2 Kings 2:6

6Hegaappe guyyiyan, Eelaasi Elssaa7a, "GODAI tana Yorddaanoosa SHaafaa kiittido gishshau, hayyanaa neeni hagan takkashsha" yaagiis. Yaagin Elssaa7i, "GODAI ero! Ne shemppoi ero! Taani neeppe shaahettikke" yaagiis. Yaagin eti naa77aikka issippe biidosona.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More