2 Samuel 11

1Ofinttan, kawoti olau kiyiyo wode, Daawiti ba asaaranne Israa7eela olanchchatuura Yoo7aaba yeddiis. Yeddin biidi Amoona biittaa woraajjiis; woraajjidi Raaba katamaa dooddidosona; shin Daawiti Yerusalaamen takkiis. 2Issi gallassa omarssi Daawiti ba hiixaappe denddidi, kawo keettaa bollan dembbayidi oottidosan hemettiis; hemettiiddi bollaa meecettiya issi mishiriyo be7iis; he mishiriyaa daro puulanchcha. 3Daawiti asa kiittidi, a oonakko oishissiis; oishissin he bitanee, "Hanna Elii7aama na7iyo Hiitiyaa Ooriyoona maccaasiyo Berssaabo" yaagiis. 4Daawiti asa kiittidi, o xeesissi ehiissidi, iira aqiis. He wode he maccaasiyaa kushe qitai yiidi aadhdhin, geeyosaara de7ausu. Hegaappe guyyiyan, a ba soo simmada baasu. 5Maccaaseessi shahaarai attin, Daawitakko kiitaa yeddada, "Taayyo shahaarai attiis" yaagaasu. 6Hegaappe guyyiyan Daawiti, "Hiitiyaa Ooriyoona tau haa yedda" yaagidi Yoo7aabau kiittiis; kiittin Yoo7aabi Ooriyoona Daawitayyo yeddiis. 7Ooriyooni yin Daawiti a, "Yoo7aabi ai malee? Olanchchatikka ai malee? Qassi olai waanii?" yaagidi oichchiis. 8Hegaappe guyyiyan Daawiti Ooriyoona, "Soo ba; baada shemppa ekka" yaagiis; yaagin Ooriyooni kawuwaa keettaappe kiyidi biis; kawoi Ooriyoonau aibakko immiyoobaa a geeduwaa yeddiis. 9SHin Ooriyooni soo beennan kawuwaa keettaa dirssaa penggiyan ba godaa ashkkaratu ubbaara zin77i aqiis. 10"Ooriyooni ba soo bibeenna" giyoogaa Daawiti siyiis; siyidi Ooriyoona, "Neeni haahosaappe yaadasa gidikkii? Ne soo aibissi babeikkii?" yaagidi oichchiis. 11Oichchin Ooriyooni Daawita, "Taabootai, Israa7eela asai, Yihudaa asai, ta godaa Yoo7aabinne ta godaa asai dembban dunkkaaniyan de7oosona. Yaanin taani waanada soo baada moo, uyoo, qassi ta keettaayeera aqoo? Ne shemppoi ero! Taani hagaa malabaa oottikke" yaagidi zaariis. 12Yaagin Daawiti Ooriyoona, "Issi gallassaa hagan takka; wontto nena guyye yeddana" yaagiis; yaagin Ooriyooni he gallassinne wonttetta gallassi Yerusalaamen takkiis. 13Daawiti shoobbin, Ooriyooni aara miisinne uyiis. Daawiti a mattoyiis. SHin he omarssi Ooriyooni ba soo beennan, ba hiixaa hiixxidi, ba godaa ashkkaratu giddon aqiis. 14Wonttin maallado Daawiti Yoo7aabayyo dabddaabbiyaa xaafidi, Ooriyoona bolli yeddiis. 15Daawiti dabddaabbiyan Yoo7aaba, "Olai teequwaa dariyoosan, sintta baggaara Ooriyoona wotta; hegaappe guyyiyan, i shocetti haiqqana mala, a matappe kichchiichchite" yaagiis. 16Yoo7aabi he katamaa dooddiiddi, morkkiyaa olanchchatuppe minoti de7iyoosaa eridi, Ooriyoona yan wottiis. 17Katamaa asati kiyidi Yoo7aabaara olettin, Daawita olanchchatuppe aramati haiqqidosona; Hiitiyaa Ooriyoonikka haiqqiis. 18Yoo7aabi olan hanidabaa ubbaa Daawitayyo kiittiis. 19Kiitettidi biya bitaniyaa Yoo7aabi, "Olan hanidabaa ubbaa neeni kawuwaayyo oda wurssishin, 20ooni erii, kawoi hanqquwaa eexxi kiyana; hanqqettidi nena, 'Intte etaara olettanau katamaakko aibissi keehi shiiqidetii? Eti gimbbiyaa xeeraara wonddafiyaa dukkanaagaa eribeekketiiyye? 21Geedoona na7aa Abimeleka ooni woridee? Gaacciyo maidiyaa gimbbiyaa xeeraara duge olada, Tebexa giyoosan issi maccaara woraasu gidekkee? Yaatin, intte gimbbiyaakko aibissi shiiqidetii?' yaagidi oichchiyaabaa gidikko neeni kawuwaa, 'Ne ashkkarai, Hiitee Ooriyoonikka haiqqiis' yaaga" yaagidi azaziis. 22Kiitettidaagee denddidi bi gakkidi, Yoo7aabi bana kiittidobaa ubbaa Daawitayyo yootiis. 23Bitanee Daawita, "Nu morkketi nuuppe wolqqaamidosona; nunaara olettanau katamaappe gaxi dembbaa kiyidosona; shin nuuni eta katamaa penggiyaa gakkanaashin, guyye zaaridi yedettida. 24Hegaappe guyyiyan, wonddafiyaa dukkiyaageeti gimbbiyaa xeeraara ne ashkkaratu bolli dukkidosona; dukkin kawuwaa asatuppe amaridaageeti haiqqidosona; qassi ne ashkkarai, Hiitee Ooriyoonikka haiqqiis" yaagiis. 25Yaagin Daawiti kiitettidi yiidaagaa, "Neeni Yoo7aaba hagaadan yaaga; 'Hagau yiillotoppa; aissi giikko, bisoi issitoo hagaa, issitoo qassi haraa worees; katamaa olada oiqqanau minna' yaagada a minttetta" yaagiis. 26Ooriyoona maccaasiyaa ba keettaawai haiqqidoogaa siyido wode, ayyo yeekkaasu. 27A kayyottiyo wodee polettoogaappe guyyiyan, Daawiti o ba soo kiittidi ehiissiis. Ehiissin a ayyo machcho gidaasu; yaatada ayyo attuma na7aa yelaasu. SHin Daawiti oottido oosoi GODAA sinttan iitabaa gidiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\