqettanaadan, tana eeyya giite. 17Taani hagaadan xalada ceeqettaidda haasayiyoogee, eeyyatetta haasayappe attin, tana Godai azaziina gidenna. 18Daro asai ha sa7aaban ceeqettiyo gishshau, taanikka ceeqettana. 19Intte aadhdhida eranchcha gidiyo gishshau, eeyya asaabaa ufaissan gencceeta. 20Aissi giikko, ooninne inttena ailleyikko, woi inttebaa miikko, woi inttebaa bonqqikko, intte bolli otorettikko, woi intte qinxxalliyaa baqqikko, gencceeta. 21Nuuni hegaa oottanau daro daafuranchcha gididoogaa taani yeellataidda yootais. SHin ooninne issiban xalidi ceeqettikko, taanikka ceeqettanau xalais; taani eeyya asadan haasayais. 22Eti Ibraawetee? Taanikka Ibraawe. Eti Israa7eela asee? Taanikka Israa7eela asa. Eti Abrahaama zaree? Taanikka qassi Abrahaama zare. 23Eti Kiristtoosa ashkkaratee? Taanikka etappe aadhdhiya ashkkara; taani gooyyiya asadan haasayais; taani daro ootta daafuraas; daro wodiyaa qashettaasinne lissuwan garafettaas; qassi daro wodiyaa haiqqaichchada attaas. 24Aihudati tana ichchashutoo, hasttamanne uddufunaa lissuwan garafidosona. 25Roome asai tana heezzutoo dullan shociis; issi gallassi shuchchan caddii caddidi aggiis; markkabee heezzutoo me77in, abba giddon issi qammaanne issi gallassaa aqada pe7aas. 26Taani daro ogiyaa hemettaas; tana kixa haattinne panggi daafirggidi ashshiis; qassi ta biittaa asainne Aihuda gidenna asai daafirggidi ashshidosona. Qassikka katamai, bazzoi, abbai, tana yashissiis; worddanchcha dabbotikka tana daafirggidi ashshidosona. 27Taani daafuraasinne metootaas. Darotoo xiskkuwaa xayaas; namisettaas; saamettaas. Darotoo xoomaas; qassi meegettaasinne kallottaas. 28Harabaa ubbaappekka ubba gallassi tau tooho gididabai, woosa keetta ubbau hirggiyoogaa. 29Daafuriyai oonee? Taani daafurikkinaayye? Nagaran geliyai oonee? Taani un77ettada ayyo qarettikkinaayye? 30Taani ceeqettanau koshshiyaabaa gidikko, taani daafuranchcha gidiyoogaa erissiyaaban ceeqettana. 31Merinau anjjettida Xoossai, nu Godaa Yesuus Kiristtoosa Aawai, taani worddotennaagaa erees. 32Damasqqo kataman Aretaasa giyo kawuwaappe garssaara deriyaa haariyaagee, tana oittanau Damasqqo katamaa naagissees. 33SHin katamaa dirssaa maskkootiyaara tana keeshiyan duge wottin, appe kessa ekkaas.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\