2 Kings 2:4

4Hegaappe guyyiyan, Eelaasi Elssaa7a, "GODAI tana Yarkko kiittido gishshau, hayyanaa neeni hagan takkashsha" yaagiis. SHin Elssaa7i, "GODAI ero! Ne shemppoi ero! Taani neeppe shaahettikke" yaagidi zaariis. Hegaa gishshau, eti Yarkko biidosona.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More