2 Kings 8:9

9Hegaa gishshau, Hazaa7eeli Damasqqon de7iya dumma dumma qommo murutabaappe oitamu gaameelan caanidi ekkidi, Elssaa7eera gaittanau biis. Biidi Elssaa7a sinttan eqqidi, "Ne na7ai Sooriyaa Kawoi Benihadaadi, 'Taani ha harggiyaappe paxanee?' yaagidi, nena oichchanaadan tana neekko kiittiis" yaagiis.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More